مرتب سازی بر اساس:

انواع میلگرد

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
سایز
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 2592
نام محصول: میلگرد آجدار 25 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2595
نام محصول: میلگرد آجدار 16 بار زرد درجه 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2589
نام محصول: میلگرد آجدار 18 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 18
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2600
نام محصول: میلگرد آجدار 32 بار زرد درجه 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 32
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2597
نام محصول: میلگرد آجدار 20بار زرد درجه 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 20
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2588
نام محصول: میلگرد آجدار 16 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 16
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2590
نام محصول: میلگرد آجدار 20 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 20
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2596
نام محصول: میلگرد آجدار 18 بار زرد درجه 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 18
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2591
نام محصول: میلگرد آجدار 22 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2587
نام محصول: میلگرد آجدار 14 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 14
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1341
نام محصول: میلگرد حرارتی 6/5 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2559
نام محصول: میلگرد 10 ساده 6 متری تولید مستقیم
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2586
نام محصول: میلگرد آجدار 12 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1232
نام محصول: میلگرد آجدار 18 نیشابور A3
واحد فروش: -
محل بارگیری: -
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1271
نام محصول: میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1233
نام محصول: میلگرد آجدار 20 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 20
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1340
نام محصول: میلگرد حرارتی 6 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1234
نام محصول: میلگرد آجدار 22 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1231
نام محصول: میلگرد آجدار 16 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 16
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1230
نام محصول: میلگرد آجدار 14 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1236
نام محصول: میلگرد آجدار 28 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1229
نام محصول: میلگرد آجدار 12 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1235
نام محصول: میلگرد آجدار 25 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1288
نام محصول: میلگرد آجدار 20 فولاد پرشین A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 20
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1290
نام محصول: میلگرد آجدار 25 فولاد پرشین A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1244
نام محصول: میلگرد آجدار 25 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1237
نام محصول: میلگرد آجدار 32 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 32
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1343
نام محصول: میلگرد حرارتی 6/5 اهواز A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1239
نام محصول: میلگرد آجدار 14 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 14
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1289
نام محصول: میلگرد آجدار 22 فولاد پرشین A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1342
نام محصول: میلگرد حرارتی 6/5 پرشین A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1344
نام محصول: میلگرد حرارتی 6/5 یزد A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1339
نام محصول: میلگرد حرارتی 6/5 ذوب آهن A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1345
نام محصول: میلگرد حرارتی 6/5 گلستان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1325
نام محصول: میلگرد ساده 28 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 28
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1241
نام محصول: میلگرد آجدار 18 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 18
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1327
نام محصول: میلگرد ساده 36 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 36
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1321
نام محصول: میلگرد ساده 18 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 18
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1324
نام محصول: میلگرد ساده 25 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1322
نام محصول: میلگرد ساده 20 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1280
نام محصول: میلگرد آجدار 32 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 32
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1274
نام محصول: میلگرد آجدار 16 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 16
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1318
نام محصول: میلگرد ساده 12 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1278
نام محصول: میلگرد آجدار 25 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1242
نام محصول: میلگرد آجدار 20 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1319
نام محصول: میلگرد ساده 14 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1243
نام محصول: میلگرد آجدار 22 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1292
نام محصول: میلگرد آجدار 32 فولاد پرشین A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 32
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

میلگرد چیست؟

میلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

 

فرق میان ارماتور و میلگرد در چیست؟

 آرماتور در واقع سازه تغییر شکل یافته میلگرد است. به ‌عبارت ‌دیگر هنگامی‌ که میلگرد دستخوش تغییراتی شده و آماده بتن ‌ریزی بشود با نام آرماتور شناخته می‌ شود. برای تهیه آرماتور میلگردها را به اشکال مختلفی به‌ هم جوش زده و یک سازه اسکلت مانند تولید می‌ کنند که به آن آرماتور گفته می ‌شود. کار تهیه آرماتور را به ‌اصطلاح آرماتوربندی می‌ گویند. در نهایت بتن روی آرماتور ریخته شده که به این فرایند نیز بتن ‌ریزی گفته می ‌شود. بتن ‌های تهیه‌ شده به این شکل چندین برابر مستحکم ‌تر و مقاوم‌ تر از بتن معمولی بدون آرماتور می باشند.

 

کاربرد میلگرد:

 میلگرد به عنوان یک عضو جدا نشدنی از صنعت ساختمان سازی است و کاربرد آن در این صنعت بسیار زیاد است. استفاده از این محصول در ساختمان سازی به قدری بالا است که می‌توان قیمت میلگرد را از عوامل موثر بر قیمت مسکن حساب کرد. مقاومت کششی بتن نسبت به مقاومت فشاری آن به قدری پایین است که باید با استفاده از مصالح دیگر این مشکل را برطرف کرد. از مهم‌ترین کاربرد میلگرد آجدار می توان تولید بتن آرمه را مثال زد. در واقع می‌توان گفت مصالح بسیاری وجود دارند که توان بهبود مقاومت کششی بتن را داشته باشند اما خاصیت یکسان بودن ضریب انبساط دمایی بتن و فولاد از تنش‌های درونی بتن آرمه در شرایط دمایی متفاوت جلوگیری می‌کند. به همین علت است که میلگرد را به عنوان بهترین گزینه جهت مصلح کردن بتن آماده کرده و از تخریب کوتاه مدت آن خودداری می‌نماید. میلگردهای حرارتی نقش سازه‌ای ندارند و به همین علت مرتکب این اشتباه و تخلف می‌شوند که از نظر اجرایی و طراحی اشتباه محسوب می‌شود.

