مرتب سازی بر اساس:

قوطی و پروفیل

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
ضخامت
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 2482
نام محصول: پروفیل 40*40ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 956
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 957
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 30x30x2 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2466
نام محصول: پروفیل 60*60 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2485
نام محصول: پروفیل 60*30 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2487
نام محصول: پروفیل 30*20 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2483
نام محصول: پروفیل 50*30 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 926
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 30x30x2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 955
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 20x20x2 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2465
نام محصول: پروفیل 50*50 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 927
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2468
نام محصول: پروفیل 80*80 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2472
نام محصول: پروفیل 140*140 ضخامت 2 طول 12 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2467
نام محصول: پروفیل 70*70 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2486
نام محصول: پروفیل 20*20 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2471
نام محصول: پروفیل 120*120 ضخامت 2 طول 12 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2470
نام محصول: پروفیل 100*100 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2479
نام محصول: پروفیل 80*40 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2481
نام محصول: پروفیل 30*30 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2484
نام محصول: پروفیل 60*40 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 928
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 80x40x2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2480
نام محصول: پروفیل 40*20 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2469
نام محصول: پروفیل 90*90 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 989
نام محصول: پروفیل چهارچوب فرانسوی (2 میل) نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 979
نام محصول: پروفیل سپری 507 (2/5 میل) نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 966
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 20x20x1/35 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1/35
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 991
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 978
نام محصول: پروفیل چهارچوبی 509 (2 میل) علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 929
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 20x10x2 علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 994
نام محصول: پروفیل سپری 507 (2 میل) آریا افق پاسارگاد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 948
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 135x135x3 نیکان پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1001
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) مشهد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 950
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 135x135x4 نیکان پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 944
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 80x40x2 پرشین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 974
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 939
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 پرشین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 977
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 942
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 300x300x6 کالوپ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 980
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2/5 میل) نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 987
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 938
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 200x200x6 کالوپ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 961
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 30x30x2 پاسارگاد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 959
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 120x120x4 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 963
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x20x2 امید البرز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 985
نام محصول: پروفیل چهارچوب فرانسوی (2/5 میل) نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 951
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 اصفهان (آسیا)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 964
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 امید البرز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 935
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

پروفیل و انواع آن

در واقع کاربرد پروفیل ها بسیار متنوع است به گونه ای که این مصالح را بر حسب نوع کاربرد خود به دو دسته پروفیل ساختمانی و پروفیل صنعتی تقسیم می کنند. از عمده ترین کاربرد پروفیل های ساختمانی می توان به ساخت درب و پنجره‌های ﺁلومینیومی اشاره کرد. لازم به ذکر است بدانید پروفیل هایی که به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند و همینطور این پروفیل ها در سایز ها و ضخامت متفاوتی دسته بندی می شوند.

پروفیل که ازنظر لغوی به معنای مقطع ثابت و طول زیاد است، دسته‌ای از فولاد است که در شکل‌های متنوع مورداستفاده قرار می‌گیرد. به ‌بیان ‌دیگر، پروفیل‌های فلزی، شامل فلزها و آلیاژهایی در قالب میله‌ها، تیرها، صفحات، فویل‌ها و دیگر شکل‌های استاندارد هستند. پروفیل‌های فلزی، محصولاتی فولادی هستند که به‌گونه‌ای نورد، کشیده یا پرس شده‌اند که در تمام طول خود از سطح مقطع یکسانی برخوردار باشند. محصولات پروفیلی می‌توانند درجاهایی نظیر سیستم‌های سقفی، برای ساخت سازه‌های پیش‌ساخته و همچنین می‌توانند در بخش خودروسازی مورداستفاده قرار گیرند و می توان به این نتیجه رسید که برای هر دو شرایط صنعتی و ساختمانی، مناسب هستند.

 شکل‌های زیاد این فولاد سازه‌ای به حالت یک تیغه زاویه ‌دار، دارای یک برش عمودی از سطح مقطعی ویژه هستند. نوع این قالب‌های فلزی، بسته به نوع مصرف، مبتنی بر نوع مصالح آن یا خصوصیات مکانیکی ویژه با توجه به موقعیت استفاده موردنظر، تغییر می‌کند. این قطعات فولادی، در صنعت امروز و در زندگی انسان‌ها نقش مهمی را ایفا می‌ کنند و در طیف وسیعی از مصنوعات مختلف استفاده می‌شوند. پروفیل‌ها در صنایع خودرویی، هوافضا، دستگاه‌های ورزشی، ساختمان، حمل‌ونقل، دریایی، تزئینات و دکوراسیون کاربرد فراوان دارند. درواقع می‌توان گفت پروفیل‌ها در همه‌جا حضور دارند.

 

مراحل ساخت پروفیل:

تولید پروفیل صنعتی بنا به دلایلی بیش از دیگر پروفیل های فولادی زمان و هزینه صرف می کند. داشتن ابعادی بزرگ و ضخامت بالا در چند مرحله تاثیرات به سزائی در فرآیند تولید پروفیل سنگین خواهد داشت. ابتدا در هنگام برش ورق به عرض مورد نیاز ، پهنای ورقی که باید برشکاری شود محاسبه می گردد. پس از آن نیاز به تنظیم و کالیبره کردن خط تولید بوده و این کار برای قالب های پرس سنگین زمان زیادی مورد نیاز است. مدور کردن ورق به منظور مشخص شدن محل درز جوش مستلزم قالب های بسیار قوی می باشد که به آرامی استوانه ی مورد نیاز شکل داده شود. پس از آن می بایست بر اساس نیاز، پروفیل با ابعاد مشخص شکل بگیرد. در پایان  عبور محصول نیمه نهایی از قالب های قوی برای ایجاد سایز مورد نیاز و شکل دهی به صورت چهارگوش انجام می گردد. سطح کیفیت پروفیل سنگین تولید شده درجه های مختلفی در این پروفیل ایجاد می کند. عموما پروفیلی صنعتی درجه یک مطلوب طراحان می باشد اما بنا به کاربردهای متفاوت می توان در مواردی از پروفیل ها با کیفیت درجه پایین‌ نیز استفاده کرد.

