x
دسته بندی
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
سایز
خالت
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 2358
نام محصول: الکترود آما E 7018 سایز 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 2
خالت: بسته
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2357
نام محصول: الکترود آما E 6013 سایز 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 2
خالت: بسته
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2356
نام محصول: الکترود آما E 6013 سایز 4
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 4
خالت: بسته
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2363
نام محصول: الکترود میکا E 7018 سایز 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 2
خالت: بسته
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2367
نام محصول: سیم جوش آما 1/6
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 1.6
خالت: رول
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2371
نام محصول: سیم جوش میکا 1/2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 1.2
خالت: رول
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2355
نام محصول: الکترود آما E 6013 سایز 5
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 5
خالت: بسته
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2365
نام محصول: الکترود میکا E 6013 سایز 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 3
خالت: بسته
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2368
نام محصول: سیم جوش آما 1/2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 1.2
خالت: بسته
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2370
نام محصول: سیم جوش میکا 1/6
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 1.6
خالت: رول
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2359
نام محصول: الکترود آما E 6013 سایز 2.5
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 2.5
خالت: بسته
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2376
نام محصول: سیم جوش فیلارک 1/6
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 1.6
خالت: رول
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2360
نام محصول: الکترود آما E 6013 سایز 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 3
خالت: بسته
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2378
نام محصول: سیم جوش فیلارک 2/4
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 2.4
خالت: رول
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2369
نام محصول: سیم جوش میکا 2/4
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 2.4
خالت: رول
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2366
نام محصول: سیم جوش آما 2/4
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 2.4
خالت: رول
قیمت: 0


1400/3/1
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

الکترود