مرتب سازی بر اساس:

انواع کلاف

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1836
نام محصول: کلاف ساده 6.5 افق ابهر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1762
نام محصول: کلاف آجدار 8 فولاد نطنز (A2)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1746
نام محصول: کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان (A2)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1764
نام محصول: کلاف آجدار 10 فولاد نطنز (A2)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1833
نام محصول: کلاف ساده 12.5 فولاد یزد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1765
نام محصول: کلاف آجدار 10 فولاد نطنز (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1830
نام محصول: کلاف ساده 6.5 فولاد یزد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1832
نام محصول: کلاف ساده 10 فولاد یزد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1763
نام محصول: کلاف آجدار 8 فولاد نطنز (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1752
نام محصول: کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1837
نام محصول: کلاف ساده 5.5 افق ابهر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1759
نام محصول: کلاف آجدار 10 نورد فولاد یزد (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1761
نام محصول: کلاف آجدار 10 فولاد گلستان (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1749
نام محصول: کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان (A2)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1750
نام محصول: کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1760
نام محصول: کلاف آجدار 8 فولاد گلستان (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1829
نام محصول: کلاف ساده 10 اهواز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1748
نام محصول: کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1754
نام محصول: کلاف آجدار 8 اهواز (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1757
نام محصول: کلاف آجدار 8 نورد فولاد یزد (A2)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1753
نام محصول: کلاف آجدار 8 اهواز (A2)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1755
نام محصول: کلاف آجدار 10 اهواز (A2)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1751
نام محصول: کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان (A2)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1831
نام محصول: کلاف ساده 8 فولاد یزد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1826
نام محصول: کلاف ساده 6.5 پرشین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1819
نام محصول: کلاف ساده 6 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1817
نام محصول: کلاف ساده 8 ذوب آهن
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1822
نام محصول: کلاف ساده 10 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1820
نام محصول: کلاف ساده 6.5 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1821
نام محصول: کلاف ساده 8 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1756
نام محصول: کلاف آجدار 10 اهواز (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1818
نام محصول: کلاف ساده 5.5 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1758
نام محصول: کلاف آجدار 10 نورد فولاد یزد (A2)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2464
نام محصول: کلاف 6.5 ساده امیرآباد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1823
نام محصول: کلاف ساده 11 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1815
نام محصول: کلاف ساده 5.5 ذوب آهن
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1827
نام محصول: کلاف ساده 6.5 اهواز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1816
نام محصول: کلاف ساده 6.5 ذوب آهن
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1834
نام محصول: کلاف ساده 6.5 فولاد گلستان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1824
نام محصول: کلاف ساده 12 کاشان
واحد فروش: -
محل بارگیری: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1828
نام محصول: کلاف ساده 8 اهواز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1835
نام محصول: کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1825
نام محصول: کلاف ساده 13 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

میلگرد کلاف چیست ؟

 

معرفی محصول کلاف میلگرد و کلاف بندی ساختمان

به طور کلی کلاف ها به دو نوع کلاف ساده و کلاف آجدار تقسیم بندی می شوند. در تقسیم بندی دیگر این محصولات را می توان به دو صورت شاخه ای و کلاف دسته بندی کرد. میلگرد کلاف همان طور که از نامش مشخص است به صورت کلاف های به هم پیچیده می باشد. در ادامه قصد داریم شما را با خصوصیات و کاربردهای این محصول آشنا کنیم.

  

مشخصات میلگرد کلاف:

 

این محصول در دو دسته کلاف آجدار و ساده در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. سایز میلگرد کلاف از میزان 5.5 تا 16 میلی متر می باشد که سایزهای 5.5 تا 8 با اصطلاح مفتول (وایر) در بازار شناخته می شوند. لازم به ذکر است که این محصول در کارخانجات حداکثر تا سایز 12 تولید گردیده و سایزهای بالاتر بعضا به صورت سفارشی می باشد. به طور کلی سایز میلگردها در دسته های زیر قرار می گیرد:

1_میلگرد 5.5 کلاف ساده RST34

2_میلگرد 6.5 کلاف ساده RST34

3_میلگرد 8 کلاف ساده RST34

4_میلگرد 10 کلاف ساده RST34

همچنین کلاف آجدار به دو دسته A2 و A3 تقسیم بندی می شوند. میلگرد کلاف معمولا در صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کاربرد میلگرد کلاف

از کاربردهای میلگرد کلاف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ساختمانی

خرپا و تیرچه

سیم بکسل

سیم خاردار

زنجیر فلزی

میخ و پیچ و پرچ

صنایع الکترودسازی و جوشکاری

توری حصاری و فنس و گابیون

صنایع فنر سازی

سایر فولاد زیردستی و فولاد تبدیلی

مفتول خوش تراش

 

به طور کلی مفتول در دسته محصولات نیمه تمام قرار می گیرد. این محصول در صنعت برای ساخت سیم مورد استفاده قرار گرفته و از طریق نورد بیلت و شمش در کارخانه نورد تولید می گردد. محصول نیمه نهایی تولید شده توسط شمش و بیلت پس از کشش سرد به سیم تبدیل می شود. در روش نورد گرم ابتدا شمش های فولادی به درون کوره های حرارتی نورد ریخته می شود و بعد از نیل به درجه حرارت مورد نظر برای عملیات نورد به خطوط تولید منتقل می گردد. میلگرد کلاف با نام وایررود نیز در صنعت شناخته می شود و به عنوان مواد اولیه تمامی مفتول های خاص صنعتی و گالوانیزه و آرماتوربندی به کار می رود.

