مرتب سازی بر اساس:
کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1232
نام محصول: میلگرد آجدار 18 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15600


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1836
نام محصول: کلاف ساده 6.5 افق ابهر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 16500


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1228
نام محصول: میلگرد آجدار 10 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15600


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2463
نام محصول: میلگرد ساده 10 متین A1 (6 نرمال)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15700


1400/6/1
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2559
نام محصول: میلگرد 10 ساده 6 متری تولید مستقیم
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 16250


1400/6/1
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2563
نام محصول: میلگرد 10 ساده 1 تا 2 متری تولید مستقیم
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 14500


1400/6/1
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1233
نام محصول: میلگرد آجدار 20 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15600


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1229
نام محصول: میلگرد آجدار 12 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15600


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1271
نام محصول: میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر A2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1256
نام محصول: میلگرد آجدار 28 کاشان A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15500


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1237
نام محصول: میلگرد آجدار 32 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15600


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1762
نام محصول: کلاف آجدار 8 فولاد نطنز (A2)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 16500


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1329
نام محصول: میلگرد ساده 10 متین A1 (6 متری)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 16400


1400/6/1
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1267
نام محصول: میلگرد آجدار 22 هیربد A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2561
نام محصول: میلگرد 10 ساده 2 تا 5 متری تولید مستقیم
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15500


1400/6/1
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1231
نام محصول: میلگرد آجدار 16 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15600


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1234
نام محصول: میلگرد آجدار 22 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15600


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1244
نام محصول: میلگرد آجدار 25 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15800


1400/6/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1235
نام محصول: میلگرد آجدار 25 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15600


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1239
نام محصول: میلگرد آجدار 14 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15500


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1251
نام محصول: میلگرد آجدار 16 کاشان A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15500


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1763
نام محصول: کلاف آجدار 8 فولاد نطنز (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 16500


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1272
نام محصول: میلگرد آجدار 12 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1280
نام محصول: میلگرد آجدار 32 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15000


1400/6/24
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1748
نام محصول: کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان (A3)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 15700


1400/6/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1297
نام محصول: میلگرد آجدار 12 فولاد ابهر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 18200


1400/6/1
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2530
نام محصول: میلگرد آجدار 18 بار زرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1410
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 100
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1409
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 90
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1362
نام محصول: میلگرد کروم 70 اروپا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1361
نام محصول: میلگرد کروم 65 اروپا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1415
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 180
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1354
نام محصول: میلگرد کروم 30 اروپا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1413
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 150
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1252
نام محصول: میلگرد آجدار 18 کاشان A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2478
نام محصول: میلگرد آجدار 14 بار زرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1416
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 200
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1691
نام محصول: سیم نجاری 4 کلاف
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/1
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1263
نام محصول: میلگرد آجدار 14 هیربد A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1356
نام محصول: میلگرد کروم 40 اروپا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1359
نام محصول: میلگرد کروم 55 اروپا
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1414
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 160
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1268
نام محصول: میلگرد آجدار 25 هیربد A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1250
نام محصول: میلگرد آجدار 14 کاشان A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1418
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1258
نام محصول: میلگرد آجدار 36 کاشان A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1417
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 220
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1257
نام محصول: میلگرد آجدار 32 کاشان A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/4
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

میلگرد چیست؟

میلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای آرماتور که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند.

از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده‌ است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.

 

فرق میان آرماتور و میلگرد در چیست؟

 آرماتور در واقع سازه تغییر شکل یافته میلگرد است. به ‌عبارت ‌دیگر هنگامی‌ که میلگرد دستخوش تغییراتی شده و آماده بتن ‌ریزی بشود با نام آرماتور شناخته می‌ شود. برای تهیه آرماتور میلگردها را به اشکال مختلفی به‌ هم جوش زده و یک سازه اسکلت مانند تولید می‌ کنند که به آن آرماتور گفته می ‌شود. کار تهیه آرماتور را به ‌اصطلاح آرماتوربندی می‌ گویند. در نهایت بتن روی آرماتور ریخته شده که به این فرایند نیز بتن ‌ریزی گفته می ‌شود. بتن ‌های تهیه‌ شده به این شکل چندین برابر مستحکم ‌تر و مقاوم‌ تر از بتن معمولی بدون آرماتور می باشند.

 

کاربرد میلگرد:

 میلگرد به عنوان یک عضو جدا نشدنی از صنعت ساختمان سازی است و کاربرد آن در این صنعت بسیار زیاد است. استفاده از این محصول در ساختمان سازی به قدری بالا است که می‌توان قیمت میلگرد را از عوامل موثر بر قیمت مسکن حساب کرد. مقاومت کششی بتن نسبت به مقاومت فشاری آن به قدری پایین است که باید با استفاده از مصالح دیگر این مشکل را برطرف کرد. از مهم‌ترین کاربرد میلگرد آجدار می توان تولید بتن آرمه را مثال زد. در واقع می‌توان گفت مصالح بسیاری وجود دارند که توان بهبود مقاومت کششی بتن را داشته باشند اما خاصیت یکسان بودن ضریب انبساط دمایی بتن و فولاد از تنش‌های درونی بتن آرمه در شرایط دمایی متفاوت جلوگیری می‌کند. به همین علت است که میلگرد را به عنوان بهترین گزینه جهت مصلح کردن بتن آماده کرده و از تخریب کوتاه مدت آن خودداری می‌نماید. میلگردهای حرارتی نقش سازه‌ای ندارند و به همین علت مرتکب این اشتباه و تخلف می‌شوند که از نظر اجرایی و طراحی اشتباه محسوب می‌شود.

