مرتب سازی بر اساس:

میلگرد آجدار

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
سایز
استاندارد
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 2592
نام محصول: میلگرد آجدار 25 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2589
نام محصول: میلگرد آجدار 18 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 18
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2595
نام محصول: میلگرد آجدار 16 بار زرد درجه 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2597
نام محصول: میلگرد آجدار 20بار زرد درجه 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 20
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2588
نام محصول: میلگرد آجدار 16 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 16
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2600
نام محصول: میلگرد آجدار 32 بار زرد درجه 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 32
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2590
نام محصول: میلگرد آجدار 20 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 20
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2596
نام محصول: میلگرد آجدار 18 بار زرد درجه 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 18
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2591
نام محصول: میلگرد آجدار 22 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2587
نام محصول: میلگرد آجدار 14 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 14
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2586
نام محصول: میلگرد آجدار 12 بار زرد درجه 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1232
نام محصول: میلگرد آجدار 18 نیشابور A3
واحد فروش: -
محل بارگیری: -
سایز: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1271
نام محصول: میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1233
نام محصول: میلگرد آجدار 20 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 20
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1231
نام محصول: میلگرد آجدار 16 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 16
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1234
نام محصول: میلگرد آجدار 22 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1236
نام محصول: میلگرد آجدار 28 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1230
نام محصول: میلگرد آجدار 14 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1235
نام محصول: میلگرد آجدار 25 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1229
نام محصول: میلگرد آجدار 12 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1290
نام محصول: میلگرد آجدار 25 فولاد پرشین A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1244
نام محصول: میلگرد آجدار 25 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1288
نام محصول: میلگرد آجدار 20 فولاد پرشین A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 20
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1237
نام محصول: میلگرد آجدار 32 نیشابور A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 32
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1289
نام محصول: میلگرد آجدار 22 فولاد پرشین A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1239
نام محصول: میلگرد آجدار 14 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 14
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1241
نام محصول: میلگرد آجدار 18 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 18
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1280
نام محصول: میلگرد آجدار 32 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 32
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1274
نام محصول: میلگرد آجدار 16 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 16
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1242
نام محصول: میلگرد آجدار 20 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1278
نام محصول: میلگرد آجدار 25 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1243
نام محصول: میلگرد آجدار 22 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1240
نام محصول: میلگرد آجدار 16 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 16
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1292
نام محصول: میلگرد آجدار 32 فولاد پرشین A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 32
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2585
نام محصول: میلگرد آجدار 12 بار زرد درجه 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1277
نام محصول: میلگرد آجدار 22 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1312
نام محصول: میلگرد آجدار 18 آریان فولاد A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 18
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2581
نام محصول: میلگرد آجدار 20 بار زرد درجه 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 20
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1283
نام محصول: میلگرد آجدار 10 فولاد پرشین A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1238
نام محصول: میلگرد آجدار 12 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1273
نام محصول: میلگرد آجدار 14 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 14
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1245
نام محصول: میلگرد آجدار 28 ذوب آهن A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 28
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1272
نام محصول: میلگرد آجدار 12 فولاد امیرکبیر A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1284
نام محصول: میلگرد آجدار 12 فولاد پرشین A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1310
نام محصول: میلگرد آجدار 16 آریان فولاد A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 16
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1315
نام محصول: میلگرد آجدار 25 آریان فولاد A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2579
نام محصول: میلگرد آجدار 25 بار زرد درجه 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1314
نام محصول: میلگرد آجدار 22 آریان فولاد A3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
استاندارد: A3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

میلگرد آجدار چیست؟

این محصول فولادی در دو نوع میلگرد آجدار و ساده تولید می شود که هر کدام از این میلگرد ها در دو نوع شاخه و کلاف به بازار عرضه می شوند. عموما میلگرد برای جبران مقاومت کششی پایین بتن در مقابل نیروهای وارده استفاده می شود. از آنجايي که توانايي بتن در تحمل نیروهای کششی بسیار کم است برای جلوگیری از شکسته شدن آن، میلگردها را به کار میگیرند. قیمت میلگرد آجدار نقش مهمی در هزینه های تمام شده یک پروژه ساختمانی دارد.

