محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی 270
واحد فروش شاخه 12 متری
طول شاخه