واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
حالت شاخه یک متری
قطر 6