مرتب سازی بر اساس:

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
ضخامت
سایز (inch)
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1162
نام محصول: لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 سپاهانَ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1186
نام محصول: لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1164
نام محصول: لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch): 4
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1184
نام محصول: لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2/5 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch): 1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1167
نام محصول: لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch): 8
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1160
نام محصول: لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1183
نام محصول: لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1159
نام محصول: لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch): 1/2 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1165
نام محصول: لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1176
نام محصول: لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1158
نام محصول: لوله صنعتی 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch): 1/4 1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1168
نام محصول: لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
واحد فروش:
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): 1/2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1185
نام محصول: لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1173
نام محصول: لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 جهان پارس
واحد فروش:
محل بارگیری:
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1181
نام محصول: لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2/5 لوله و پروفیل صابری
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1175
نام محصول: لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2/5 صدرا پروفیل تهران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1169
نام محصول: لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1179
نام محصول: لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1182
نام محصول: لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1172
نام محصول: لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1177
نام محصول: لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch): 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1161
نام محصول: لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1163
نام محصول: لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1187
نام محصول: لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1154
نام محصول: لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1166
نام محصول: لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch): 6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1170
نام محصول: لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2/5 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1174
نام محصول: لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1157
نام محصول: لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1171
نام محصول: لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch): 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1180
نام محصول: لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1178
نام محصول: لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch): 4
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1156
نام محصول: لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1155
نام محصول: لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

تعریف لوله صنعتی:

 

لوله صنعتی به لوله هایی گفته می شود که با کمک مواد اولیه متفاوت، در قطر، ضخامت، طول و با اشکال متفاوتی ساخته می شوند که در نتیجه این امر خانواده بسیار وسیعی از لوله ها را شامل می شود که دارای طیف استفاده  بسیار گسترده ای نیز خواهد بود که شامل: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ماشین سازی، انتقال حرارت، انتقال آب، پروژه های عمرانی و شهرسازی، تولید انواع سازه، پل سازی، ساختمانی و… می باشد.

 

لوله صنعتی شباهت بسیاری به پروفیل های ساختمانی، ستونی ساختمان و همچنین ستونی صنعتی دارد که ازعمده ترین تفاوت های لوله صنعتی با پروفیل های ساختمانی این است که لوله های صنعتی را بنا بر کاربردشان پس از تولید گالوانیزه می کنند و یا با لایه پرایمر پوشش می دهند.

لوله صنعتی قابلیت خم کاری بالایی ندارد، ممکن است در مواردی بنابه نیاز به صورت محدود خم کاری صورت می گیرد، اما به طور کلی به منظور طراحی و تولید سازه هایی که عضوهای آن  در چند جهت نصب می گردد، این لوله به صورت فارسی بُر،برشکاری شده و جوشکاری میگردد.

 

فولاد ساختمانی قابلیت جوشکاری مناسبی دارد بنابر این بیشتر کاربرد های لوله های صنعتی که از فولاد ساختمانی تولید میگردد، به صورتی است که از جوشکاری برای اتصال آن با دیگر اعضاء استفاده می گردد.

اگر در جایی نیاز به محافظت در برابر خوردگی احساس گردد، لوله صنعتی را می توانند به گالوانیزه تبدیل کنند.

البته چنین کاربردی نباید باعث شود که لوله گالوانیزه صنعتی با لوله صنعتی اشتباه گرفته شود و درهنگام برآورد کردن هزینه ی نهایی پروژه  قیمت لوله گالوانیزه صنعتی با لوله صنعتی ، یکی درنظرگرفته شود.

در بسیاری از موارد برای محافظت از لوله در برابر زنگ زدگی آن را رنگ آمیزی میکنند.

 

شکل دهی ورق های سیاه تا ضخامت 6 میلیمتر در کارگاههای تولیدی ستونی صنعتی و ستونی ساختمانی به راحتی انجام می شود.

از این رو لوله ی صنعتی نیز در کارگاه های مشابهی با همین شرایط تولید می شوند.

باید در نظر بگیریم که لوله صنعتی در برگیرنده ضخامت های بالا نیست و در صورتی که طراح برای سازه ضخامت بالایی در نظر داشته باشد نمی توان از لوله ی صنعتی بهره گرفت.

نوعی از مصالح فولادی لوله ای شکل با ضخامت های بسیار بالا در سازه های مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی به کار می رود که این نوع لوله ها به لحاظ استاندارد طراحی، ساخت و بازرسی بسیار متفاوت از لوله های صنعتی رایج در بازار آهن آلات می باشد.

از این رو به آن دسته از محصولات، لوله های سازه ای خاص یا Special structural pipes گفته می شود.

سایز این لوله ها از 6 تا 56 اینچ و ضخامت آنها از 10 تا 30 میلیمتر متغیر می باشند.

نمونه ای دیگر از این گونه آیتم های خاص را در پایه ی سکوهای نفت و گاز مشاهده می کنیم

 

انواع لوله صنعتی:

 

لوله صنعتی در سه دسته بزرگ قرار می گیرند که شامل لوله های درزدار، بدون درز و سایر لوله ها می باشند. لوله های درزدار خود شامل:

 لوله درز مستقیم و مارپیچی، لوله جداره چاه، و داربستی می باشند و لوله های بدون درز شامل:

 لوله مانیسمان، مبلی و لوله گوشتدار می باشد که دسته سوم نیز شامل طیف وسیعی از لوله ها بوده که عبارتند از:

لوله آلومینیوم، فولاد ضد زنگ، گالوانیزه، پلی اتیلن PE، مسی، چدنی، برنجی، سربی، آزبست سیمانی، و سفالی.

 

جنس لوله صنعتی

 

معمولا جنس لوله ها از فلز می باشد که درصد زیادی از لوله های فلزی را لوله صنعتی فولادی تشکیل می دهد. انواع آلیاژهای فولاد می توانند برای تولید لوله صنعتی به کار می رود. چدن نیز می تواند درتولید لوله صنعتی استفاده شود. البته با توجه به پیشرفت تکنولوژی ساخت فولاد لوله های چدنی از دور خارج شده اند. بتن نیز از دیگر مواد مورد استفاده در لوله صنعتی می باشد. لوله های کربن استیل یا C.S pipe از جمله پرکاربرد ترین لوله ها در صنعت می باشند.

کاربرد لوله صنعتی یکی از مهمترین عواملی که در تعریف لوله نقش به سزائی دارد، کاربرد لوله صنعتی می باشد. در مجموع می توان کاربرد اصلی لوله را انتقال سیال دانست که اگر لوله برای کاربردهای دیگری نظیر ساخت سازه به کار رود عملا از تعریف لوله صنعتی خارج می شود.

 

 

شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از قیمت بهترین لوله ها،با کیفیت ترین و همچنین ارزان ترین لوله با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.

همچنین می توانید برای خرید لوله ساختمان از طریق فروشگاه آهن طهران  خرید اینترنتی لوله خود اقدام نمائید.

 

.

تعریف لوله صنعتی:

 

مشاهده بیشتر