x
دسته بندی
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
حالت
قطر
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 2536
نام محصول: مفتول مسوار 6
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: شاخه یک متری
قطر: 6
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2532
نام محصول: مفتول مسوار 4
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: شاخه یک متری
قطر: 4
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2537
نام محصول: مفتول مسوار 6.5
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: شاخه یک متری
قطر: 6.5
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2540
نام محصول: مفتول مسوار 7.5
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: -
قطر: -
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2541
نام محصول: مفتول مسوار 8
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: شاخه یک متری
قطر: 8
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2534
نام محصول: مفتول مسوار 5
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: شاخه یک متری
قطر: 5
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2538
نام محصول: مفتول مسوار 7
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: شاخه یک متری
قطر: 7
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2543
نام محصول: مفتول مسوار 3.5
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: -
قطر: -
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2545
نام محصول: مفتول مسوار 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: شاخه یک متری
قطر: 2
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2533
نام محصول: مفتول مسوار 4.5
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: شاخه یک متری
قطر: 4.5
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2535
نام محصول: مفتول مسوار 5.5
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: شاخه یک متری
قطر: 5.5
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2544
نام محصول: مفتول مسوار 2.5
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: شاخه یک متری
قطر: 2.5
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2542
نام محصول: مفتول مسوار 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
حالت: شاخه یک متری
قطر: 3
قیمت: 0


1400/3/6
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت: