مرتب سازی بر اساس:
کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
وزن تقریبی
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 691
نام محصول: تیرآهن 12 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 125
قیمت: 1940000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 693
نام محصول: تیرآهن 16 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 192
قیمت: 2980000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 694
نام محصول: تیرآهن 18 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 222
قیمت: 3700000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 692
نام محصول: تیرآهن 14 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 155
قیمت: 2440000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 695
نام محصول: تیرآهن 20 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 270
قیمت: 4700000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 701
نام محصول: تیرآهن 16 فایکو
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 170
قیمت: 2890000


1400/6/21
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 696
نام محصول: تیرآهن 22 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 315
قیمت: 5450000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 699
نام محصول: تیرآهن 30 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 505
قیمت: 8620000


1400/6/25
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 700
نام محصول: تیرآهن 14 فایکو
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 140
قیمت: 2250000


1400/6/21
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 697
نام محصول: تیرآهن 24 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 365
قیمت: 6400000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 698
نام محصول: تیرآهن 27 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 430
قیمت: 7150000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 704
نام محصول: تیرآهن 20 فایکو
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 260
قیمت: 4400000


1400/6/21
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 709
نام محصول: تیرآهن 18 ماهان
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 200
قیمت: 0


1400/3/25
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 756
نام محصول: تیرآهن 24 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 365
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 754
نام محصول: تیرآهن 20 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 270
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 710
نام محصول: تیرآهن 8 ترک
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/3/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 721
نام محصول: تیرآهن 16 یزد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 190
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 736
نام محصول: تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 753
نام محصول: تیرآهن 18 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 222
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 757
نام محصول: تیرآهن 27 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 430
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 707
نام محصول: تیرآهن 14 ماهان
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 115
قیمت: 0


1400/3/26
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 740
نام محصول: تیرآهن 16 اهواز
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/3/26
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 765
نام محصول: تیرآهن 24 فایکو (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 360
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 708
نام محصول: تیرآهن 16 ماهان
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 160
قیمت: 0


1400/3/26
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 720
نام محصول: تیرآهن 14 یزد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 150
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 723
نام محصول: تیرآهن 20 یزد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 260
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 764
نام محصول: تیرآهن 22 فایکو (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 310
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 751
نام محصول: تیرآهن 14 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 155
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 715
نام محصول: تیرآهن 40 ترک
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 780
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 763
نام محصول: تیرآهن 20 فایکو (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 260
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 705
نام محصول: تیرآهن 22 فایکو
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 310
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 725
نام محصول: تیرآهن 14 آریان فولاد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 135
قیمت: 0


1400/2/27
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 731
نام محصول: تیرآهن 22 آریان فولاد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 310
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 711
نام محصول: تیرآهن 10 ترک
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 65
قیمت: 0


1400/3/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 716
نام محصول: تیرآهن 50 ترک
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 1080
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 735
نام محصول: تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 739
نام محصول: تیرآهن 14 اهواز
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/3/26
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 745
نام محصول: تیرآهن 18 تبریز
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 724
نام محصول: تیرآهن 22 یزد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 310
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 730
نام محصول: تیرآهن 20 آریان فولاد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 250
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 752
نام محصول: تیرآهن 16 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 192
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 702
نام محصول: تیرآهن 18 فایکو
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 210
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 712
نام محصول: تیرآهن 12 ترک
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی:
قیمت: 0


1400/3/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 759
نام محصول: تیرآهن 30 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 505
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 755
نام محصول: تیرآهن 22 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 315
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 738
نام محصول: تیرآهن 14 ظفر بناب سنگین
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 135
قیمت: 0


1400/2/27
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 713
نام محصول: تیرآهن 33 ترک
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 590
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 734
نام محصول: تیرآهن 14 سبک کرمانشاه
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

تیرآهن IPE

تا پیش از آن، تیر آهن های IPE یا همان تیرآهن های I شکل به عنوان مصالح پایه و رایج در ساختمان سازی ها و ساخت و سازها مورد استفاده قرار می گرفت. شرکت Bethehem، شرکتی آمریکایی بود که اولین بار این نوع تیرآهن را ایجاد کرد و توانست جایگاه بسیار مهمی را در ساخت و سازهای مهم، مانند پل سازی، ساخت آسمان خراش و… ایفا کند.

 

ساختار تیرآهن

تیر آهن نیز مانند سایر مواد و مصالح دارای انواع مختلفی هستند و در ساخت و طراحی آن ها استانداردهای مختلفی رعایت می گردد. در ابتدا لازم است دو اصطلاح مهم درباره ساختار تیر آهن را به صورت مختصر توضیح دهیم

 

بال تیرآهن

 به کناره ها و لبه های یک تیر آهن ، بال تیر آهن می گویند.