 

در ادامه این مقاله با آهن طهران همراه باشید...

 

به طور کلی میلگرد در انواع گوناگون تولید می‌شود. این محصولات در چهار گروه A1 تا A4 شناخته می شوند. میلگردهای گروه A1 آجدار نیست و از آن‌ها با عنوان میلگرد ساده یاد می‌کنند که معمولا برای جوشکاری و خمکاری مناسب می‌باشد. میلگرد آجدار یکی از مهم‌ترین مصالح مورد نیاز در صنعت ساختمان سازی است. قیمت میلگرد آجدار نقش به سزائی در هزینه های تمام شده ی پروژه های ساختمانی دارد. تفاوت هر یک از انواع میلگرد آجدار به میزان آج‌ها و شکل فیزیکی آن‌ها برمی‌گردد.  میلگرد آجدار براساس شکل ظاهری به 3 دسته مرکب، دوکی و یکنواخت تقسیم می‌شود.

 

ویژگی‌های میلگرد آجدار

همان‌طور که اشاره شد میلگرد آجدار با 3 گرید A3، A2 و A4 تولید می‌شود که هریک مشخصات و ویژگی‌های خاص خود را دارد.

میلگردهای آجدار گروه A2 جزء میلگردهای نیمه‌سخت به حساب می‌آید. کم بودن کربن در ساختار این میلگرد قابلیت خم‌پذیری آن را افزایش می‌دهد. معمولا از این میلگرد در ساخت خاموت استفاده می‌شود. تنش سیلان در میلگرد آجدار A2 برابر با 3000 کیلوگرم و تنش گسیختگی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

میلگرد آجدار گروه A3 نیز مانند A2 جزء میلگردهای نیمه سخت است. آج‌های این میلگرد به‌صورت جناغی یا هفت و هشتی است و نسبت به گروه A2 مقاومت بالاتری دارد. تنش سیلان در این میلگرد آجدار 4000 و تنش گسیختگی آن 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. علاوه بر متمایز بودن شکل آج‌ها‌، تفاوت میلگرد A2 و A3 در عملکرد و کابرد آن‌ها نیز مشهود است. به‌ این صورت که میلگرد A2 به عنوان میلگرد عرضی و A3 به عنوان میلگرد طولی قابل استفاده است. همچنین میلگرد آجدار A2 انعطاف‌پذیر تر از A3 می‌باشد و جوشکاری روی هر دو گروه مجاز نمی‌باشد.

میلگرد آجدار A4 از دسته محصولات سخت بوده و شکل آج‌های آن به‌صورت مرکب است و همین شکل ظاهری آج‌ها موجب تمایز این میلگرد از سایر رده‌ها شده است. سازه‌های  ساخته شده با این میلگرد سبک‌تر و مستحکم‌تر از گروه‌های دیگر است، از این رو قیمت میلگرد A4 از گروه‌های A2 و A3 بالاتر است.

 

موارد مصرف و کاربرد میلگرد آجدار

بیشترین مورد مصرف این میلگردها معمولا در صنعت ساختمان‌سازی است. از کاربردهای میلگرد آجدار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش نیروی برشی

استفاده در بتن‌ریزی کف سازه‌ها

کاربرد در بتن‌ریزی دیوارها

تقویت فونداسیون و افزایش مقاومت پایه بتن

از میلگرد آجدار چندین نوع محصول میانی تولید می گردد و از این محصولات در مراحل مختلف مسلح کردن بتن کاربرد دارند. از جمله این محصولات می توان به محصولات زیر اشاره نمود:

خاموت

سنجاقی

رکابی

عصایی

زیگزاگ

 

آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش میلگرد در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیاز های آهن الات ساختمانی با شما همکاری کند.

