x
دسته بندی
قیمت
مرتب سازی بر اساس:

میلگرد استیل

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
سایز
استاندارد
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1410
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 100
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 100
استاندارد: 304
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1409
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 90
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 90
استاندارد: 304
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1413
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 150
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 150
استاندارد: 304
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1415
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 180
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 180
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1418
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1412
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 140
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 140
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1416
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 200
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 200
استاندارد: 304
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1411
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 120
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 120
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1417
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 220
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 220
استاندارد: 304
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1414
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 160
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1408
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 80
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 80
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1407
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 75َ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 75
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1397
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 30
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1436
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 75
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 75
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1434
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 65
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 65
استاندارد: 316
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1403
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 55
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 55
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1406
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 70
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 70
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1396
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 25
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
استاندارد: 304
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1435
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 70
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 70
استاندارد: 316
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1430
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 45
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 45
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1431
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 50
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 50
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1441
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 140
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1440
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 120
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1445
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 200
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1395
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 20
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 20
استاندارد: 304
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1426
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 25
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1427
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 30
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 30
استاندارد: 316
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1390
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 8
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 8
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1398
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 35
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 35
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1388
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1392
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 10
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
استاندارد: 304
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1446
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 220
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 220
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1420
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 8
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1419
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 6
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6
استاندارد: 316
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1421
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 10
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1389
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 6
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1424
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 18
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 18
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1438
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 90
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1400
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 40
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 40
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1401
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 45
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 45
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1425
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 20
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1428
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 35
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 35
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1433
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 60
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 60
استاندارد: 316
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1422
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 12
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1402
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 50
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 50
استاندارد: 304
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1405
نام محصول: میلگرد استیل 304 سایز 65
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1432
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 55
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 55
استاندارد: 316
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1437
نام محصول: میلگرد استیل 316 سایز 80
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 80
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

میلگرد استنلس استیل

میلگرد یکی از فرآورده ‌های فلزی پرکاربرد است که هم در صنایع و هم در ساختمان سازی به کار برده می ‌شود. از میان میلگردها، میلگرد استیل نیز بیشترین کاربرد را دارد که از آلیاژ استیل نوع ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ تهیه شده است. یک نوع دیگر میلگرد استیل ضد زنگ یا Stainless Steel  وجود دارد که دامنه کاربرد آن نیز بالا است. میلگرد استیل دارای مزایا و کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف مثل صنایع غذایی، نفت و پتروشیمی دارد که در ادامه می ‌خواهیم بعد از معرفی کاربرد میلگرد استیل، انواع میلگرد استیل و مزایای آن را نیز بررسی کنیم..

قبل از اینکه به کاربرد میلگرد استیل و مزایای آن بپردازیم باید انواع میلگرد استیل را بشناسیم. میلگرد استیل در دو نوع خیلی مهم و پرکاربرد میلگرد استیل ضد زنگ یا استنلس استیل و میلگرد استیل کربن تولید و عرضه می‌ شود.

 

کاربرد میلگرد استیل و مزایای آن

این میلگرد یعنی استنلس استیل، از آلیاژ سری ۳۰۰ تولید می‌ شود. از پرکاربردترین میلگرد استنلس استیل سری ۳۰۰ می ‌توان به میلگردهای استنلس استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ اشاره کرد که مزایای قابل توجهی نیز دارند. یکی از مزایای میلگرد استیل ضد زنگ این است که نسبت به اکسایش بسیار مقاوم است وبه راحتی زنگ نمی زند. از این رو در جاهایی که میلگرد استیل با رطوبت زیاد در تماس باشد از میلگرد استیل ضد زنگ استفاده می ‌شود.

