مرتب سازی بر اساس:
کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
ضخامت
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 945
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 135x135x2/6 نیکان پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/6
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 965
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 80x40x2 امید البرز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 969
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 60x60x2/5 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: 0


1400/6/20
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 974
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 943
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 50x30x2 پرشین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 991
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 934
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x20x2 علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 941
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 300x100x6 کالوپ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 953
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 90x90x2/5 اصفهان (آسیا)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 958
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 100x100x4 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
قیمت: 0


1400/7/10
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 985
نام محصول: پروفیل چهارچوب فرانسوی (2/5 میل) نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 987
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 971
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 100x100x4 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
قیمت: 0


1400/6/20
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 977
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 986
نام محصول: پروفیل سپری 507 (2 میل) نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1004
نام محصول: پروفیل سپری 507 (2 میل) اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 947
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 135x135x3/8 نیکان پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3/8
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 973
نام محصول: پروفیل سپری 507 (2 میل) هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 978
نام محصول: پروفیل چهارچوبی 509 (2 میل) علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 984
نام محصول: پروفیل سپری 507 (2 میل) پرشین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1000
نام محصول: پروفیل سپری 507 (2 میل) مشهد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 928
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 80x40x2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 962
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 پاسارگاد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 983
نام محصول: پروفیل چهارچوب فرانسوی (2 میل) علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1001
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) مشهد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1002
نام محصول: پروفیل چهارچوبی 509 (2 میل) مشهد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 932
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 30x20x2/5 علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 946
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 135x135x2/8 نیکان پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/8
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 982
نام محصول: پروفیل چهارچوب فرانسوی (2/5 میل) نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 999
نام محصول: پروفیل چهارچوبی 509 (2 میل) امید البرز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 937
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 180x180x6 کالوپ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 952
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 80x40x2 اصفهان (آسیا)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 954
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 90x90x3 اصفهان (آسیا)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 992
نام محصول: پروفیل چهارچوبی 509 (2 میل) جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 988
نام محصول: پروفیل چهارچوبی 509 (2 میل) نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1006
نام محصول: پروفیل چهارچوبی 509 (2 میل) اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 990
نام محصول: پروفیل سپری 507 (2 میل) جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 995
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) آریا افق پاسارگاد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 996
نام محصول: پروفیل چهارچوبی 509 (2 میل) آریا افق پاسارگاد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 960
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 20x20x2 پاسارگاد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 997
نام محصول: پروفیل سپری 507 (2 میل) امید البرز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1005
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2481
نام محصول: پروفیل 30*30 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/7/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 975
نام محصول: پروفیل چهارچوبی 509 (2 میل) هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 976
نام محصول: پروفیل سپری 507 (2 میل) علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 981
نام محصول: پروفیل چهارچوبی 509 (2/5 میل) نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1003
نام محصول: پروفیل چهارچوب فرانسوی (2 میل) مشهد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 998
نام محصول: پروفیل لنگه دری 508 (2 میل) امید البرز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

پروفیل چیست؟

در واقع کاربرد پروفیل ها بسیار متنوع است به گونه ای که این مصالح را بر حسب نوع کاربرد خود به دو دسته پروفیل های ساختمانی و پروفیل های صنعتی تقسیم می کنند. از عمده ترین کاربرد پروفیل های ساختمانی می توان به ساخت درب و پنجره های ﺁلومینیومی اشاره کرد. لازم به ذکر است بدانید پروفیل هایی که به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند و همینطور این پروفیل ها در سایز ها و ضخامت متفاوتی دسته بندی می شوند.

پروفیل که ازنظر لغوی به معنای مقطع ثابت و طول زیاد است، دسته‌ای از فولاد است که در شکل‌های متنوع مورداستفاده قرار می‌گیرد. به ‌بیان ‌دیگر، پروفیل‌های فلزی، شامل فلزها و آلیاژهایی در قالب میله‌ها، تیرها، صفحات، فویل‌ها و دیگر شکل‌های استاندارد هستند.

پروفیل‌های فلزی، محصولاتی فولادی هستند که به‌گونه‌ای نورد، کشیده یا پرس شده‌اند که در تمام طول خود از سطح مقطع یکسانی برخوردار باشند.

 محصولات پروفیلی می‌توانند درجاهایی نظیر سیستم‌های سقفی، برای ساخت سازه‌های پیش‌ساخته و همچنین می‌توانند در بخش خودروسازی مورداستفاده قرار گیرند و می توان به این نتیجه رسید که برای هر دو شرایط صنعتی و ساختمانی، مناسب هستند.

 شکل‌های زیاد این فولاد سازه‌ای به حالت یک تیغه زاویه ‌دار، دارای یک برش عمودی از سطح مقطعی ویژه هستند.

نوع این قالب‌های فلزی، بسته به نوع مصرف، مبتنی بر نوع مصالح آن یا خصوصیات مکانیکی ویژه با توجه به موقعیت استفاده موردنظر، تغییر می‌کند. این قطعات فولادی، در صنعت امروز و در زندگی انسان‌ها نقش مهمی را ایفا می‌ کنند و در طیف وسیعی از مصنوعات مختلف استفاده می‌شوند.

پروفیل‌ها در صنایع خودرویی، هوافضا، دستگاه‌های ورزشی، ساختمان، حمل‌ونقل، دریایی، تزئینات و دکوراسیون کاربرد فراوان دارند. درواقع می‌توان گفت پروفیل‌ها در همه‌جا حضور دارند.