 

مشخصات میلگرد آجدار

به طور کلی میلگرد در انواع گوناگون تولید می‌شود. این محصولات در چهار گروه A1 تا A4 شناخته می شوند. میلگردهای گروه A1 آجدار نیست و از آن‌ها با عنوان میلگرد ساده یاد می‌کنند که معمولا برای جوشکاری و خمکاری مناسب می‌باشد. میلگرد آجدار یکی از مهم‌ترین مصالح مورد نیاز در صنعت ساختمان سازی استقیمت میلگرد آجدار نقش به سزائی در هزینه های تمام شده ی پروژه های ساختمانی دارد.

در مورد میلگرد آجدار منابع مختلفی مورد استناد قرار میگیرد. با توجه به اینکه میلگردهای تولید شده توسط کارخانه ذوب آهن بر اساس استانداردهای روسیه هستند استاندارد 2590 GOST از مهمترین منابع محسوب می گردد. جدول وزنی ذکر شده در استاندارد گوست روسیه دقیقا همان جدول وزنی میلگردهای ذوب آهن می باشد. یکی دیگر از استاندارد های مرجع در تولید میلگردهای آجدار استاندارد اروپایی BS EN ISO 15630  می باشد. در این استاندارد نیز در مورد روش های تست میگردهایی که برای فولادهای مسلح کننده بتن صحبت شده است. اما در میان منابع داخلی نیز دو استاندارد مهم مورد استناد قرار می گیرند. برای کسانی که در صنعت و ساختمان سازی فعالیت می نمایند و به نوعی با میلگرد آجدار سر و کار دارند این استانداردها بسیار آشنا هستند. لازم به ذکر است قیمت میلگرد به نوعی تابع استاندارد آن نیز می باشد. قیمت میلگرد تولید شده بر اساس استاندارد های قابل قبول بیش از قیمت میلگرد متفرقه اعلام می شود. استاندارد های ملی مورد استناد برای میلگرد آجدار عبارتند از:

- استاندارد ملی 3132 (ویرایش دوم تیرماه 92) با عنوان : میلگرد های فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن - ویژگی ها و آزمون ها

استاندارد ملی 8103 -1 (تجدید نظر اول 1392) با عنوان : فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن - روش های آزمون - قسمت اول، میلگرد ، مفتول و سیم های تسلیح کننده.

 

نحوه ساخت و تولید میلگرد آجدار

تولید میلگردها معمولا با فرایند نورد گرم انجام می‌شود. شمش‌های فولادی در کوره‌ها با حرارت 1100 درجه سانتی‌گراد به حالت مذاب در آمده و سپس به‌وسیله یک جک هیدرولیکی به ترتیب در ردیف‌های مشخص به داخل کوره هدایت و برای نورد آماده می‌شود. غلتک‌های تعبیه شده در دستگاه نورد، طی سه مرحله با اعمال فشار و کشش، موجب رسیدن فولاد به قطر استاندارد می‌شود. بعد از اتمام نورد، میلگردها به قفسه‌های نورد منتقل و در نهایت به استندهای آج‌زنی فرستاده می‌شوند. آج‌زنی فولادهای A2 در همان مرحله نورد انجام می‌پذیرد ولی مابقی بعد از خنک شدن وقرار گرفتن در دمای معمولی آج‌زنی می‌شود. نهایتا میلگردها با طول استاندارد 12 متر برش داده شده و بعد از بسته‌بندی روانه بازار می‌شوند.

 

شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از قیمت میلگرد، انواع میلگرد و همچنین وزن میلگرد با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.

همچنین می توانید برای خرید میلگرد از طریق فروشگاه آهن طهران اقدام نمائید.

میلگرد آجدار چیست؟

این محصول فولادی در دو نوع مشاهده بیشتر