محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی -
استاندارد HEB
طول شاخه
واحد فروش کیلوگرم