مرتب سازی بر اساس:
کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1009
نام محصول: لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/3
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1024
نام محصول: لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 مبتکران صبا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1098
نام محصول: لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1110
نام محصول: لوله مبلی 18 میل ضخامت 0/7 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1182
نام محصول: لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1190
نام محصول: لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1015
نام محصول: لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1081
نام محصول: لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1105
نام محصول: لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 3 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1141
نام محصول: لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپنتا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1147
نام محصول: لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سمنان
واحد فروش:
محل بارگیری:
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1158
نام محصول: لوله صنعتی 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1171
نام محصول: لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1202
نام محصول: لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1206
نام محصول: لوله آبرسانی 6 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1226
نام محصول: لوله آبرسانی تست شده 8 اینچ ضخامت 4 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1076
نام محصول: لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1093
نام محصول: لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1116
نام محصول: لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 سپنتا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1144
نام محصول: لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 سپنتا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1196
نام محصول: لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1197
نام محصول: لوله مانیس گاز 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1217
نام محصول: لوله آبرسانی تست شده 1/2 2 اینچ ضخامت 4 سپاهان
واحد فروش:
محل بارگیری:
قیمت: 0


1400/2/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1120
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1227
نام محصول: لوله آبرسانی تست شده 8 اینچ ضخامت 6 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1023
نام محصول: لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1039
نام محصول: لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین
واحد فروش: شاخه
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1043
نام محصول: لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین
واحد فروش: شاخه
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1082
نام محصول: لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش:
محل بارگیری:
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1107
نام محصول: لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1108
نام محصول: لوله مبلی 13 میل ضخامت 0/7 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1113
نام محصول: لوله مبلی 16 میل ضخامت 1 سپنتا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1129
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 سپاهان
واحد فروش:
محل بارگیری:
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1135
نام محصول: لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1146
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سمنان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1176
نام محصول: لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1181
نام محصول: لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2/5 لوله و پروفیل صابری
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1187
نام محصول: لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 یاران
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1222
نام محصول: لوله آبرسانی تست شده 5 اینچ ضخامت 3 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1036
نام محصول: لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین
واحد فروش: شاخه
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1090
نام محصول: لوله درزدار 1 اینچ ضخامت 2/5 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1118
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1126
نام محصول: لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1155
نام محصول: لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1211
نام محصول: لوله آبرسانی 16 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1018
نام محصول: لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 جهان پارس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1066
نام محصول: لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 چین
واحد فروش: شاخه
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1073
نام محصول: لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/28
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

لوله چیست؟

لوله یک استوانه تو خالی است که معمولا سطح مقطع دایره‌ای شکل دارد که برای انتقال موادی که سیال مایعات، گازها، و حتی بعضی مواد جامدی ریز و پودری هستند را می‌توانند از جایی به جای دیگر انتقال دهند، استفاده و غالبا از جنس فلزات و یا مواد پلاستیکی ساخته می‌شود. استانداردهای بین‌المللی و ملی مختلفی برای تولید لوله‌ها وجود دارد و آن‌ها را معمولا با رعایت یک یا چند مورد از این استانداردها تولید می‌کنند؛ به همین دلیل بسته به لوله انتخابی شما که از چه استاندارد و موادی در آن استفاده شده، قیمت لوله و کیفیت آن نیز فرق می کند.

سطح مقطع لوله‌ها لزوما دایره‌ای و گرد نیستند و به شکل مربع و مثلث هم وجود دارند؛ اما به دلیل اینکه حرکت مواد در لوله‌های استوانه ‌ای و گرد راحت ‌تر است، لوله‌های دایره‌ای محبوب‌تر هستند و بیشترین کاربرد را درانواع صنایع دارد. اگر بخواهیم دقیق‌تر بخواهیم توضیح دهیم، معمولا در صنایع برای نام‌گذاری لوله‌های با سطح مقطع دایره‌ای از کلمه pipe استفاده می‌شود که برای اشکال دیگر کلمه tube به کار برده می‌شود. اما در بیشتر نقاط جهان pipe یا همان لوله کاربرد دارد. لوله‌ها در انواع صنایع کوچک و بزرگ و همچنین در منازل و ساختمان‌ها کاربرد دارند. سیستم لوله‌کشی صنعتی که در صنایع، کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد را piping و سیستم لوله‌کشی ساختمانی را plumping می‌گویند.

سیستم‌های لوله‌کشی در انواع صنایع برای تکمیل مسیر و مرتبط کردن لوله‌ها به هم از اتصالات استفاده می‌کنند که انواع لوله از جمله، زانو، سه راهی و… هستند که این اتصالات یا به صورت قطعات جداگانه ساخته می‌شوند و یا خود لوله را با فرآیندهای خم کرده و شکل می‌دهند. در هر کدام از این حالت‌ها اتصالات نقش مهمی را در سیستم لوله‌کشی ایفا می‌کنند و باید کیفیت و استانداردهای لازم را داشته باشند.

لوله‌ها به طور کلی توسط قطری که دارند مشخص و دسته‌بندی می‌شوند که برای این کار از محاسبه دو نوع قطر قطرثابت خارجی ODو قطر داخلی لوله IDاستفاده می‌کنند.