 

از دیگر مزایای میلگرد استیل ضد زنگ مقاومت فوق ‌العاده آن به عملیات حرارتی است به طوری که این آلیاژ هنگام قرار گرفتن در معرض عملیات حرارتی مانند جوشکاری، پلاسما، تنگستن و متال اسپری آسیب نمی ‌بیند. از مزایای میلگرد استیل ضد زنگ زیاد بودن میزان نیکل و کروم در آن است که باعث می ‌شود خاصیت مغناطیسی نداشته باشد و اکسید نشود. یکی دیگر از مزایای میلگرد استیل ضدزنگ یا استنلس استیل دقت و کیفیت بالای آن در ماشین ‌کاری است. به طوری که دقت این آلیاژ در ماشین ‌کاری به یک هزارم می ‌رسد که بسیار قابل توجه است.

 

مزایای میلگرد استیل کربن

میلگرد استیل کربن که یکی دیگر از انواع میلگرد استیل است نیز مصارف ویژه ‌ای در صنایع مختلف دارد. مزایای میلگرد استیل کربن را در این بخش عنوان می‌ کنیم. یکی از مزایای میلگرد استیل کربن استحکام بالای آن است که به همین علت در ساختمان سازی و آرماتور بندی مورد استفاده قرار می ‌گیرد. از دیگر مزایای میلگرد استیل کربن خاصیت بالای انعطاف پذیری آن است. این مزیت میلگرد استیل کربن باعث شده است که در صنایع کشاورزی، نفت و پتروشیمی و به خصوص ساختمان سازی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. البته در کنار مزایای میلگرد استیل کربن معایبی هم وجود دارند که یکی از آنها اکسایش سریع آن است. این نقص باعث می‌ شود این میلگرد فقط برای جاهایی که رطوبت وجود نداشته باشد مناسب باشد.

 

کاربرد میلگرد استیل ضدزنگ در صنایع غذایی

صنایع غذایی جزو مهمترین صنایع بشر هستند و ماشین ‌ها و دستگاه‌ های مورد استفاده در تولید محصولات غذایی اعم از اتصالات، لوله ‌ها، ورق‌ ها و سایر قطعات از لحاظ کیفیت باید در سطح بالایی باشند تا به مواد غذایی صدمه وارد نکنند. به همین منظور از میلگرد استیل ضد زنگ برای ساخت دستگاه‌ های صنایع غذایی استفاده می ‌شود و مهمترین کاربرد میلگرد استیل ضد زنگ در رابطه با همین موضوع است. استفاده از میلگرد استیل معمولی در این راه به دلیل اکسایش، زنگ زدگی و روان نبودن به هیچ وجه توصیه نمی ‌شود. یک کاربرد میلگرد استیل ضدزنگ همچنین در ساخت همزن است. همزن ‌ها در کارخانجات صنایع غذایی به دلیل تماس مداوم با رطوبت باید از میلگرد استیل ضدزنگ ساخته شوند.

 

نکات مهمی که در راستای کاربرد میلگرد استیل ضدزنگ در صنایع غذایی حائز اهمیت هستند، آلیاژ استفاده شده در تولید میلگرد استیل ضدزنگ بایستی ۳۰۴ و ۳۱۶ باشد. همه بخش ‌های فلزی صنایع غذایی بایستی از همین آلیاژ تولید شوند و استفاده از آلیاژ غیر استاندارد و بی‌ کیفیت باعث به خطر افتادن سلامت جامعه می ‌شود.

 

کاربرد میلگرد استیل ضدزنگ در صنایع نفت، گاز و‌ پتروشیمی

مواد مورد استفاده در تجهیزات صنعت نفت به هنگام عملیات حفاری، فراوری، ذخیره و تولید تحت فشار فراوان قرار می ‌گیرند که باعث خوردگی و فرسایش آنها می ‌شود. به هنگام عملیات حفاری از مایعات اسیدی استفاده می ‌کنند که خاصیت خورندگی دارد و تجهیزات را تخریب می‌ کنند. یک کاربرد میلگرد استیل ضدزنگ در تولید تجهیزات صنایع نفت و پتروشیمی است زیرا این میلگرد به فشار و دما و همچنین اسیدیته بسیار مقاوم است. نفت خام حاوی سولفید هیدروژن و گوگرد است که خاصیت خورندگی دارند و خطوط لوله را نابود می ‌کنند. عدم کاربرد میلگرد استیل ضدزنگ برای ساخت خطوط لوله حمل نفت خام عواقب وخیمی به دنبال دارد.

