مرتب سازی بر اساس:

ناودانی

کد
نام محصول
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 821
نام محصول: ناودانی 6 سبک شکفته
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 824
نام محصول: ناودانی 12 سبک شکفته
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 846
نام محصول: ناودانی 10 سنگین تبریز
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 822
نام محصول: ناودانی 8 سبک شکفته
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 839
نام محصول: ناودانی 18 سبک فایکو
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 823
نام محصول: ناودانی 10 سبک شکفته
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 851
نام محصول: ناودانی 12 سنگین تبریز
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 833
نام محصول: ناودانی 14 سنگین فایکو
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 836
نام محصول: ناودانی 20 سنگین فایکو
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 853
نام محصول: ناودانی 16 سنگین تبریز
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2353
نام محصول: ناودانی 35 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 835
نام محصول: ناودانی 18 سنگین فایکو
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2344
نام محصول: ناودانی 16 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2347
نام محصول: ناودانی 22 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 838
نام محصول: ناودانی 16 سبک فایکو
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 852
نام محصول: ناودانی 14 سنگین تبریز
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 837
نام محصول: ناودانی 14 سبک فایکو
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 845
نام محصول: ناودانی 8 سنگین تبریز
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2343
نام محصول: ناودانی 14 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2346
نام محصول: ناودانی 20 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2348
نام محصول: ناودانی 24 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 826
نام محصول: ناودانی 16 سبک شکفته
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2349
نام محصول: ناودانی 26 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 834
نام محصول: ناودانی 16 سنگین فایکو
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 825
نام محصول: ناودانی 14 سبک شکفته
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2340
نام محصول: ناودانی 8 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2351
نام محصول: ناودانی 30 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2342
نام محصول: ناودانی 12 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2350
نام محصول: ناودانی 28 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2341
نام محصول: ناودانی 10 ترک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2496
نام محصول: ناودانی 6000*140 طول 6 یزد
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 861
نام محصول: ناودانی 6 سنگین اسپیرال
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 860
نام محصول: ناودانی 5 سنگین اسپیرال
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2500
نام محصول: ناودانی 12000*160 طول 12 یزد
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2501
نام محصول: ناودانی 12000*140 طول 12 یزد
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1031
نام محصول: سپری 5 نورد سجاد
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2503
نام محصول: ناودانی 12000*100 طول 12 یزد
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2499
نام محصول: ناودانی 6000*100 طول 6 یزد
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2498
نام محصول: ناودانی 6000*120 طول 6 یزد
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2497
نام محصول: ناودانی 6000*160 طول 6 یزد
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1029
نام محصول: ناودانی صنعتی
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1033
نام محصول: سپری 6 شکفته
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 840
نام محصول: ناودانی 10 سبک آریان فولاد
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 844
نام محصول: ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1034
نام محصول: سپری 5 شکفته
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 829
نام محصول: ناودانی 10 سنگین ماهان
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 842
نام محصول: ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1032
نام محصول: سپری 6 نورد سجاد
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

ناودانی و انواع آن

ناودانی یک نوع پروفیل بوده که از نورد شمش های فولاد کربنی ساخته شده و با توجه به آن که سطح مقطع آن U شکل است، ساختار آن از یک بدنه (جان) افقی و دو بال عمودی ساخته شده است در واقع منظور از U شکل بودن اشاره به حالت پرسی در نحوه ی تولید آن می باشد.
از آنجایی که ناودانی از نوع پروفیل باز است می توان آن را به کمک پرس به شکلی که تقاطع زوایای داخلی آن به صورت گرد باشد در آورد
همچنین انواع ناودانی را با توجه به نوع و کاربرد آن ها در ابعاد و اندازه های مختلف طراحی می کنند که این ویژگی ها در تعیین قیمت ناودانی و وزن آن ها محاسبه می شود.

 

فرآیند تولید ناودانی چگونه است؟

این پروفیل‌ها، بر اساس روش تولید به دو دسته تقسیم می شوند. در روش پرسی، ابتدا ورق‌های فولادی را در اندازه‌ مورد نظر برش داده و سپس آن‌ها را از قسمت عرضی و به وسیله‌ دستگاه فرمینگ خم می‌کنند تا به شکل U دربیاید. ناودانی فابریک توسط فرآیندهای نورد گرم و سرد تولید می‌شود که در صنعت رایج ‌تراست.در عملیات نورد گرم، شمش فلز ابتدا تحت حرارت ۱۱۰۰ درجه سانتی ‌گراد کوره قرار می‌گیرد، سپس سرد شده و از غلتک‌های افقی و عمودی (غلتک‌های نورد) عبور می‌کند، به تدریج شکل مورد نظر را به خود می‌گیرد و در آخر برش داده می‌شوند. ناودانی نورد سرد نیز به طور مستقیم و بدون حرارت ‌دهی در کوره، وارد غلتک‌ها شده و فرم می‌گیرد و سپس برش می ‌خورد.