 

نقشه میلگرد در بتن:

میلگرد به هدف تقویت بتن درون آن قرار می ‌گیرد. میلگرد با عیار و درجات مختلفی از فولاد و به‌ صورت آجدار تهیه و تولید می‌ شود. آج‌ های میلگرد باعث می ‌شوند محکم‌ تر درون بتن قرار گرفته و احتمال شکستن بتن را به‌ شدت پایین می‌ آورد. همان ‌طور که تا الآن متوجه شدیم نقش میلگرد در بتن بسیار حیاتی است. بتن بسیار مستحکم بوده و زیر فشارهای گوناگون ساختمان به‌ خوبی عمل می‌ کند. ولی اگر بر مرکز بتن فشار وارد آید، این ماده مستحکم به ‌راحتی تحت‌ فشار وارده شکسته می ‌شود.

به‌ عنوان ‌مثال یک تیر بتنی را در یک اسکلت بتنی تصور کنید. این تیر بتنی فقط از دو طرف توسط ستون ‌هایی گرفته ‌شده است در حالی‌ که در قسمت‌ های میانی تیر بتنی هیچ ستونی وجود ندارد. حالا اگر بر قسمت‌ های میانی این تیر هرگونه فشاری وارد شود، نتیجه روشن است و تیر بتنی قطعاً از وسط نصف می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاق تیر بتنی با میلگردهای آجدار مسلح می‌ شود. بتنی که به‌ وسیله میلگرد تقویت‌ شده باشد دیگر هیچ‌ گونه فشاری نمی‌ تواند آن را بشکند. زیرا فشار توسط میلگرد جذب‌ شده و خنثی می‌ شود بدون اینکه به خود بتن صدمه‌ای وارد شود.

یکی دیگر از نقش‌ های میلگرد در بتن کم کردن ضخامت بتن است. با وجود میلگرد درون بتن دیگر نیازی به بتن ‌ریزی ضخیم نیست زیرا میلگرد، بتن را آنقدر مستحکم می‌ کند که دیگر نیازی به ضخامت بالای بتن نباشد. بتن که دارای خواص شکنندگی دارد با اجرای میلگرد در آن، خاصیت ترک‌ خوردگی بتن کاهش پیدا خواهد کرد، ضمن آنکه نصب آن‌ هم راحت است. علاوه بر آن میلگرد در بتن علاوه بر مستحکم کردن بتن و سازه ساخته‌ شده با بتن، باعث صرفه‌ جویی در هزینه‌ ها نیز می‌ شود.

 

آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش میلگرد در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیاز های آهن الات ساختمانی با شما همکاری کند.

 

چرا در بتن از میلگرد استفاده میکنند؟

امروزه ساختمان‌ سازی بسیار پیشرفت کرده است و هر چه جلوتر می ‌رویم نیازها، خواسته‌ ها و ایده‌ آل ‌ها نیز تغییر می‌ کنند. ساختمان ‌ها برای داشتن استحکام و مقاومت نیاز به ابزارهای ویژه ‌ای دارند که در این میان باید به نقش میلگرد در بتن اشاره کرد.

نقش میلگرد در بتن برای داشتن ساختمانی مستحکم و مقاوم بسیار حائز اهمیت است. بتن بدون میلگرد کاربرد چندانی ندارد و در ساختمان ‌سازی به کار گرفته نمی ‌شود از همین رو از این مقاطع فولادی برای افزایش مقاومت بتن به روش‌ های متعددی درون آن جایگذاری می‌ شود.

به طور کلی بتن فوق العاده مستحکم است و به همین دلیل برای خورد کردن بتن نیروی بسیار زیادی احتیاج داریم . ولی بتن از نظر قابلیت کششی نسبتا ضعیف است وبنابر این برای ترک خوردن بتن به وسیله ی خم یا پیچش نیروی خیلی کمتری نسبت به خورد شدن مستقیم بتن احتیاج داریم.

به همین دلیل از میلگـرد برای افزایش قدرت کششی بتن استفاده می کنند ترک میخورد و قابلیت کششی نسبتا ضعیفی دارد و نیروی کمتری برای ترک انداختن روی بتن به وسیله خم یا پیچش لازم است تا اینکه مستقیما بخواهیم خردش کنیم. برای افزایش قدرت کششی بتن از میلگـرد استفاده می‌شود.

 

انواع میلگرد ها :

1_اجدار

2_ساده

3_کروک

4_حرارتی

5_استیل

 

طبق استاندارد روسی فولاد تولیدی به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از :

   1. فولاد A-1
    این نوع میلگرد صاف و دارای مقاومت تسلیم ۲۳۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۳۸۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

 

   1. فولاد A-2
    ۲ این نوع میلگرد آجدار و دارای مقاومت تسلیم ۳۰۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۵۰۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

 

   1. فولاد A-3
    این نوع میلگرد آجدار و دارای مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۶۰۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

 

 

شما می‌توانید با خرید آنلاین و خدمات اینترنتی از فروشگاه آهن طهران خرید مطمئن داشته باشید.