x
دسته بندی
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
ضخامت
عرض
حالت
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 2455
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ عرض ۶۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 8
عرض: 60
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2456
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 8۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 8
عرض: 80
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2459
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 40 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 10
عرض: 40
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2400
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 5 عرض 40 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 40
حالت: فابریک
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2453
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 4۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 8
عرض: 40
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2454
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 5۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 8
عرض: 50
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2383
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 3 عرض 30 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
عرض: 30
حالت: فابریک
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2384
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 3 عرض 40 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
عرض: 40
حالت: فابریک
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2391
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 4 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 50
حالت: فابریک
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2462
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 8۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 10
عرض: 80
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2440
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 2۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 20
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2445
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 45 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 45
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2457
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 10۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 10
عرض: 100
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2458
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 12۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 10
عرض: 120
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2460
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 10
عرض: 50
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2388
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 4 عرض 20 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 20
حالت: فابریک
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2393
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 4 عرض 60 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 60
حالت:
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2438
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 55 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 55
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2406
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 50
حالت: نوردی
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2441
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 25 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 25
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2446
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 5۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 50
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2399
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 5 عرض 30 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 30
حالت: فابریک
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2405
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 40 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 40
حالت: نوردی
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2449
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 8۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 80
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2461
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 120 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 10
عرض: 60
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2386
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 3 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
عرض: 50
حالت: فابریک
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2401
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 5 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 50
حالت: فابریک
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2402
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 20 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 20
حالت: نوردی
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2403
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 25 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 25
حالت: نوردی
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2407
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 60 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 60
حالت: نوردی
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2423
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 4 عرض 35 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 35
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2426
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 4 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 50
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2447
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 55 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 55
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2448
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 60 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 60
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2404
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 30 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 30
حالت: نوردی
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2430
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 10۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 100
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2432
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 25 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 25
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2395
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 5 عرض 20 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 20
حالت: فابریک
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2422
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 4 عرض 30 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 30
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2424
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 4 عرض 40 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 40
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2425
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 4 عرض 45 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 45
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2433
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 3۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 30
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2435
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 4۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 40
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2437
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 5۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 50
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2443
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 35 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 35
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2390
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 4 عرض 30 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 30
حالت: فابریک
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2429
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 2۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 20
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2436
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 45 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 45
حالت: ماشینکاری
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

انواع تسمه