 

مراحل ساخت پروفیل:

تولید پروفیل صنعتی بنا به دلایلی بیش از دیگر پروفیل های فولادی زمان و هزینه صرف می کند. داشتن ابعادی بزرگ و ضخامت بالا در چند مرحله تاثیرات به سزائی در فرآیند تولید پروفیل سنگین خواهد داشت. ابتدا در هنگام برش ورق به عرض مورد نیاز ، پهنای ورقی که باید برشکاری شود محاسبه می گردد. پس از آن نیاز به تنظیم و کالیبره کردن خط تولید بوده و این کار برای قالب های پرس سنگین زمان زیادی مورد نیاز است. مدور کردن ورق به منظور مشخص شدن محل درز جوش مستلزم قالب های بسیار قوی می باشد که به آرامی استوانه ی مورد نیاز شکل داده شود. پس از آن می بایست بر اساس نیاز، پروفیل با ابعاد مشخص شکل بگیرد. در پایان  عبور محصول نیمه نهایی از قالب های قوی برای ایجاد سایز مورد نیاز و شکل دهی به صورت چهارگوش انجام می گردد. سطح کیفیت پروفیل سنگین تولید شده درجه های مختلفی در این پروفیل ایجاد می کند. عموما پروفیلی صنعتی درجه یک مطلوب طراحان می باشد اما بنا به کاربردهای متفاوت می توان در مواردی از پروفیل ها با کیفیت درجه پایین‌ نیز استفاده کرد.

 

پروفیل ها از نظر ظاهری به دو دسته تقسیم می شوند:

پروفیل باز

پروفیل هایی که سطح مقطع باز دارند مانند Z و U و دیگر پروفیل ها که مقطع آنها بسته نمیباشد جزو دسته پروفیل باز قرار میگیرند.از جمله این پروفیل ها میتوان به پروفیل Z ، تسمه ، ناودانی ، هاش ، میلگرد و سایر موارد اشاره کرد.

 

پروفیل بسته

پروفیل هایی با سطح مقطع بسته به صورت دایره ، مربع و مستطیل جزو دسته پروفیل های بسته قرار میگیرند. پروفیل بسته ، که با نام قوطی شناخته میشود ، نسبت به پروفیل باز  گسترده تر میباشد و از جمله کاربرد های آن میتوان به لوله ،چهارچوب درب و پنجره ، UPVC ، کرکره برقی و… اشاره کرد.

 

روش های تولید پروفیل:

با توجه به آنچه در بخش بالا گفته شد می توان گفت انواع روش های تولید پروفیل های ساختمانی به صورت زیراست :

 

        • پروفیل نورد گرم :

از نورد گرم شمش فولادی ساخته می شود که از انواع آن , لوله , قوطی , ( شکل معمولی ) , ( شکل بال پهن ) , ناودانی , سپری , تسمه ورق , میلگرد.

 

        • پروفیل نورد سرد :

از شکل دادن ورق های فولادی از طریق خم کردن و پرس تشکیل می شود. از پروفیل های نورد سرد فقط در کارهای سبک ساختمانی استفاده می شود. همچون : لایه ها, ناودانی, تیرهای تکیه گاهی سقف کاذب و چارچوب درهای ساختمان.

 

پروفیل چه کاربردهایی در صنعت ساختمان دارد؟

قسمت عظیمی از پروفیل‌ها جهت ساختن درب و پنجره‌های آلومینیومی یا آهنی به کار می‌روند. این پروفیل‌ها که به صورت گروهی از لحاظ اندازه و مشخصات دارای تقسیم ‌بندی هستند، می‌توان در ساخت پنجره‌ها و چهارچوب از آن ها استفاده کرد.

از کاربردهای دیگر پروفیل‌ها در صنعت ساختمان، می‌توان به ساخت و تولید نرده‌های فلزی اشاره کرد. از پروفیل‌های مربع و مستطیل با مقاطع کوچک به عنوان نرده‌های فلزی برای پروفیل در و پنجره منازل، کناره راه پله ها و همچنین نرده کشی اطراف دیوارهای کارخانه، زمین‌های محصور شده، نرده پیاده روها و خیابان‌ها استفاده می‌شود.

 

عوامل موثربر قیمت پروفیل:

با توجه به تنوع زیاد آلیاژ ها ، ابعاد ، ضخامت ها و عوامل دیگر در تعیین قیمت پروفیل ، به سادگی نمیتوان برای قوطی و پروفیل ها قیمت گذاری کرد و برای بررسی قیمت ها بهتر است از متخصصان آهن طهران کمک بگیرید.

همچنین در مواردی مانند پروفیل استیل که در کارخانه های خارج از کشور تولید و سپس وارد میشود ، به دلیل متورم بودن نرخ ارز شاهد ایجاد تغیرات لحظه ای در قیمت بازارمیباشیم.

 

مرحل تولید قوطی پروفیل:

برای تولید این محصول باید از ورق های شیمیایی خاصی استفاده کرد. معمولا در ترکیب ورق های این محصول سیلیس، کربن، گوگرد، فسفر، منگنز وجود دارد. ورق ها که به صورت کلاف است را در دستگاه های برش که به صورت اتومات یا نیمه اتومات است وارد می کنند تا به  نوارهایی با عرض مشخص تبدیل شود.  این نوارهای فولادی در طی عبور از دستگاه های مختلف و قرار گرفتن در غلتک های متعدد به صورت یک جعبه چهارگوش می شوند. پس از آن با دستگاهی که شبیه گیوتین است و تیغ برنده و سنگینی دارد طول این محصول را مشخص می کنند.

 

 

 

شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت ارزان ترین پروفیل با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.02188772424

همچنین می توانید برای خرید پروفیل ساختمانی از طریق فروشگاه آهن طهران خرید اینترنتی پروفیل خود را انجام دهید.