محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی 125
واحد فروش شاخه 12 متری
طول شاخه