 

نقشه میلگرد در بتن:

میلگرد به هدف تقویت بتن درون آن قرار می ‌گیرد. میلگرد با عیار و درجات مختلفی از فولاد و به‌ صورت آجدار تهیه و تولید می‌ شود. آج‌ های میلگرد باعث می ‌شوند محکم‌ تر درون بتن قرار گرفته و احتمال شکستن بتن را به‌ شدت پایین می‌ آورد. همان ‌طور که تا الآن متوجه شدیم نقش میلگرد در بتن بسیار حیاتی است. بتن بسیار مستحکم بوده و زیر فشارهای گوناگون ساختمان به‌ خوبی عمل می‌ کند. ولی اگر بر مرکز بتن فشار وارد آید، این ماده مستحکم به ‌راحتی تحت‌ فشار وارده شکسته می ‌شود.

به‌ عنوان ‌مثال یک تیر بتنی را در یک اسکلت بتنی تصور کنید. این تیر بتنی فقط از دو طرف توسط ستون ‌هایی گرفته ‌شده است در حالی‌ که در قسمت‌ های میانی تیر بتنی هیچ ستونی وجود ندارد. حالا اگر بر قسمت‌ های میانی این تیر هرگونه فشاری وارد شود، نتیجه روشن است و تیر بتنی قطعاً از وسط نصف می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاق تیر بتنی با میلگرد آجدار مسلح می‌ شود. بتنی که به‌ وسیله میلگرد تقویت‌ شده باشد دیگر هیچ‌ گونه فشاری نمی‌ تواند آن را بشکند. زیرا فشار توسط میلگرد جذب‌ شده و خنثی می‌ شود بدون اینکه به خود بتن صدمه‌ای وارد شود.

یکی دیگر از نقش‌ های میلگرد در بتن کم کردن ضخامت بتن است. با وجود میلگرد درون بتن دیگر نیازی به بتن ‌ریزی ضخیم نیست زیرا میلگرد، بتن را آنقدر مستحکم می‌ کند که دیگر نیازی به ضخامت بالای بتن نباشد. بتن که دارای خواص شکنندگی دارد با اجرای میلگرد در آن، خاصیت ترک‌ خوردگی بتن کاهش پیدا خواهد کرد، ضمن آنکه نصب آن‌ هم راحت است. علاوه بر آن میلگرد در بتن علاوه بر مستحکم کردن بتن و سازه ساخته‌ شده با بتن، باعث صرفه‌ جویی در هزینه‌ ها نیز می‌ شود.

 

آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش میلگرد در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیاز های آهن الات ساختمانی با شما همکاری کند.

 

چرا در بتن از میلگرد استفاده میکنند؟

امروزه ساختمان‌ سازی بسیار پیشرفت کرده است و هر چه جلوتر می ‌رویم نیازها، خواسته‌ ها و ایده‌ آل ‌ها نیز تغییر می‌ کنند. ساختمان ‌ها برای داشتن استحکام و مقاومت نیاز به ابزارهای ویژه ‌ای دارند که در این میان باید به نقش میلگرد در بتن اشاره کرد.

نقش میلگرد در بتن برای داشتن ساختمانی مستحکم و مقاوم بسیار حائز اهمیت است. بتن بدون میلگرد کاربرد چندانی ندارد و در ساختمان ‌سازی به کار گرفته نمی ‌شود از همین رو از این مقاطع فولادی برای افزایش مقاومت بتن به روش‌ های متعددی درون آن جایگذاری می‌ شود.

 

به طور کلی بتن فوق العاده مستحکم است و به همین دلیل برای خورد کردن بتن نیروی بسیار زیادی احتیاج داریم. ولی بتن از نظر قابلیت کششی نسبتا ضعیف است وبنابراین برای ترک خوردن بتن به وسیله ی خم یا پیچش نیروی خیلی کمتری نسبت به خورد شدن مستقیم بتن احتیاج داریم.

به همین دلیل از میلگـرد برای افزایش قدرت کششی بتن استفاده می کنند ترک میخورد قابلیت کششی نسبتا ضعیفی دارد و نیروی کمتری برای ترک انداختن روی بتن به وسیله خم یا پیچش لازم است تا اینکه مستقیما بخواهیم خردش کنیم. برای افزایش قدرت کششی بتن از میلگـرد استفاده می‌شود.

 

انواع میلگرد ها :

1_اجدار

2_ساده

3_کروک

4_حرارتی

5_استیل

 

طبق استاندارد روسی فولاد تولیدی به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از :

 

  1. فولاد A-1
    این نوع میلگرد صاف و دارای مقاومت تسلیم ۲۳۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۳۸۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

 

  1. فولاد A-2
    ۲ این نوع میلگرد آجدار و دارای مقاومت تسلیم ۳۰۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۵۰۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

 

  1. فولاد A-3
    این نوع میلگرد آجدار و دارای مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۶۰۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

 

 

 

شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت میلگرد، انواع میلگرد و همچنین وزن میلگرد با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.(02188772424)

همچنین می توانید برای خرید میلگرد از طریق فروشگاه آهن طهران اقدام نمائید.

 

جهت اطلاع از محصولات آهن طهران:

قیمت تیرآهن
قیمت میلگرد
قیمت ورق سیاه
قیمت ورق روغنی
قیمت پروفیل
قیمت نبشی
قیمت ناودانی
قیمت ورق استیل
قیمت تیرچه کرومیت

قیمت حصار و گل نرده

 

 

میلگرد چیست؟

میلگرد یا آرماتور، فولادی است. . .