مرتب سازی بر اساس:

انواع ورق

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1620
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1621
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1624
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1627
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1628
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1629
نام محصول: ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1584
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1453
نام محصول: ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1578
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1451
نام محصول: ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1574
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1454
نام محصول: ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1564
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1568
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1507
نام محصول: ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1450
نام محصول: ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1528
نام محصول: ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1582
نام محصول: ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1580
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1449
نام محصول: ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1572
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1575
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1452
نام محصول: ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1581
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1573
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1586
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1565
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1583
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1563
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1567
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1576
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1579
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1570
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1577
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1562
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1591
نام محصول: ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1566
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1560
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1455
نام محصول: ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1585
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1590
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1448
نام محصول: ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1543
نام محصول: ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1513
نام محصول: ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1538
نام محصول: ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1539
نام محصول: ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1542
نام محصول: ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1588
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

انواع ورق ها :

ورق سیاه:

از بین انواع ورق‌های فولادی پرکاربردترین آنها، ورق سیاه است. در مورد نام آنها باید بدانید که منظور این نیست که رنگ آنها سیاه است و چون سطح صیقلی و براقی ندارد در اصطلاح به آن ورق سیاه میگویند. قیمت ورق سیاه با ضخامت و ابعاد ان محاسبه می شود.

 

کاربرد ورق سیاه:

1_بدنه خودرو ها

2_ورق کف خودرو

3_لوله های درز دار

 

ورق روغنی:

 نام ورق روغنی با روغنی بودن یا چرب بودن آنها هیچ ارتباطی ندارد، در حقیقت نام آنها به دلیل صاف، براق و صیقلی بودن آنها انتخاب شده است. دلیل این موضوع آن است که این ورق ها تحت عملیات نورد سرد قرار میگیرند که با  استفاده از تکنولوژی نورد سرد تولید می شود.

 

کاربرد ورق روغنی:

1_ورق پایه برای تولید ورق‌های ورق گالوانیزه

2_تولید لوازم‌خانگی مانند اجاق‌گاز

3_روکش محصولات مثل روکش یخچال

 

ورق اسید شویی:

اسیدشویی به فرآیندی گفته می شود که طی آن چربی های روی ورق سیاه که توسط نورد گرم به ضخامت دلخواه رسیده است .با استفاده از اسید کلریدریک از ورق زدوده می شود. در این فرایند ذغال‌های سطحی ورق و مقداری از ناخالصی‌ها گرفته شده و ورق سیاه از نظر ظاهری براق تر شده و به ورق روغنی از نظر ظاهری کمی نزدیک می شود.ب طور کلی هدف از انجام این فرایند رسیدن ب ضخامت و کیفیت سطحی مطلوب برای ورود ب عملیات نورد سرد و تولید ورق روغنی است.

 

کاربرد ورق اسید شویی:

1_پایه تولید ورق روغنی

2_تولید لوله‌های نفت و گاز

3_استفاده در صنعت کشتی‌سازی

 

ورق گالوانیزه:

ورق‌ گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی هستند و این ویژگی‌ها در فولاد به طور طبیعی وجود ندارد.برای روکش کردن ورق‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد اما گالوانیزه کردن از بهترین روش‌های مقرون‌ به ‌صرفه ترین آنها می‌باشد ب علت قابلیت ضد خوردگی این محصول قیمتش از باقی محصولات بیشتر است.

 

کاربرد ورق های گالوانیزه:

1_تولید لوله‌های انتقال آب

2_تولید کابینت

3_مخازن نگه‌داری آب

 

ورق رنگی:

ورق‌ رنگی درواقع همان ورق‌های گالوانیزه هستند که با یک پوشش رنگی، الکترواستاتیک پوشانده شده.قیمت ورق رنگی با ضخامت و ابعاد ان بستگی دارد.

