مرتب سازی بر اساس:
کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
وزن تقریبی
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 691
نام محصول: تیرآهن 12 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 125
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 693
نام محصول: تیرآهن 16 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 192
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 694
نام محصول: تیرآهن 18 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 222
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 692
نام محصول: تیرآهن 14 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 155
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 814
نام محصول: هاش 45 سنگین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 772
نام محصول: تیرآهن 22 لانه زنبوری
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: متفاوت
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 695
نام محصول: تیرآهن 20 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 270
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 769
نام محصول: تیرآهن 16 لانه زنبوری
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: متفاوت
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 771
نام محصول: تیرآهن 20 لانه زنبوری
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: متفاوت
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 709
نام محصول: تیرآهن 18 ماهان
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 200
قیمت: 0


1400/3/25
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 701
نام محصول: تیرآهن 16 فایکو
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 170
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 710
نام محصول: تیرآهن 8 ترک
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/3/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 756
نام محصول: تیرآهن 24 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 365
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 768
نام محصول: تیرآهن 14 لانه زنبوری
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: متفاوت
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 736
نام محصول: تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 721
نام محصول: تیرآهن 16 یزد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 190
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 740
نام محصول: تیرآهن 16 اهواز
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/3/26
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 753
نام محصول: تیرآهن 18 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 222
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 757
نام محصول: تیرآهن 27 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 430
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 696
نام محصول: تیرآهن 22 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 315
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 707
نام محصول: تیرآهن 14 ماهان
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 115
قیمت: 0


1400/3/26
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 723
نام محصول: تیرآهن 20 یزد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 260
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 754
نام محصول: تیرآهن 20 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 270
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 789
نام محصول: هاش 38 سبک
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 699
نام محصول: تیرآهن 30 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 505
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 765
نام محصول: تیرآهن 24 فایکو (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 360
قیمت: 0


1400/6/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 770
نام محصول: تیرآهن 18 لانه زنبوری
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: متفاوت
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 773
نام محصول: تیرآهن 24 لانه زنبوری
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: متفاوت
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 720
نام محصول: تیرآهن 14 یزد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 150
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 764
نام محصول: تیرآهن 22 فایکو (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 310
قیمت: 0


1400/6/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 708
نام محصول: تیرآهن 16 ماهان
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 160
قیمت: 0


1400/3/26
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 767
نام محصول: تیرآهن 12 لانه زنبوری
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: متفاوت
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 777
نام محصول: هاش 16 سبک
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی:
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 819
نام محصول: هاش 70 سنگین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 763
نام محصول: تیرآهن 20 فایکو (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 260
قیمت: 0


1400/6/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 697
نام محصول: تیرآهن 24 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 365
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 700
نام محصول: تیرآهن 14 فایکو
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 140
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 751
نام محصول: تیرآهن 14 ذوب آهن (کارخانه)
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
وزن تقریبی: 155
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 698
نام محصول: تیرآهن 27 ذوب آهن
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 430
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 715
نام محصول: تیرآهن 40 ترک
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 780
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 716
نام محصول: تیرآهن 50 ترک
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 1080
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 731
نام محصول: تیرآهن 22 آریان فولاد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 310
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 745
نام محصول: تیرآهن 18 تبریز
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 725
نام محصول: تیرآهن 14 آریان فولاد
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 135
قیمت: 0


1400/2/27
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 705
نام محصول: تیرآهن 22 فایکو
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 310
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 735
نام محصول: تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: -
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 704
نام محصول: تیرآهن 20 فایکو
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 260
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 711
نام محصول: تیرآهن 10 ترک
واحد فروش: شاخه 12 متری
محل بارگیری: بنگاه تهران
وزن تقریبی: 65
قیمت: 0


1400/3/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

تعریف تیرآهن

تیرآهن به طور کلی به دو شکل مقطع H و I در بازار وجود دارد. این مقطع از دو بخش جان و بال تشکیل شده است. جان تیرآهن به عنوان بخش اصلی و میانی تیرآهن و بال تیرآهن به عنوان لبه و کناره های این محصول گفته می شود. تیرآهن هاش، تیرآهن لانه زنبودی CPE و تیرآهن IPE سه نوع از دست بندی های مختلف تیرآهن است که با توجه به ویژگی های که دارند، از آن ها می توان در صنایع مختلفی استفاده کرد.

تیرآهن محصولی فولادی است که به روش فرآیند نورد گرم تولید می‌شود و مقطع عرضی معینی را دارد (قسمت میانی تیرآهن را جان و دو لبه‌ موازی را بال می‌نامند). خرید تیرآهن هم چنین، مهم‌ترین پروفیل ساختمانی است که در سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تیرآهن یکی از مهمترین پروفیل‌ها در صنعت ساختمان شناخته می‌شود. حجم استفاده از این محصول به اندازه‌ای بالا است که حتی کوچکترین تغییر در قیمت تیرآهن موجب اختلاف زیاد در هزینه اجرا خواهد شد. انتخاب مناسب چنین کالای مهمی تاثیر بسیاری در تعیین موفقیت و شکست پروژه خواهد داشت.

