محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی
استاندارد HEA
طول شاخه
واحد فروش کیلوگرم