واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 10
استاندارد