واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 22
استاندارد A3