محل بارگیری بنگاه تهران
واحد فروش کیلوگرم
ضخامت 8
طول شاخه 12