x
دسته بندی
قیمت
مرتب سازی بر اساس:

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
ضخامت
عرض
حالت
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 2443
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 35 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 35
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2456
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 8۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 8
عرض: 80
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2425
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 4 عرض 45 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 45
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2453
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 4۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 8
عرض: 40
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2405
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 40 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 40
حالت: نوردی
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2400
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 5 عرض 40 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 40
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2391
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 4 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 50
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2406
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 50
حالت: نوردی
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2433
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 3۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 30
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2384
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 3 عرض 40 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
عرض: 40
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2429
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 2۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 20
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2430
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 10۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 100
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2393
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 4 عرض 60 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 60
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2458
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 12۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 10
عرض: 120
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2424
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 4 عرض 40 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 40
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2432
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 25 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 25
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2446
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 5۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 50
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2440
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 2۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 20
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2459
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 40 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 10
عرض: 40
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2436
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 45 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 45
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2437
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 5۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 50
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2438
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 55 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 55
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2457
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 10۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 10
عرض: 100
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2423
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 4 عرض 35 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 35
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2426
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 4 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 50
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2447
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 55 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 55
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2407
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 60 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 60
حالت: نوردی
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2441
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 25 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 25
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2388
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 4 عرض 20 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 20
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2455
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ عرض ۶۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 8
عرض: 60
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2449
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 8۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 80
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2422
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 4 عرض 30 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
عرض: 30
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2448
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 60 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 60
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2454
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 5۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 8
عرض: 50
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2462
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 8۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
عرض: -
حالت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2445
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 45 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
عرض: 45
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2383
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 3 عرض 30 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
عرض: -
حالت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2460
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 10
عرض: 50
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2386
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 3 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
عرض: 50
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2439
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 6۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 60
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2404
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 30 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 30
حالت: نوردی
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2461
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 120 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 10
عرض: 60
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2399
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 5 عرض 30 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 30
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2395
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 5 عرض 20 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 20
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2402
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 20 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 20
حالت: نوردی
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2403
نام محصول: تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 25 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 25
حالت: نوردی
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2401
نام محصول: تسمه فابریک ضخامت 5 عرض 50 میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 50
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2435
نام محصول: تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 4۰ میلی متر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 40
حالت: ماشینکاری
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

تسمه چیست؟

 

به یک حلقه از ماده ای انعطاف پذیر که برای انتقال انرژی بین دو یا چند شفت استفاده می شود تسمه گفته می شود. کار تسمه ها به این صورت که به دور پولی یا قرقره ها حلقه بزنند و نیروی ایجاد شده در قرقره اول را به دومی منتقل کنند. از این روش برای انتقال نیرو بین دو مکان کمی دور از هم استفاده می شود چرا که نسبت به روش های پیچیده تر مثل استفاده از چرخ دنده هزینه کمتری دارد. یکی از کاربرد های تسمه، تسمه نقاله است که برای حمل بار بین دو نقطه استفاده می کنند.

 

احتمالا برای شما هم این سوال پیش آمده که جنس تسمه چیست؟

 

برای ساخت تسمه ها با توجه به کاربرد آن ها از چرم، لاستیک، پارچه، پلیمر و موادی منعطف امثال این ها استفاده می کنند. واحد اندازه گیری تسمه میلی متر یا اینچ است که ملاک اندازه گیری در تسمه های میلی متری قطر خارجی و در تسمه های اینچی قطر داخلی آن است. جا به جایی و انتقال نیروی تولید شده توسط یک موتور به موتور یا تجهیز دیگر در اکثر صنایع یک نیاز مهم و شاخص است که برای سادگی و کم هزینه بودن این کار از تسمه استفاده می کنند.

 

پس برای هر مهندس فعال در صنعتی لازم است که بداند تسمه چه کاربردی دارد.

