واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 32
استاندارد