واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 16
استاندارد A3