مرتب سازی بر اساس:

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
ضخامت
سایز (inch)
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1077
نام محصول: لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1074
نام محصول: لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1100
نام محصول: لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 2 صابری
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1102
نام محصول: لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): 1/2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1106
نام محصول: لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1085
نام محصول: لوله درزدار 5 اینچ ضخامت 4 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch): 5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1086
نام محصول: لوله درزدار 6 اینچ ضخامت 4 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch): 6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1099
نام محصول: لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1107
نام محصول: لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1104
نام محصول: لوله درزدار 1 اینچ ضخامت 2/5 یاران
واحد فروش:
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1083
نام محصول: لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch): 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1103
نام محصول: لوله درزدار 3/4 اینچ ضخامت 2 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1079
نام محصول: لوله درزدار 3/4 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1105
نام محصول: لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 3 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1087
نام محصول: لوله درزدار 8 اینچ ضخامت 4 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1101
نام محصول: لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 2/5 صابری
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1081
نام محصول: لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch): 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1084
نام محصول: لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1093
نام محصول: لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1094
نام محصول: لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): 1/2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1096
نام محصول: لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1098
نام محصول: لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1082
نام محصول: لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش:
محل بارگیری:
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1095
نام محصول: لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2/5 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1097
نام محصول: لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1075
نام محصول: لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1078
نام محصول: لوله درزدار 1/4 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1076
نام محصول: لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): 1/2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1080
نام محصول: لوله درزدار 1 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1091
نام محصول: لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch): 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1092
نام محصول: لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1089
نام محصول: لوله درزدار 3/4 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
واحد فروش:
محل بارگیری:
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1088
نام محصول: لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1073
نام محصول: لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1090
نام محصول: لوله درزدار 1 اینچ ضخامت 2/5 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

        لوله درزدار چیست ؟

لوله ها برای انتقال سیالات استفاده می شوند که دارای روش های متفاوت تولیدی می باشند که در این مقاله به روش تولید لوله درزدار میپردازیم.

لوله درزدار با استفاده از فرم دهی و جوش دادن ورق های فولادی تولید می شوند و برخلاف لوله های بدون درز مانیسمان دارای خط جوش می باشند.

روش تولید لوله های سیاه درزدار به صورت مستقیم یا اسپیرال است که هزینه تولید به روش اسپیرال کمتر است.این لوله ها در انواع لوله سیاه درزدار سبک ، لوله سیاه درزدار سنگین و لوله سیاه درزدار API تولید می شوند.

از لوله های سیاه درزدار عموما در خطوط آبرسانی گرم و سرد، ستون های برق تاسیسات ساختمانی، موتورخانه و گازرسانی ساختمان ها استفاده می شود.

 

تفاوت لوله مانیسمان و لوله درزدار چیست ؟

 

برخلاف لوله مانیسمان ، لوله های درزدار دارای خط جوش بوده و ناحیه جوشکاری شده فشار و دمای قابل تحمل لوله را محدود می کند و بنابراین نسبت به لوله های مانیسمان فشار و دمای کمتری را تحمل می کنند .

هزینه ی ساخت لوله های درزدار کمتر از لوله های بدون درز بوده و به دلیل وجود درز جوش در بدنه ی آنها استحکام آنها محدودتر است. امروزه به دلیل پیشرفت در فرآیندهای جوشکاری و متالورژی قابلیت های لوله های درزدار بهبود یافته و می توان به عنوان جایگزینی مناسب برای لوله های مانیسمان در بسیاری از کاربردها استفاده کرد.

تفاوت اصلی لوله مانیسمان و لوله درزدار در نوع ساخت آن ها می باشد ، لوله های بدون درز و درزدار هر دو از آلیاژ کربن استیل می باشند اما لوله های مانیسمان هیچ گونه درز جوشی در راستای لوله ندارد ولی لوله های درزدار دارای خط جوش در بدنه لوله می باشند و همین عامل از مهمترین عوامل تفاوت لوله ماینسمان و لوله درزدار می باشد .

