واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 18
استاندارد A3