پس از تولید میلگردها ، با استفاده از دستگاه مورد نظر به صورت کلاف دسته بندی می گردد. فولادی که برای تولید میلگرد مفتول استفاده می گردد به وسیله تمامی فرآیندهای فولادسازی نظیر کوره روباز و کوره قوس الکتریکی و کنورتور تهیه می گردد. این محصول از شمش بیلت و توسط نورد گرم تولید می شود و به عنوان یک محصول نیمه نهایی در صنعت شناخته شده و پس از طی مراحل کشش سرد به انواع سیم تبدیل می گردد.

پس از تولید مفتول در مرحله نهایی به شکل کلاف در می آید. قطر داخلی این کلاف ها  به میزان 85 میلی متر می باشد و وزن آن ها نیز حدود 22000 کیلوگرم است. ابعاد و وزن این کلاف ها توسط ظرفیت کارخانه نورد تولیدی تعیین می گردد و با جوشکاری کلاف ها وزن های بیشتری از آن حاصل می گردد. از انواع مفتول ها به موارد زیر می توان اشاره کرد

 

وایر رود کم کربن

این محصول دارای درصد کربن پایینی بوده و قابلیت کشش پذیری بالایی دارد. وایرراد کم کربن امکان جوش پذیری بالا داشته و آنالیز شیمیایی آن ها به گونه ای است که امکان جوش پذیری بالایی را در حین عبور از دوره های کشش در سرعت بالا دارد. از دیگر قابلیت های این محصول می توان به چکش خواری بالا، قابلیت نورد در حالت سرد و قابلیت کنترل ازدیاد طول مناسب می توان اشاره کرد.

 

آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش میلگرد در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیاز های آهن الات ساختمانی با شما همکاری کند.

 

وایررود با کربن متوسط و پرکربن

از مصارف این مفتول ها می توان به صنعت تایر و لاستیک، تولید انواع فنر، سیم و سازه های پیش تنیده سیم بکسل و سیم پیانو اشاره کرد. مشخصات شیمیایی آن ها در جدول زیر آورده شده است.

 

 

مفتول ها جهت تولید سیم های جوش و الکترود

این محصولات برای تولید انواع سیم جوش و الکترودها از رده B7018 تا E6010 مورد استفاده قرار گرفته و برای تولید آن ها از فولادهای جوشان، نیمه آرام و یا کاملا آرام استفاده می گردد.

 

از کارخانجات تولید میلگرد کلاف می توان به کلاف ذوب آهن اصفهان، نطنز، کاشان و یزد احرامیان اشاره کرد. در ادامه به بررسی مشخصات کلاف میلگرد ذوب آهن اصفهان می پردازیم.

به طور کلی کلاف مفتول تولیدی در کارخانه ذوب آهن اصفهان به دو نوع صنعتی و ساختمانی تقسیم بندی می شوند. مفتول کلاف و میلگردهای صنعتی تولید شده در شرکت ذوب آهن اصفهان مطابق با جداول زیر تهیه گردیده و به بازار عرضه می شود.

مشخصات ابعادی و وزن مفتول های کلاف

 

ترکیب شیمیایی مفتول کلاف و میلگردهای صنعتی

 

خواص مکانیکی مفتول کلاف و میلگردهای صنعتی

 

فرآیند کشش مفتول:

در این فرآیند با عبور یک مفتول از میان قالب کشش سطح مقطع آن را کاهش می دهند. این فرآیند در سیم کشی برق، فنرها، گیره های کاغذ و تولید انواع سیم های مفتولی مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت این فرآیند با فرآیند اکستروژن این است که در کشش ، مفتول از میان قالب کشیده شده در حالی که در فرآیند اکستروژن از میان قالب هل داده می شود. کاهش سطح مقطع در مفتول هایی با مقطع کوچک در حدود 25-15 درصد و در مفتول هایی با مقطع بزرگ در حدود 45-20 درصد می باشد.

 

 

شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت کناف، انواع کناف و همچنین وزن کناف با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.(02188772424)

همچنین می توانید برای خرید میلگرد از طریق فروشگاه آهن طهران اقدام نمائید.

 

جهت اطلاع از محصولات آهن طهران:

قیمت تیرآهن
قیمت میلگرد
قیمت ورق سیاه
قیمت ورق روغنی
قیمت پروفیل
قیمت نبشی
قیمت ناودانی
قیمت ورق استیل
قیمت تیرچه کرومیت

قیمت حصار و گل نرده

میلگرد کلاف چیست ؟

 

معرفی محصول کلاف میلگرد و کلاف بندی ساختمان

مشاهده بیشتر