محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی -
استاندارد
طول شاخه
واحد فروش کیلوگرم