 

کاربرد ورق رنگی:

1_سقف سوله

2_سقف آلاچیق

3_شیروانی‌ها

 

ورق آجدار:

ورق آجدار یک نوع ورق فولادی محسوب می‌شود که بر روی سطح آن به‌طور منظم و یک اندازه برآمدگی‌ها و برجستگی‌هایی دارد. چون ورق‌های دیگر سطح بسیار صافی هستند هیچ چیزی بر روی آن‌ها نمی‌توان گذاشت و سر می‌خورند به این منظور ورق‌های آجدار را تولید کردند که آن برجستگی‌ها باعث شود اجسام بر روی آن بماند.همچنین می توان ورق اجدار را از ورق های روغنی و سیاه تهیه کرد.

 

کاربرد ورق اجدار:

1_کف عرشه کشتی‌ها

2_پله‌های اضطراری

3_کف پل‌های عابر پیاده

 

ورق آلیاژی:

آلیاژ به معنای ترکیب کردن است زمانی که چند فلز و عنصر را باهم ترکیب کنیم و یک محصول تولید شود به آن محصول آلیاژ میگویند. ورق های آلیاژی هم از ترکیب آلیاژهای مختلف ساخته شده اند. هر یک از این الیاژ ها در ساخت آن ها از خواص مختلفی استفاده شده است

 

کاربرد ورق الیاژی:

1_تولید مخازن نفت و گاز

2_حمل و جابجایی در صنایع پتروشیمی

3_نفت و گاز

 

ورق استیل:

ورق استیل نوعی ورق فولادی است که در آن آلیاژ به‌کاررفته است این ورق خواص مختلفی نسبت به ورق های دیگر دارند از جمله خواص ضد زنگ بودن آن قابل بازیافت و سختی و استحکام بالا این محصول است

 

کاربرد ورق استیل:

1_انواع تانکرها

2_ساخت انواع لوازم‌خانگی

3_صنایع غذایی

 

ورق آلومینیوم:

 آلومینیوم فلزی است بسیار سبک با قابلیت شکل پذیری

بالا که دارای مقاومت بالایی در مقابل خوردگی میباشد.

آلومینیوم یکی از بهترین رساناهای حرارت و الکتریسیته است.

این ورق بخاطر وزن کمش جزء پرطرفدارترین ورق ها است

و دارای خواص ضدخوردگی و ضد زنگ زدگی است

 

کاربرد ورق الومینیوم:

1_صنعت حمل‌ونقل

2_صنایع نظامی

3_صنایع داروسازی

 

ورق فولادی چیست؟

ورق فولادی، فلزی است که سطح آن مسطح تر از آهن، فولاد و هر فلز دیگری می باشد و از نورد گرم شمش فولادی و یا بیلت تولید می شوند. ورق فولادی به صورت رول و کلاف در کارخانه ها تولید و عرضه می شوند که یکی از مزیت های آن نسبت به ورق های شیت و برشی است. ورق فولادی انواع مختلفی دارد که بر اساس روش تولید و مواد خام اولیه، نام گذاری می گردند. امروزه عمده ی محصولات فلزی به‌ صورت ورق فولادی تولید شده که هرکدام از انواع ورق‌ فولادی , برای اهداف خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ورق‌ فولادی از مواد مختلفی تشکیل می شود که هر کدام در بخش مختلفی از صنعت و ساخت ساز ساختمان ها به کار می‌روند. همه ی انواع ورق فولادی هر کدام مشخصات فیزیکی و ساختاری خاصی دارند که با توجه به این ساختار از آنها در بخش های مختلف استفاده می شود. محصولات فولادی به شکلهای مختلف وارد بازار شده و مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از پرکاربردترین اشکال آن ورق است.


ورقهای فولادی با خواص فیزیکی و ساختار شیمیایی متفاوت، هرکدام برای مصارف خاصی در صنعت ساختمان، خودروسازی، پتروشیمی و .... مورد بهره برداری قرار میگیرند.

