واحد فروش کیلوگرم
استاندارد سبک
محل بارگیری بنگاه تهران
طول شاخه 6