مرتب سازی بر اساس:

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
ضخامت
سایز (inch)
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1143
نام محصول: قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 سپنتا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch): 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1152
نام محصول: لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 سمنان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1134
نام محصول: لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch): 1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1123
نام محصول: لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1127
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): 1/4 1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1153
نام محصول: لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 سمنان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1122
نام محصول: لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2/5 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1132
نام محصول: لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): 3/4
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1149
نام محصول: لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 سمنان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1150
نام محصول: لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 سمنان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1148
نام محصول: لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2/5 سمنان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1129
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش:
محل بارگیری:
ضخامت: 2/5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1138
نام محصول: لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1118
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1119
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1141
نام محصول: لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپنتا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1140
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپنتا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1125
نام محصول: لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1130
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1126
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1124
نام محصول: لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch): 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1137
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1142
نام محصول: لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2/5 سپنتا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1145
نام محصول: لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3/5 سپنتا
واحد فروش:
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3/5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1135
نام محصول: لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1139
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 سپنتا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1133
نام محصول: لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch): 1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1144
نام محصول: لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 سپنتا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1151
نام محصول: لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 سمنان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1128
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
سایز (inch): -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1146
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سمنان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1120
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1147
نام محصول: لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سمنان
واحد فروش:
محل بارگیری:
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1136
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1121
نام محصول: لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
سایز (inch):
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه از پوشش روی با روش گالوانیزاسیون تولید می شود که هدف اصلی این کار جلوگیری از خوردگی لوله های فولادی می باشند.

 

مشخصات و مزایا و معایب استفاده از آن در صنعت فولاد

 

کنترل خوردگی محصولات فولادی یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در صنعت می باشد که تا امروز روش های متفاوتی برای جلوگیری از خوردگی آهن آلات در صنعت به وجود آمده است.

در برخی از موارد پوشش دهی آهن آلات مثلا پوشش دهی با رنگ ها و پوشش های حفاظتی و رنگ ها نسبت به سایر موارد از مزیت بالاتری برخوردارهستند.

دربرخی موارد نیز پوشش هایی که با روش آبکاری به وجود می آیند از کارآیی بالاتری برخوردار هستند.

لوله گالوانیزه شده به دلیل مقاومت به خوردگی بالا امروزه در صنایع مختلف کاربردهای وسیعی پیدا کرده است و از اینرو توجهی خاص به این گونه پوشش ها معطوف شده است.

 

تعریف گالوانیزاسیون

 

گالوانیزاسیون روش تولید لوله گالوانیزه بوده که با استفاده از ایجاد پوشش روی بر لوله فولادی انجام می گیرد.

ضخامت فلز روی پوشش داده شده بر روی این محصول حدودا به میزان 15 میکرون بوده که بسته به میزان و نوع مصرف می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

این پوشش از لایه روی تشکیل گردیده است که این فلز با ترکیبات آهن نیز ترکیب می شوند.

لایه پوشش داده شده بر روی لوله گالوانیزه شامل مقادیر مختلفی از فلزات آهن و روی می باشد که مقدار این فلزات به فاصله از پایه فولاد بستگی دارد.

 

-لوله گالوانیزه گرم

 

گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم به زبان ساده یک پوشش است که در آهن یا فولادی که از نظر ترکیب و طراحی مناسب برای گالوانیزه است توسط فروبردن در وان مذاب روی تشکیل می‌گردد.

 

مزایای استفاده از لوله گالوانیزه در صنعت

 

استفاده از لوله گالوانیزه در صنعت دارای 10 برتری نسبت به لوله های ساده هست:

 

هزینه کمتر:

انجام عملیات گالوانیزاسیون برای تولید لوله گالوانیزه نسبت به سایر روش ها برای جلوگیری از خوردگی هزینه های کم تری را نیاز دارند

 

هزینه کمتر برای تعمیرات و نگه داری:

تولید این محصول نسبت به سایر روش ها هزینه کم تری برای تعمیرات و نگه داری نیاز دارند که حتی تحت شرایطی که تولید لوله گالوانیزه توسط عملیات گالوانیزاسیون نسبت به دیگر روش های خوردگی هزینه بیشتری دارد، انجام آن به علت عدم نیاز به تعمیرات پرهزینه توصیه می شود.

