واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 25
استاندارد A3