محل بارگیری بنگاه تهران
واحد فروش کیلوگرم
ضخامت 3
طول شاخه 6