تیرآهن، مهم ترین و اساسی ترین نوع پروفیل ساختمانی است که وظیفه اصلی آن، تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی ناشی از بارگذاری در سازه است. این محصول یکی از پرکاربردترین انواع آهن آلات می باشد که بیشترین استفاده در ساختمان سازی را دارد و با توجه به این امر خرید آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

روش تولید تیراهن:

مراحل تولید تیرآهن به این شکل است که ابتدا کوره هایی برای انجام عملیات با دمای 1100 درجه سانتی گراد در نظر می گیرند. در مرحله بعد شمش ها توسط یک جک هیدرولیکی در ردیف های تعیین شده در داخل کوره ها قرار می گیرند. سپس عملیات نورد توسط جریان گردآبی آماده می‌شوند. اکنون با رسیدن دمای شمش‌ها به میزان مورد نظر به سمت خط تولید ارسال می‌شوند. شمش‌های پخته شده به سمت مرحله‌ رافینگ ارسال می شوند. در مرحله رافینگ قطر شمش‌ها کاهش و طول آن‌ها افزایش می یابند. در پایان از قیچی متراژ جهت برش محصولات تولید شده استفاده می‌کنند. محصولات تولیدی طبق استانداردهای موجود برش داده می‌شوند، سپس در بندیل‌هایی با وزن‌های معینی بسته‌بندی می‌شوند.لازم به ذکر است که  نبشی، ناودانی و میلگرد نیز با روش نورد گرم تولید می‌شوند.

 

کاربرد تیراهن:

تیرآهن در ساختمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه ها، تیرهای باریک و اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. از مهمترین کاربرد تیرآهن به عنوان کفی ستون که در اصل کفی برای اتصال نبشی به ستون استفاده می شود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که ایجاد مقاومت بالا در برابر تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگری خمشی، از مهمترین کاربرد و وظیفه تیرآهن است. کشورما، جز کشورهایی است که در آن، تیرآهن به عنوان کالای پر مصرف شناخته می شود.

تیرآهن بال پهن به دلیل وسعت سطح مقطع آن باعث افزایش استحکام در سازه های مختلف گردد. از مهمترین کاربرد تیرآهن هاش می توان به استفاده در ساختمان سازی اشاره کرد. در مواردی دیگر نظیر ساخت سوله ها، انبارها، کارگاه های ساخت، سازه های دریایی همچون سکوهای نفتی، برج ها، پل ها و سد سازی می توان از تیرآهن بال پهن استفاده کرد.

تیر آهن ها نیز مانند همه مواد و مصالح مصرفی، معایب و مزایای خاص خود را دارند و می بایست متناسب با شرایط و کاربرد، به کار گرفته شوند.

 

انواع تیراهن از لحاظ استاندارد

 

تیرآهن  CPE

این نوع تیرآهن‌ها به دلیل شکل ظاهری‌اش به تیرآهن لانه‌زنبوری شهرت یافته‌ است‌. این تیرآهن‌ها در طول جان خود دارای فضاهای توخالی هستند که مشابه لانه زنبور است. استفاده از این نوع تیرآهن در مناطق لرزه‌خیز بدون بادبند توصیه نمی‌شود.

 

تیرآهن INP

این تیرآهن مطابق با استاندارد چین و روسیه و در ارتفاع 80 تا 600 میلی‌متر تولید می‌شود. ازنظر شکل ظاهری شبیه حرف انگلیسی I بوده و ضخامت بال آن با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کم می‌شود.

 

تیرآهن IPE

این نوع تیرآهن بر اساس استاندارد ایران و اروپا با ارتفاع 80 تا 600 میلی‌متر و با ظاهری I شکل تولید می‌گردد. ضخامت بال‌های این تیرآهن ثابت است. این نوع تیرآهن محبوب‌ترین نوع تیرآهن در کشورمان است. تیرآهن IPE در ساختمان به‌صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف‌ها و پل‌های لانه‌زنبوری استفاده می‌شود.

 

تیرآهن IPB

تیرآهن بال‌پهن در ارتفاع 100 تا 1000 میلی‌متر ساخته‌شده و به شکل حرف انگلیسی H است. این تیرآهن مقاومت بهتری نسبت به مدل‌های IPE و INP داشته و اتصال تیرها به‌راحتی روي آن صورت می‌گیرد. به دلیل اینکه اندازه بال تیرآهن‌ هاش با ارتفاع آن برابر است، مقطع ساده‌ی آن برای تهیه ستون استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای آن می‌توان به ساخت تیر و خرپا نیز اشاره کرد. همچنین این نوع تیرآهن در صنعت پل‌سازی، برج‌سازی، سدسازی و صنایع مشابهی که نیاز به مقاومت بالا داشته باشد، استفاده می‌شود.  

 

 مزایا

- امکان توسعه سازه پس از اتمام
- امکان اتصال چند قطعه به یکدیگر
- امکان عرضه آن به صورت پیش ساخته
- معمولا در ارتفاعات زیاد کاربرد دارد

معایب

- ضعف در دمای زیاد
- خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی
- تمایل قطعات فشاری به کمانش

- جوش نامناسب

 

 

شما می‌توانید با خرید آنلاین و خدمات اینترنتی از فروشگاه آهن طهران خرید مطمئن داشته باشید.