واحد فروش کیلوگرم
استاندارد سنگین
محل بارگیری بنگاه تهران
طول شاخه 6