 

مزایا و معایب

تیر آهن ها نیز مانند همه مواد و مصالح مصرفی، معایب و مزایای خاص خود را دارند و می بایست متناسب با شرایط و کاربرد، به کار گرفته شوند.در زیر سعی کردیم معایب و مزایای استفاده از تیر آهن را بیان کینم

 

مزایا

- امکان توسعه سازه پس از اتمام

- امکان اتصال چند قطعه به همدیگر

- امکان عرضه آن به صورت پیش ساخته

- معمولا در ارتفاعات زیاد مورد استفاده قرار میگیرد

 

معایب

- ضعف در دمای زیاد

- خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی

- تمایل قطعات فشاری به کمانش

- جوش نامناسب انواع استانداردهای ساخت تیر آهن

 

استاندارد های تیرآهن

 شرکت های سازنده تیر آهن ، از استانداردهای مشخصی در ساخت تیرآهن استفاده می کنند. از 3 استاندارد IPE،INPو IPB عمدتا در ساخت تیر آهن ها استفاده می شود  که در زیر جزییات بیشتری از این استانداردها بیان می گردد :استاندارد IPEاستاندارد رایج در تولید تیر آهن در کشورهای اروپایی و ایران- ضخامت بالهای آن یکنواخت می باشد.- معمولا در ارتفاع های 80 تا 600 میلیمتری تولید می گردند.- ضخامت بال آن ثابت بوده و تیرآهن های ایجاد شده در این استاندارد،  به صورت I شکل می گیرنداستاندارد INP- استاندارد رایج در تولید تیر آهن در کشورهای چین و روسیه- برخلاف استاندارد IPE، دو بال تیر آهن های ایجاد شده در این استاندارد شیب ملایمی دارند.- معمولا در ارتفاع های 80 تا 600 میلیمتری تولید می گردند.استاندارد IPBطول بال ها در این تیر آهن ها، نسبت به تیرآهن های استاندارد IPE افزایش یافته است.به این استاندارد، استاندارد "بال پهن" نیز می گویند.

 

برش تیرآهن

انواع روش های برش تیر آهن در حال حاضر و با توجه به تکنولوژی های موجود، به دو روش زیر می توان تیر آهن ها را برش داد : برش به روش کوپال (روش سرد) در این روش از یک دستگاه به نام قطع کن سنگین استفاده می شود. این دستگاه که به برش مخصوص نیز مجهز است، تیرآهن ها را به صورت سرد و در امتداد خط قطع می کند. برش به روش برنول (روش گرم)در این روش یک کارگرماهر با شعله قوی حاصل از ترکیب استیلن و اکسیژن به همراه لوله برنول، اقدام به برش تیر آهن می کند.

 

انواع تیرآهن

از انواع تیرآهن که کاربرد بسیار زیادی دارد و از استاندارد های مورد تایید ایران و اروپا میباشد تیر آهن IPE‌ میباشد. تیر آهن IPE از ضخامت بال و جان یکسانی برخوردار است. اگر به جان و بال این نوع تیر آهن نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که هیچ تفاوتی در ضخامت بال و جان وجود ندارد و یکسره از یک قطر مشخص برخوردار میباشد.اما اگر بخواهیم مقایسه ای بین ضخامت جان و بال تیر آهن IPE با تیر آهن INP داشته باشیم باید بگوییم ضخامت تیرآهن های IPE‌ بیشتر میباشد. از انواع تیر آهن که مورد تایید کشورهایی همچون آمریکا، ترکیه، اسپانیا، لهستان، آلمان و کره میباشد تیر آهن INP میباشد.این نوع  تیر آهن بر خلاف تیر آهن IPE از ضخامت متفاوتی در بال و جان خود برخوردار است. ضخامت بال با فاصله این تیر آهن در قسمت فوقانی باریک و در قسمت تحتانی پهن تر میباشد که این اختلاف ضخامت با یک شیب ملایم ایجاد میشود.تیر آهن نوع INP به تیر آهن اروپایی و یا پروفیل نرمال نیز معروف است.

 

کاربرد تیرآهن

استفاده از تیر آهن در ساختمان سازی به حدی است که امروزه تمامی مهندسان و افرادی که در صنعت ساختمان سازی فعالیت میکنند به مزیت های بی شمار آن تاکید ویژه ای دارند.از جمله مزایای تیر آهن باید به توسعه پذیری آن اشاره نمود بدین ترتیب که اگر ساخت سازه به پایان رسید میتوان تیر آهن دیگری را  به تیر آهن به کار رفته در ساختمان متصل نمود و کار گسترش سازه حتی بعد از اتمام ساخت و ساز را انجام داد. امکان اتصال قطعات ریز و درشت به تیر آهن وجود دارد.سازه های بتنی از این قابلیت برخوردار نیستند و با امکان نصب قطعات بر روی آنها دشوار میباشد. هر قطعه فلزی و یا غیر فلزی را به راحتی میتوان به تیر آهن جوش و یا پیچ و مهره نمود و اتصال را به انجام رساند. در سازه هایی که ارتفاع آنها زیاد میباشد به راحتی میتوان از تیر آهن استفاده نمود.در حقیقت امکان استفاده از تیر آهن در ارتفاع وجود دارد و محدودیتی از این لحاظ وجود ندارد. اجزا و قطعاتی که بصورت پیش ساخته به تیر آهن متصل میگردند به راحتی یافت میشوند و مشکلی در تهیه این قطعات نخواهید داشت. 

 

 

برای خرید تیرآهن،و قیمت روز تیرآهن می‌توانید از طریق فروشگاه آهن طهران اقدام نمائید.