چون در نورد گرم، زمان کافی برای فرآیند تولید وجود ندارد و فولاد بلافاصله سرد می‌شود، محصول تولید شده کیفیت پایین‌ تری دارد. البته ابعاد ورق‌های تولید شده در این روش معمولا بزرگ ‌تر است. پروفیل تولید شده طی فرآیند نورد سرد به دلیل زمان و تعداد بیشتر عملیات، از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و اندازه‌ها و سایز آن دقیق‌ تر است.  ناودانی را می‌توان در دو سایز ۶ و ۱۲ متری در بازار یافت. برخی از شرکت‌ها این محصول را در هر دو اندازه و بعضی، فقط در یک سایز مشخص تولید می‌کنند.

 

ناودانی مشبک

ناودانی‌های مشبک را معمولاً ازطریق ورق گالوانیزه تولید می‌کنند. که این ورق‌ها قبلاً از روش گالوانیزه گرم یا سرد تولید شده است. همچنین همان‌طور که از نامش پیداست، سوراخ‌هایی در این ورق‌ها ایجاد می‌شود که شکل شبکه‌ای به خود بگیرد تا در آینده بتوانند از این سوراخ‌ها برای موارد لازم مثل بستن پیچ و مهره استفاده کرد. به‌طور مثال از این نوع ناودانی در ساخت قفسه‌های فلزی استفاده می‌شود.

 

ناودانی ساده

ناودانی ساده را از ورق ساده تولید می‌کنند که این ورق می‌تواند ورق معمولی و یا گالوانیزه باشد. در ساخت این نوع هم نسبت به کاربرد آن از ورق‌های مختلف می‌توان استفاده کرد. موارد کاربرد استفاده از این نوع در پایه و قاب دستگاه‌های صنعتی، اتاق کامیون، چهارچوب‌ها و… است.

 

استانداردهای ناودانی:

این محصول فولادی از نظر کاربرد به دو صورت U و C تعریف شده است؛ به همین منظور دو استاندارد UPE و UPN را در نظر گرفته ‌اند. اما تفاوت این دو استاندارد در بال‌های به کار رفته شده در هر یک از این دو مورد است. استاندارد UPE بال‌های موازی دارند و برای ناودانی C اختصاص پیدا کرده است در حالی که استاندارد UPN بال‌های مخروطی شکل دارند و برای ناودانی‌ U مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دو استاندارد در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد

 

کاربرد ناودانی:

شکل ظاهری این محصول موجب شده تا در مصارف متنوعی مورد استفاده قرار گیرند. از جمله این مصارف می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1_ماشین آلات
2_چارچوب
3_ترمیم بناهای معماری
4_ساختمان
5_تجهیزات ساخت و ساز
6_تشکیلات دریایی

 

ناودانی استیل:

ناودانی استنلس استیل (ضدزنگ) با دارا بودن بیشترین طول در بین محصولات فولادی، یکی از پرمصرف‌ ترین انواع این پروفیل به شمار می‌رود. آلیاژی و ضدزنگ بودن این ناودانی باعث شده تا درصنایعی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، غذایی و مواردی که تماس با رطوبت و اسیدها بیشتر است، به کار گرفته شود.

 

ناودانی گالوانیزه:

ناودانی گالوانیزه نیز که به شیوه‌ غوطه‌ وری در مذاب ساخته شده و سطح آن با لایه‌ای از فلز پوشیده می‌شود، مقاومت بالایی در برابر زنگ ‌زدگی، شکستگی، رطوبت و اکسیژن دارند و همچنین برای ترمیم بناهای قدیمی، ماشین‌ها، تجهیزات ساختمانی استفاده می‌شود.

 

ناودانی آلومینیوم:

ناودانی آلومینیوم نسبت به سایر مواد سبک‌ تر بوده و در مقابل خوردگی مقاوم است.علاوه بر این موارد، از ویژگی‌های دیگری مانند استحکام، جوش‌پذیری بالا و شکل‌پذیری نیز برخوردار است که آن را برای ساخت اسکلت ساختمانی، شاسی تریلر و کشنده و چهارچوب در و پنجره مناسب کرده است. در تولید ناودانی‌های آلومینیومی معمولا از آلیاژهای سری 6000 استفاده شده و به سه صورت خام، رنگی و آبکاری شده عرضه می شود.

 

 

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول از جانب شما، کارشناسان فروش آهن طهران، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن طهران دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند. لازم به ذکر است، در صورت درخواست مشتری فاکتور رسمی صادر می‌گردد.


چند نکته در هنگام خرید
- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.
- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن طهران در تماس باشید: ۰۹۱۰۸۵۰۰۶۹۷- ۰۲۱۸۸۷۷۲۴۲۴ داخلی ۳۱۴
- در صورت مشاوره در زمینه خرید و فروش و عدم مشاهده محصول مورد نظر، با کارشناسان آهن طهران در تماس باشید: ۰۹۱۰۸۵۰۰۶۹۷- ۰۲۱۸۸۷۷۲۴۲۴ داخلی ۳۱۴

 

ناودانی و انواع آن

مشاهده بیشتر