محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی 170
واحد فروش شاخه 12 متری
طول شاخه