واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز
استاندارد