 

انواع تسمه

  تسمه به دو صورت ماشین کاری و نوردی تولید می شود که به توضیح مختصری از آن خواهیم پرداخت:

 

تسمه نوردی

 تسمه نوردی تسمه‌ای است که از ضایعات آهن و ذوبی تولید می‌شود که قطر آن بین 5/5 تا 6/5 می‌باشد. همچنین ابعاد آن نیز تا ۱ میلی متر تلورانس دارد. نوع فابریک از نوع نوردی است که از نورد شمش فولادی در کارخانه‌ها تولید می‌شود و عمدتاً تمیزتر و با کیفیت‌تر از نوع‌های نوردی هستند، که در کارگاه‌ها تولید می‌شود. طول آن ۶ متر است اما ابعادش همانند نوع نوردی تا ۱ میلی متر تلورانس دارد.

 

تسمه ماشینکاری

این نوع که از ورق فابریک و درجه یک بریده شده و به صورت یکدست و طول ثابت ۶ متری است که لبه‌های آن صاف و از نوع نوردی گران‌تر و با کیفیت‌تر خواهد بود.

 

 

تسمه ها با توجه به فاصله بین دو محور موتورها و میزان قدرت مورد نیازشان به 6 دسته کلی تقسیم می شود:

 

1_تسمه تخت: مورد استفاده برای فواصل طولانی

2_تسمه گرد: برای انتقال نیروی کم و کوچک

  1. تسمه V شکل یا ذوزنقه ای: برای انتقال میزان زیادی از نیرو که خود دارای انواع متفاوتی است که در ادامه به بررسی چند مورد پر استفاده می پردازیم.

4_تسمه چند شیار: از کنار هم قرار گرفتن چند تسمه V شکل ساخته شده و

برای انتقال قدرت های بسیار بالا می باشند.

5_تسمه آجدار: ترکیبی از تسمه تخت و V شکل مورد استفاده برای موتورهای کوچک داخل دستگاه های خانگی مثل ماشین لباسشویی، میکسر و …

6_تسمه تایمینگ یا دندانه دار: مورد استفاده برای مواردی که زمان چرخش و جا به جایی نیرو حائر اهمیت است.

 

کاربرد تسمه

 

تسمه‌ها می‌توانند منجر به گردش هم جهت پولی یا غلطک‌های سیستم شوند و همچنین می‌توانند به شکل ضربدری باشند تا جهت حرکت پولی‌ها مخالف باشند. مقیاس اندازه‌گیری تسمه‌ها میلی‌متر و اینچ است، که در تسمه‌‌های میلی‌متری قطر خارجی و در تسمه‌‌های اینچی قطر داخلی اندازه‌گیری شده باشد.

 

یکی از ارزان‌ترین راه‌های انتقال قدرت میان شفت‌ها تسمه ها هستند. در بسیاری از صنایع برای انتقال قطعات از تسمه‌ها استفاده می‌شود چراکه از مزایایی مانند حرکت آرام و سر و صدای کم برخوردار است، اما نسبت‌به چرخ‌دنده‌ها و زنجیرها قدرت کمتری دارند.

 

تسمه در چه جنس هایی تولید می شود؟

 

تسمه ها به دو صورت فلزی و غیر فلزی تولید میشود که در ادامه با برخی از تفاوت های این دو آشنا می شویم: یکی از فرق‌های اساسی بین انواع فلزی و غیر فلزی، مقدار استحکام کششی آن‌ها می‌باشند.

به طور اساسی انواع غیر فلزی در بسته بندی اجسام سبک مانند لباس، کاغذ، بطری‌های نوشابه، مصالح سـاختمانی و الیاف آکریلیک کاربرد دارد.

 

 

شما عزیزان می توانید خرید اینترنتی تسمه خود را از سایت آهن طهران انجام دهید.

همچنین شما میتوانید در وبسایت آهن طهران با مراجعه به دسته استیل از دیگر محصولات استنلس استیل مجموعه بازدید فرمایید.همچنین لیست قیمت های مجموعه به صورت روزانه به روز رسانی می٬شود.

 

 

جهت اطلاع از محصولات آهن طهران:

قیمت تیرآهن
قیمت میلگرد
قیمت ورق سیاه
قیمت ورق روغنی
قیمت پروفیل
قیمت نبشی
قیمت ناودانی
قیمت ورق استیل
قیمت تیرچه کرومیت

قیمت حصار و گل نرده

 

تسمه چیست؟

 

به یک حلقه از ماده ای انعطاف پذیر که برای انتقال انرژی بین دو یا چند شفت اس. . .