 

استاندارد ورق فولادی:

ورق‌های فولادی از مقاطع بسیار پرکاربرد می‌باشند که به طور مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا در تولید مقاطع دیگر کاربرد دارند. ورق های فولادی تحت استانداردهای خاصی تعریف می شوند که استانداردهای رایج در ایران معمولاً دین آلمان می باشد، سپس استاندارد ASTM آمریکا و استاندارد گوس روسیه به ندرت قابل استفاده می باشد.

 

ورق فلزی چیست؟

ورقه های فلزی با ضخامت کمتر از 6 میلی متر شناخته می شوند فرایند پردازش آن ها از طریق فلز کاری سرد انجام می شود و نوع عملیاتی که در ان صورت می گیرد عبارت است از : سوراخ کردن و برشکاری و تراشیدن و پرچکاری و چین خوردگی

ورق فلزی نقش گسترده‌ای در بخش‌های خانگی، نیمه تجاری، تجاری و صنعتی ایفا می‌کنند و هرکس با این ورق ها کار می‌کند، باید با ترکیبی از انواع مدل‌های این ورق ‌ها سر و کار داشته باشد. ورق های فلزی بر اساس استاندارد های خاصی تولید می شود. هر کشوری استاندارد مخصوص ب خود را دارد و برخی کشورها مانند ایران از استاندارد کشورهای دیگر برای تولید ورق های فلزی بهره میبرند

 

انواع ورق صنعتی و ساختمانی 

انواع ورق : آهن الات به  دو دسته کلی صنعتی و ساختمانی تقسیم می شود و بعد در دسته بندی های جزیی قرار می گیرند. یکی از زیر دسته بندی های بسیار مهم آهن آلات دسته بندی ورق می باشد، ورق نوع مسطح فلز آهن است که کاملا صاف و صیقلی می باشد.ورق ها به صورت کلی به دو صورت رول فرم و شیت فرم (برش شده ) تولید و به بازار عرضه می گردند.

 

از بین انواع ورق‌های فولادی پرکاربردترین آنها، ورق سیاه است. در مورد نام آنها باید بدانید که منظور این نیست که رنگ آنها سیاه است و چون سطح صیقلی و براقی ندارد در اصطلاح به آن ورق سیاه میگویند.

 

آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش ورق آهن در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیازهای ورق آهن ساختمانی با شما همکاری کند.

 

تولید ورق سیاه به روش نورد گرم انجام می‌شود:

 برای این کار ابتدا شمش فولادی را حرارت می‌دهیم تا ذوب شود و حالت خمیری پیدا کند و شپس وارد مراحل نورد می‌شود، در این مرحله مواد مذاب آرام‌آرام پهن می‌شود به‌طوری‌که شبیه به مکعب مستطیل با طول زیاد شود، به دلیل دمای بالای این فرایند لازم است که محصول تولیدشده در هر مرحله با آب خنک شود و پس از انجام هر مرحله نورد، مجدداً محصول خروجی هر مرحله وارد کوره می‌گردد تا به دمای مناسب برسد. در هر مرحله فاصله‌ی غلتک‌ها کمتر می‌شود تا جایی که اندازه‌ی فاصله غلتک‌ها به‌اندازه‌ی ضخامت ورق شود. قیمت ورق ها ب وزن ورق و سایز آن بستگی دارد.

 

 

شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت ورق آهن، بهترین ورق آهن و همچنین ارزان ترین ورق آهن با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.(02188772424)

همچنین می‌توانید برای خرید ورق آهن از طریق فروشگاه آهن طهران اقدام نمائید.

 

جهت اطلاع از محصولات آهن طهران:

قیمت تیرآهن
قیمت میلگرد
قیمت ورق سیاه
قیمت ورق روغنی
قیمت پروفیل
قیمت نبشی
قیمت ناودانی
قیمت ورق استیل
قیمت تیرچه کرومیت

قیمت حصار و گل نرده

انواع ورق ها :

ورق سیاه:

از بین. . .