 

پروفیل ها از نظر ظاهری به دو دسته تقسیم می شوند:

پروفیل باز

پروفیل هایی که سطح مقطع باز دارند مانند Z و U و دیگر پروفیل ها که مقطع آنها بسته نمیباشد جزو دسته پروفیل باز قرار میگیرند.از جمله این پروفیل ها میتوان به پروفیل Z ، تسمه ، ناودانی ، هاش ، میلگرد و سایر موارد اشاره کرد.

 

پروفیل بسته

پروفیل هایی با سطح مقطع بسته به صورت دایره ، مربع و مستطیل جزو دسته پروفیل های بسته قرار میگیرند. پروفیل بسته ، که با نام قوطی شناخته میشود ، نسبت به پروفیل باز  گسترده تر میباشد و از جمله کاربرد های آن میتوان به لوله ،چهارچوب درب و پنجره ، UPVC ، کرکره برقی و… اشاره کرد.

 

روش‌های تولید پروفیل:

با توجه به آنچه در بخش بالا گفته شد می توان گفت انواع روش های تولید پروفیل های ساختمانی به صورت زیراست :

 

پروفیل نورد گرم :

از نورد گرم شمش فولادی ساخته می شود که از انواع آن , لوله , قوطی , ( شکل معمولی ) , ( شکل بال پهن ) , ناودانی , سپری , تسمه ورق , میلگرد.

 

پروفیل نورد سرد :

از شکل دادن ورق های فولادی از طریق خم کردن و پرس تشکیل می شود. از پروفیل های نورد سرد فقط در کارهای سبک ساختمانی استفاده می شود. همچون : لایه ها, ناودانی, تیرهای تکیه گاهی سقف کاذب و چارچوب درهای ساختمان.

 

کاردبرد پروفیل در صنعت ساختمان

قسمت عظیمی از پروفیل‌ها جهت ساختن درب و پنجره‌های آلومینیومی یا آهنی به کار می‌روند. این پروفیل‌ها که به صورت گروهی از لحاظ اندازه و مشخصات دارای تقسیم ‌بندی هستند، می‌توان در ساخت پنجره‌ها و چهارچوب از آن ها استفاده کرد.

از کاربردهای دیگر پروفیل‌ها در صنعت ساختمان، می‌توان به ساخت و تولید نرده‌های فلزی اشاره کرد. از پروفیل‌های مربع و مستطیل با مقاطع کوچک به عنوان نرده‌های فلزی برای پروفیل در و پنجره منازل، کناره راه پله ها و همچنین نرده کشی اطراف دیوارهای کارخانه، زمین‌های محصور شده، نرده پیاده روها و خیابان‌ها استفاده می‌شود.

 

عوامل موثربر قیمت پروفیل:

با توجه به تنوع زیاد آلیاژها، ابعاد، ضخامت ها و عوامل دیگر در تعیین قیمت پروفیل، به سادگی نمیتوان برای قوطی و پروفیل ها قیمت گذاری کرد و برای بررسی قیمت ها بهتر است از متخصصان آهن طهران کمک بگیرید.

همچنین در مواردی مانند پروفیل استیل که در کارخانه های خارج از کشور تولید و سپس وارد میشود ، به دلیل متورم بودن نرخ ارز شاهد ایجاد تغیرات لحظه ای در قیمت بازارمیباشیم.

 

مرحل تولید قوطی پروفیل:

برای تولید این محصول باید از ورق های شیمیایی خاصی استفاده کرد. معمولا در ترکیب ورق های این محصول سیلیس، کربن، گوگرد، فسفر، منگنز وجود دارد. ورق ها که به صورت کلاف است را در دستگاه های برش که به صورت اتومات یا نیمه اتومات است وارد می کنند تا به  نوارهایی با عرض مشخص تبدیل شود.  این نوارهای فولادی در طی عبور از دستگاه های مختلف و قرار گرفتن در غلتک های متعدد به صورت یک جعبه چهارگوش می شوند. پس از آن با دستگاهی که شبیه گیوتین است و تیغ برنده و سنگینی دارد طول این محصول را مشخص می کنند.

 

 

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول از جانب شما، کارشناسان فروش آهن طهران، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن طهران دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند. لازم به ذکر است، در صورت درخواست مشتری فاکتور رسمی صادر می‌گردد.


چند نکته در هنگام خرید
- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.
- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن طهران در تماس باشید: ۰۹۱۲۳۴۴۷۰۴۶- ۰۲۱۸۸۷۷۲۴۲۴ داخلی ۳۰۴
- در صورت مشاوره در زمینه خرید و فروش و عدم مشاهده محصول مورد نظر، با کارشناسان آهن طهران در تماس باشید: ۰۹۱۲۳۴۴۷۰۴۶- ۰۲۱۸۸۷۷۲۴۲۴ داخلی ۳۰۴

 

پروفیل و انواع آن

در واقع کاربرد پروفیل ها بسیار متنوع است به گونه ای که این مصالح را بر حسب نوع کاربرد خود به دو دسته