محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی -
استاندارد HEA
طول شاخه
واحد فروش کیلوگرم