واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 20
استاندارد A3