محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی -
واحد فروش شاخه 12 متری
طول شاخه