محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی 315
واحد فروش شاخه 12 متری
طول شاخه