 

طول عمر زیاد:

طول عمر لوله های پوشش داده شده با فلز روی در محیط های خورنده حدود 30-20 سال می باشد.

 

اعتبار:

استانداردهای مختلف درباره گالوانیزاسیون لوله گالوانیزه ، راجع به ایجاد پوشش های نازک بحث کرده و این امر نشان می دهد که نحوه عملکرد و طول عمر لایه فلز روی، برای مصرف کنندگان قابل اعتماد می باشد.

 

دوام پوشش:

پوشش ایجاد شده از طریق گالوانیزاسیون روی لوله گالوانیزه به علت دارا بودن ساختار متالورژیکی خاص، مقاومت مناسبی در مقابل صدمات مکانیکی، خوردگی و سایش خواهد داشت.

 

محافظت در برابر صدمات محیطی به صورت اتوماتیک:

پوشش گالوانیزه بر روی لوله گالوانیزه به علت نفوذ در فولاد به عنوان کاتد عمل می کند و می تواند مقاطع ریز موجود برروی سطح فولاد را در مقابل صدمات خورندگی و محیطی حفظ کنند.

 

معایب استفاده از لوله گالوانیزه

 

عملیات جوشکاری لوله گالوانیزه نسبت به آهن معمولی سخت تر بوده و دارای دشواری ها و پیچیدگی های بیشتری می باشد.

این در حالی است که گازها و بخارهای حاصل از عملیات جوشکاری سمی هستند که طی طولانی مدت باعث بروز بیماری های ریوی حاد شده و قرار گرفتن برای مدت محدود در برابر این گازها باعث بروز سردرد، سرگیجه و حالت تهوع خواهد شد.

همچنین توصیه می شود که هنگام جوشکاری با این نوع لوله حتما از ماسک های استاندارد استفاده شود و مدت زمان جوشکاری نیز برای هر نفر در روز با استفاده از تجهیزات استاندارد به مدت چهار ساعت باشد.

 

کلافه هایی که از خطوط نورد سرد وارد می گردد در آغاز خط تولید لوله گالوانیزه به یکدیگر جوش می خورند و به صورت نواری پیوسته شارژ خط می گردد.

در قسمت شست شو سطح لوله گالوانیزه توسط چربی زدایی کردن با مواد قلیایی، برس زنی و شست شو با آب ولرم تمیز گردیده و سپس با هوای داغ خشک می گردد.

 

لوله گالوانیزه سرد

 

اين روش به اين صورت است كه مي توان از طريق الكتروليز نمك های روی در داخل يك محلول آبي‏,هر قطعه ای از قبيل ورقهای كويل شده و يا كويل نشده را پوشش داد.

اصل اين روش با استفاده از الكتروليت اسيدی نيز انجام مي شود.

در اين روش ضخامت لايه روی ايجاد شده كمتر از ضخامت لايه پوشش روی در حالت غوطه وری گرم بوده و معمولا از اين روش در مصارف خانگی استفاده می شود.

 

لوله گالوانیزه گرم

 

لوله های گالوانیزه گلخانه ای گرم کیفیت بسیار بالا و مقامت خوبی برخوردارهستند. عمل گالوانیزه کردن انواع لوله های فولادی باعث افزایش مقاومت لوله های گالوانیزه گلخانه ای شده واز آنجایی که این لوله ها در محیط گلخانه که دمای نسبتا گرم و فضای مرطوبی نیز دارند مورد استفاده قرار می گیرند باعث می شود تا لوله گالوانیزه گرم زنگ نزند .

 

در واقع ، روش گالونیزاسیون گرم که برای لوله گلخانه ای به کار گرفته می شود ، عناصر فلز زینک روی را با فولادی که لوله ازآن ساخته شده ادغام کرده و به لوله گالوانیزه ای ضد زنگ و ضد خوردگی تبدیل میکند.

 

از طرفی عمل گالوانیزه گرم لوله فولادی ، جلوی خوردگی و زنگار لوله گلخانه ای را گرفته و در اثر ضربه دیدن لوله ، مقاومت خود را از دست نمی دهد و روکش روی آن از بین نمی رود .

 

 

 

شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از قیمت بهترین لوله ها،با کیفیت ترین و همچنین ارزان ترین لوله با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.

همچنین می توانید برای خرید لوله ساختمان از طریق فروشگاه آهن طهران  خرید اینترنتی لوله خود اقدام نمائید.

 

لوله گالوانیزه

مشاهده بیشتر