 

کاربردهای میلگرد استیل کربن در صنایع مختلف

میلگرد استیل کربن نیز مانند میلگرد استیل ضدزنگ دامنه استفاده زیادی دارد اما به دلیل زنگ زدگی معمولا استفاده آن محدود به جاهای به خصوصی است. کاربرد میلگرد استیل کربن در صنایعی همچون نفت و گاز و ساختمان سازی قابل مشاهده است.

 

آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش میلگرد در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیاز های آهن الات ساختمانی با شما همکاری کند.

 

کاربرد میلگرد استیل کربن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

یک کاربرد میلگرد استیل کربن در ساخت آن بخش از تجهیزات صنعت نفت است که با مواد اسیدی و نفت خام تماس ندارند. برخی از تجهیزات صنعت نفت لازم است در حین کار جوش خورده و به فرم‌ های مختلفی تغییر پیدا کنند. از آنجایی که میلگرد استیل ضدزنگ نسبت به جوش مقاوم است، از میلگرد استیل کربن برای این تجهیزات بهره‌ برداری می ‌شود.

 

کاربرد میلگرد استیل کربن در ساختمان سازی

یک کاربرد استیل کربن که بسیار هم مهم محسوب می‌ شود در ساختمان سازی است. این میلگرد به دلیل استحکام و خاصیت انعطاف پذیری که دارد برای ساخت انواع اسکلت فلزی به کار گرفته می‌ شود. کاربرد میلگرد استیل کربن در بتن برای افزایش استحکام آن در ساختمان سازی و بتن ریزی نیز قابل مشاهده است.

 

روش تشخیص میلگرد استیل ضدزنگ از میلگرد استیل کربن

بعد از اینکه کاربرد میلگرد استیل و مزایای آن را فهمیدیم بایستی روش تشخیص میلگردها را نیز بیاموزیم. همانطور که می ‌دانیم شکل ظاهری میلگرد استیل ضدزنگ و میلگرد استیل کربن شبیه به هم است و تشخیص آنها از روی ظاهر تقریبا امکان ‌پذیر نیست. اما یک روش ساده برای تشخیص آنها وجود دارد و آن هم استفاده از یک آهنربا است. میلگرد استیل ضدزنگ دارای مقادیر زیادی نیکل و کروم است که خاصیت مغناطیسی آهن را از بین می ‌برند. از این رو آهنربا آن را جذب نمی ‌کند. از طرف دیگر میلگرد استیل کربن خاصیت مغناطیسی شدیدی داشته و به آهنربا جذب می ‌شود. به همین علت نیز به میلگرد استیل ضدزنگ اصطلاحا نگیر، و به میلگرد استیل کربن به اصطلاح بگیر گفته می ‌شود. با این روش می ‌توان میلگرد استیل ضدزنگ را از کربن تشخیص داد.

 

جمع بندی

 

خب در این مقاله به وضوح انواع و کاربرد میلگرد استیل و مزایای آن معرفی شدند. دانستیم که میلگرد استیل ضدزنگ یک متریال ضروری در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی است و میلگرد استیل کربن عضو لاینفک ساختمان سازی امروزی به شمار می‌ رود. البته کاربرد میلگرد استیل و مزایای آن محدود به همین مقاله نیست و بحث در مورد آن بسیار گسترده ‌تر از حد تصور است.

 

 

 

شما عزیزان میتوانید برایه اطلاع قیمت میلگرد،انواع میلگرد و همچنین وزن میلگرد با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.(02188772424)

همچنین می توانید برای خرید میلگرد از طریق فروشگاه آهن طهران اقدام نمائید.

 

میلگرد استنلس استیل

مشاهده بیشتر