مرتب سازی بر اساس:

اسلب

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
ضخامت
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 2203
نام محصول: اسلب 145
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2173
نام محصول: اسلب 90
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 90
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2198
نام محصول: اسلب 115
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2197
نام محصول: اسلب 140
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 140
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2175
نام محصول: اسلب 120
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2200
نام محصول: اسلب 100
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 100
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2181
نام محصول: اسلب 65
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 65
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2199
نام محصول: اسلب 135
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 135
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2179
نام محصول: اسلب 50
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 50
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2171
نام محصول: اسلب 60
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2196
نام محصول: اسلب 130
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2191
نام محصول: اسلب 125
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 125
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2182
نام محصول: اسلب 35
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 35
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2188
نام محصول: اسلب 155
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 155
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2189
نام محصول: اسلب 195
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2190
نام محصول: اسلب 110
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 110
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2174
نام محصول: اسلب 165
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2176
نام محصول: اسلب 55
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2192
نام محصول: اسلب 160
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2178
نام محصول: اسلب 75
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2186
نام محصول: اسلب 185
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2170
نام محصول: اسلب 30
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 30
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2195
نام محصول: اسلب 95
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 95
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2172
نام محصول: اسلب 70
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2185
نام محصول: اسلب 150
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 150
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2204
نام محصول: اسلب 175
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 175
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2193
نام محصول: اسلب 180
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 180
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2180
نام محصول: اسلب 80
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2194
نام محصول: اسلب 85
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2177
نام محصول: اسلب 45
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 45
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2187
نام محصول: اسلب 190
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2202
نام محصول: اسلب 40
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 40
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2184
نام محصول: اسلب 170
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 170
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2201
نام محصول: اسلب 105
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 105
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2183
نام محصول: اسلب 200
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 200
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

 

سنگ اسلب چیست و چگونه تولید می شود؟

 واژه ی اسلب (Slab) در زبان لاتین به معنای ورق / برگه / قطعه می باشد. تولید سنگ به روش اسلب یکی از روش های جدید فرآوری سنگ می باشد که با دستگاه های مخصوصی همچون اره و وایر کات انجام می شود. بر خلاف روش قدیمی برش سنگ که با استفاده از دستگاه های دوار که اصطلاحاً (قله بُر) نامیده می شوند و سنگ خام با حرکت دایره ای صفحه ی برش بریده می شوند، در روش اسلب سنگ خام (کوپ) به صورت حرکت رفت و برگشتی توسط تیغه مخصوص ورقه ورقه می شود. ابعاد ورقه های سنگ بسیار بزرگتر از تایل یا سنگ قله بری می باشد. این ابعاد وابسته به قواره ی کوپ خام سنگ و همچنین میزان پرتی سنگ پس از گونیا شدن آن می باشد. عمدتا این ابعاد از عرض ۸۰ سانتی متر به بالا می باشند.

 

ویژگی های سنگ اسلب چیست ؟

فرآوری و آماده سازی سنگ به صورت اسلب مزایای بسیار زیای نسبت به روش های قدیمی داشته و جدا از زیبایی و چشم نواز بودن سنگ، استحکام و طول عمر سنگ نیز به طور چشمگیری افزایش می یابد. در این روش فرآوری از دستگاه های با کیفیتر و مدرن تر جهت برش و کالیبراسیون و همچنین ساب و صیقل کاری سنگ استفاده می شود و با توجه به عملیات اپوکسی کاری و نصب توری پشت ورق اسلب ، امکان شکستگی و خرد شدن سنگ به حداقل می رسد. به طور کلی مزایای استفاده از سنگ اسلب عبارتند از:

 

استحکام بیشتر

زیبایی خیره کننده

کاهش پرت و ضایعات در تولید

دقت و کیفیت در برش

کیفیت بیشتر نسبت به سنگ های تایل

سهولت در حمل و نقل و بارگیری

سهولت در انتخاب سنگ

قابلیت ایجاد صفحه های بوک مچ و فورمچ

قابلیت نورپردازی

 

موارد کاربرد سنگ اسلب

 

از این نوع سنگ می توان در کف ساختمان و به عنوان سنگ تزئینی در دیوارها استفاده کرد.

 

همچنین از این سنگ ساختمانی می توانید به صورت دور بر در فضای لابی ها، سالن های کنفرانس، دیوارهای سالن منازل و سایر مکان ها استفاده نمایید تا به فضای خود جلایی خاص ببخشید.

 

از موارد شناخت سنگ اسلب می توان به ابعاد و اندازه های این سنگ که ضخامت استاندارد آن ۲ سانتی متر می باشد اشاره کرد.

 

اسلب ۹۰

اسلب ۱۱۵

اسلب ۱۲۰

اسلب ۱۴۰

اسلب ۱۴۵

 

 

انواع و مدل های متنوع سنگ اسلب

 

سنگ اسلب گرانیت

 

این سنگ برای اکثر افراد نامی آشناست که از مهم ترین خصوصیات بارز آن می توان به استحکام بالا، زیبایی خیره کننده و تنوع رنگ های آن اشاره کنیم.

 

سنگ اسلب کوارتز

 

این سنگ از مقاومت بسیار بالایی در برابر ضربه، خراش و گرما برخوردار است که بهترین گزینه برای سنگ کابیت و اپن منازل می باشند.

 

سنگ مرمر طبیعی

 

سنگ مرمر در دکوراسیون داخلی مدرن و سنتی نقش و کاربرد فوق العاده ای دارد بطوری که با ظرافت و زیبایی خود می تواند به فضای شما جلوه ای خیره کننده ببخشد.

 

سنگ اسلب تراورتن

 

این نوع سنگ اسلب دارای طبیعتی گرم و جلوه ای سنتی می باشد. شکل ظاهری آن به سنگ آهک شباهت بسیاری دارد.

 

سنگ طبیعی اونیکس

 

سنگ اونیکس یک سنگ کاملا طبیعی دارای شفافیت و زیبایی خاصی می باشد که می توان آن را از نمونه سنگ های ساختمانی کلاسیک درنظر بگیریم.

 

سنگ اسلب از جمله سنگهای طبیعی پر کاربرد در ساختمانها است که با وجود استحکام بالا، پس از مدتی کثیف شده و زیبایی اولیه خود را از دست می دهیم .

 

 

شما عزیزان میتوانید برایه اطلاع قیمت ورق آهن، بهترین ورق آهن و همچنین ارزان ترین ورق آهن با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.

همچنین می توانید برای خرید ورق آهن از طریق فروشگاه آهن طهران برای خرید اینترنتی ورق آهن خود اقدام نمائید.

 

 

سنگ اسلب چیست و چگونه تولید می شود؟

 واژه ی اسلب (Slab) در زبان لاتین به معنای ور. . .