لوله‌ها را معمولا با استانداردها و قطر و اندازه‌های ثابتی در صنایع تولید می‌کنند؛ اما گاهی لوله‌هایی با اندازه و حتی استاندارد سفارشی نیز ساخته می‌شود که در صنایع حساس و راهبردی مانند صنعت نفت و پتروشیمی کاربرد دارند.

به طور کلی لوله‌ها کاربرد گسترده ای دارند و دامنه سایز آن‌ها از نیم اینچ تا چند پا می‌باشد. تیوب‌ها عموماً در پروژه‌هایی استفاده می‌شوند که نیاز به قطر کمتر دارند. گرچه که لوله‌های ۱۰ اینچی رایج ترهستند اما استفاده از تیوب ۱۰ اینچی نادر است. تفاوت میان ابعادهای مختلف لوله نسبت به تیوب کمتراست. منظور از تفاوت ابعاد در اینجا تفاوت قطر، تفاوت ضخامت دیواره، تفاوت میزان صافی لوله و تفاوت در میزان گردی آن و… است که به طور کلی سطوح داخلی و خارجی تیوب‌ها نسبت به لوله‌ها نرم‌تر است. سازه‌های لوله‌ای تقریباً همیشه با استفاده از اتصالاتی مانند زانویی، سه‌ راهی و … به هم متصل می‌شوند اما تیوب‌ها شکل داده شده، خم شده و در پیکربندی‌های مختلف بکارگرفته می ‌شوند.

 

تفاوت میان لوله و تیوب در چیست؟

لوله فقط به شکل استوانه و در سطح مقطع دایره تولید می شود، در حالیکه تیوب به صورت مربع، مستطیل، بیضی و غیره نیز ساخته می شود. لوله هم به صورت درزدار و هم بدون درز تولید می شود، ولی تیوب اکثرا بدون درز است.

انواع لوله ها:

    1. لوله داربستی
    2. لوله مانیسمان
    3. لوله درز دار
    4. لوله صنعتی
    5. لوله گاز
    6. لوله اب
    7. لوله گالولنیزه
    8. لوله مبلی
    9. اسکافلد

جنس لوله صنعتی

عموما جنس لوله ها از فلز می باشد که درصد زیادی از لوله های فلزی را لوله صنعتی فولادی تشکیل می دهد. انواع آلیاژهای فولاد می توانند برای تولید لوله صنعتی به کار می رود. چدن نیز می تواند درتولید لوله صنعتی استفاده شود. البته با توجه به پیشرفت تکنولوژی ساخت فولاد لوله های چدنی از دور خارج شده اند. بتن نیز از دیگر مواد مورد استفاده در لوله صنعتی می باشد. لوله های کربن استیل یا C.S pipe از جمله پرکاربرد ترین لوله ها در صنعت می باشند.

کاربرد لوله صنعتی

یکی از مهمترین عواملی که در تعریف لوله نقش به سزائی دارد، کاربرد لوله صنعتی می باشد. در مجموع می توان کاربرد اصلی لوله را انتقال سیال دانست که اگر لوله برای کاربردهای دیگری نظیر ساخت سازه به کار رود عملا از تعریف لوله صنعتی خارج می شود.

فشار و دمای کاری

عموما در تعریف لوله باید در خصوص فشار و دمای قابل تحمل لوله نیز سخن گفت. چه که اگر فقط انتقال سیال را در نظر بگیریم به سهولت می توان هر جسم توخالی که می توان را ازخود سیالی عبور دهد را لوله نامید در حالیکه در عمل محدودیت هایی برای لوله در نظر گرفته می شود  در تعریف لوله صنعتی استفاده کرد.

جنس لوله ها:

لوله‌ها از جنس‌ها و متریال‌های مختلفی ساخته می‌شوند که شامل فلز، آلیاژ، سرامیک، شیشه، فایبرگلاس، بتن و پلاستیک می‌باشند. شرکت‌های مهندسی متخصصانی را برای تعیین جنس لوله‌ها در اختیار دارند که متناسب با نوع پروژه نوع و جنس لوله را مشخص می‌کنند. انتخاب جنس لوله به سرویس مایع، طراحی فشار و دما، هزینه‌ها و برخی عوامل دیگر بستگی دارد. اکثرا لوله‌هایی که در صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند بر اساس جنس لوله به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

لوله کربن استیل

لوله استنلس استیل

لوله فولادی آلیاژی

لوله فلزی گالوانیزه

 

تولید لوله

لوله‌ها معمولاً با دو روش متفاوت تولید می‌شوند که نهایتاً منجر به تولید دو نوع لوله می‌شوند، لوله مانیسمان (بدون درز) و لوله درزدار که در هر دو روش ابتدا مواد خام درون قالب ریخته می‌شود و سپس با کشیدن فولاد می‌توان به لوله مانیسمان (بدون درز) دست پیدا کرد یا می‌توان مواد خام را تبدیل به ورق کرده و با رساندن دو سر ورق به هم و جوش دادن آن‌ها، لوله درزدار تولید کرد. شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از قیمت بهترین لوله ها،با کیفیت ترین و همچنین ارزان ترین لوله با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.

 

 

شما می‌توانید با خرید آنلاین و خدمات اینترنتی از فروشگاه آهن طهران خرید مطمئن داشته باشید.