لوله های سیاه درزدار در مصارف ساختمانی ، موتورخانه ها، لوله کشی شوفاژ کاربرد دارد. در سایت پایپ کالا لیست قیمت بروز و مشخصات فنی لوله های درزدار در 2 برند لوله درزدار سپاهان و لوله درزدار سپنتا موجود می باشد.

 

3 مزیت لوله های درزدار نسبت به لوله های مانیسمان

 

    • لوله های درز دار ، در دسترس تر بوده و در زمان کمتری فراهم شده و این زمان کم در شرایطی که نوسان قیمتی برای مواد اولیه وجود دارد، مفید واقع می شود.
    • ضخامت دیواره در لوله های درزدار ، پایدارتر و پیوسته تر است.
    • سطح داخلی لوله های درز دار قابل کنترل می باشد، در صورتی که در لوله های بدون درز این قابلیت وجود ندارد.
    •  

آهن طهران در مقاله ایی تحت عنوان تفاوت لوله درزدار و مانیسمان به بررسی تفاوت های این دو لوله پرداخته است ، با مطالعه این مقاله می توانید به تمام اطلاعات این بخش دست پیدا کنید .

 

 سطح لوله های درزدار

 

سطح لوله های درزدار فولادی بر حسب نیاز در شکل های مختلف استفاده می شود :

    • روغن کاری شده
    • الکترو گالوانیزه
    • سیاه
    • گالوانیزه عمیق
    • پوشش محافظ دار مانند اپوکسی

دسته بندی لوله های درزدار

همانطور که میدانیم لوله های فلزی بر اساس روش تولید به 2 دسته کلی تقسیم می شوند :

1- لوله های بدون درز یا مانیسمان

2- لوله های درزدار

لوله های درزدار بر اساس روش جوشکاری به دسته بندی های بیشتری تقسیم می شوند. دو روش کلی برای جوشکاری لوله های درزدار وجود دارد که عبارتند از : جوشکاری با فلز پرکننده و جوشکاری بدون فلز پر کننده

جوشکاری زیرپودری یا SAW با فلز پرکننده می باشد در حالی که در جوشکاری به روش EFW/HFW/ERW از فلز پر کننده استفاده نمی شود.

با استفاده از جوشکاری به روش SAW نیز می توان لوله های درزدار با درز مستقیم (Straight Seam) یا مارپیچ(Spiral) تولید کرد.

لوله های درزدار تا سایز متوسط معمولا یک درز جوش داشته و برای سایزهای بزرگ از دو درز جوش استفاده می شود.

 

روش های تولید لوله های درزدار

 

تولید لوله به روش اسپیرال

تولید لوله به روش اسپیرال یکی از روش های استاندارد تو لید لوله در جهان است.

دراین روش ورق با گذشتن از یک سری غلتک ها با درزی حلزونی (اسپیرال) به شکل لوله در می آید.

برخلاف لوله درزدار مستقیم که قطر لوله به پهنای ورق بستگی دارد ، در این روش قطر لوله با تغییر زاویه ورق متغیر میباشد.

بنابراین در روش اسپیرال لوله با قطرهای مختلف و با هزینه پایین تری نسبت به روش درز مستقیم تولید می شود.

تولید لوله به روش درز مستقیم

در روش درز مستقیم ورق فولادی بر اساس سایز لوله مورد نظر و ضخامت آن برش خورده و با عبور از غلتک های نورد به شکل گرد در می آید. سپس از دو روش جوشکاری ذوب الکتریکی یا جوشکاری با فرکانس بالا ، درز آن جوشکاری می شود.

 

استاندارد لوله های سیاه درزدار

 

استاندارد لوله های سیاه درزدار استفاده شده در آبرسانی و گاز رسانی بر اساسDIN 2441 , DIN 2440 می باشد. مطابق این استاندارد قطر نامی، قطر خارجی، ضخامت دیواره و وزن طول واحد لوله تعیین می شود.

 

 

شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از قیمت بهترین لوله ها،با کیفیت ترین و همچنین ارزان ترین لوله با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.

همچنین می توانید برای خرید لوله ساختمان از طریق فروشگاه آهن طهران  خرید اینترنتی لوله خود اقدام نمائید.

 

        لوله درزدار چیست ؟

لوله ها برای انتقال سیالا. . .