محل بارگیری بنگاه تهران
واحد فروش کیلوگرم
ضخامت 5
طول شاخه 6