مرتب سازی بر اساس:
کد
نام محصول
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 897
نام محصول: نبشی 15 (15 میل) آریان فولاد
قیمت: 17000


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 890
نام محصول: نبشی 5 (5 میل) آریان فولاد
قیمت: 17000


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 909
نام محصول: نبشی 6 (3 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 896
نام محصول: نبشی 16 (16 میل) آریان فولاد
قیمت: 17000


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 863
نام محصول: نبشی 8 (8 میل) ذوب آهن
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 893
نام محصول: نبشی 10 (10 میل) آریان فولاد
قیمت: 17000


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 894
نام محصول: نبشی 12 (12 میل) آریان فولاد
قیمت: 17000


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 903
نام محصول: نبشی 3 (3 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 906
نام محصول: نبشی 5 (3 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 877
نام محصول: نبشی 10 (8 میل) شکفته
قیمت: 17300


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 904
نام محصول: نبشی 4 (3 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 864
نام محصول: نبشی 10 (10 میل) ذوب آهن
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 888
نام محصول: نبشی 4 (4 میل) آریان فولاد
قیمت: 17000


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 919
نام محصول: نبشی 8 (8 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 869
نام محصول: نبشی 3 (2/5 میل) شکفته
قیمت: 18300


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 887
نام محصول: نبشی 4 (3 میل) آریان فولاد
قیمت: 17000


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 891
نام محصول: نبشی 6 (6 میل) آریان فولاد
قیمت: 17000


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 913
نام محصول: نبشی 7 (4 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 892
نام محصول: نبشی 8 (8 میل) آریان فولاد
قیمت: 17000


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 917
نام محصول: نبشی 8 (6 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 905
نام محصول: نبشی 4 (4 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 872
نام محصول: نبشی 5 (4 میل) شکفته
قیمت: 17300


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 875
نام محصول: نبشی 8 (8 میل) شکفته
قیمت: 17300


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 871
نام محصول: نبشی 5 (5 میل) شکفته
قیمت: 17300


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 873
نام محصول: نبشی 6 (6 میل) شکفته
قیمت: 17300


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 895
نام محصول: نبشی 14 (14 میل) آریان فولاد
قیمت: 17000


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 889
نام محصول: نبشی 5 (4 میل) آریان فولاد
قیمت: 17000


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 876
نام محصول: نبشی 8 (7 میل) شکفته
قیمت: 17300


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 916
نام محصول: نبشی 7 (7 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 908
نام محصول: نبشی 5 (5 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 914
نام محصول: نبشی 7 (5 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 918
نام محصول: نبشی 8 (7 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 910
نام محصول: نبشی 6 (4 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 862
نام محصول: نبشی 6 (6 میل) ذوب آهن
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 920
نام محصول: نبشی 10 (8 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 874
نام محصول: نبشی 6 (5 میل) شکفته
قیمت: 17300


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 907
نام محصول: نبشی 5 (4 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 911
نام محصول: نبشی 6 (5 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 921
نام محصول: نبشی 10 (10 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 912
نام محصول: نبشی 6 (6 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 915
نام محصول: نبشی 7 (6 میل) تبریز
قیمت: 17200


1400/9/8
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 878
نام محصول: نبشی 4 (4 میل) بناب
قیمت: تماس بگیرید


1400/6/21
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1028
نام محصول: نبشی صنعتی
قیمت: تماس بگیرید


1400/1/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 879
نام محصول: نبشی 4 (3 میل) بناب
قیمت: تماس بگیرید


1400/6/21
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 898
نام محصول: نبشی 5 (5 میل) صبا فولاد منظومه
قیمت: تماس بگیرید


1400/6/21
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 900
نام محصول: نبشی 6 (5 میل) صبا فولاد منظومه
قیمت: تماس بگیرید


1400/6/21
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 865
نام محصول: نبشی 3 (3 میل) نستا
قیمت: تماس بگیرید


1400/6/21
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 885
نام محصول: نبشی 6 (5 میل) بناب
قیمت: تماس بگیرید


1400/6/21
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

نبشی چیست:

یکی از مصالح ساختمانی که کاربرد بسیاری نیز در ساخت و ساز دارد، نبشی است.

نبشی هم به صورت تنها و هم به صورت مرکب با دیگر مصالح به منظور ساخت قاب‌ها و همچنین سازه‌های فلزی در صنعت ساختمان سازی، در پروژه‌های عمرانی و صنعتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

این مقطع مهم، پروفیلی است که دو ضلع آن بر هم عمود می باشد.

 

دلیل استفاده از نبشی در ساختمان سازی:

به دلیل جلوگیری از تخریب دیوارهای ساختمان در زمان های وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله و یا وزش باد های شدید باید دیوارهای ساختمان را با استفاده از مواردی مانند کلاف، نبشی و  یا قوطی محکم کرد، با اینکار نیروی وارد شده به دیوار های ساختمان به کمک آنها به زمین منتقل میشود. عدم نبشی کشی در ساختمان های بتنی یکی از اشکالات اساسی است که مهندسین ناظر بسیار به آن توجه دارند.

در ساختمان هایی که از دیوارهای سفالی یا آجری استفاده می شود امکان ریزش وجود دارد، برای جلوگیری از این مشکل دیوارهای موجود در ساختمان ها را با نبشی کشی میکنند. نبشی ها معمولا در دو طول 12 و 6 متری عرضه میشود که نوع شش متری کاربرد بیشتری در صنایع ساختمان سازی دارد.

 

انواع نبشی‌

نبشی‌ها در اندازه‌ها و انواع مختلفی ساخته می‌شوند که هر کدام از این مدلهای نبشی با اندازه‌های متفاوت برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در ادامه با هر کدام از آن‌ها آشنا می‌شویم.

 

نبشی ها از لحاظ نوع تولید به دو نوع تقسیم می شوند:

نبشی پرسی

نبشی فابریک

 

نبشی ها از لحاظ نوع ظاهری به دونوع تقسیم می شوند:

نبشی بال مساوی

نبشی بال نامساوی

 

نبشی پرسی

نبشی پرسی ورقی است به طول 6 متر که آن را از عرض ورق خم می‌ شود و به آن شکل می‌دهند، جنس ورق این نوع از نبشی از ورق فولادی بوده و ماهیت آن همین ورق فولادی است.

 

نبشی فابریک

این نوع از نبشی همان‌طور که از اسمش پیداست، به صورت فابریک از کارخانه و خط تولید به شکل نبشی خارج می‌شود.

 

هر دو نوع از این نبشی‌ها با توجه به ظاهرشان دسته‌بندی می‌شوند، ظاهر این نبشی‌ها با توجه به بال‌ها و ضلع‌های آن نمایانگر بال مساوی یا نامساوی نبشی است.

پیش از آن که تعریف و مشخصات این نوع از دسته بندی نبشی‌ها را ببینیم، باید بدانیم که در نقشه‌های مهندسی، نبشی را با حرف L نشان می‌دهند، که بعد از این حرف یک یا دو عدد نمایش داده می‌شود.

 

کاربرد نبشی

استفاده از نبشی در کارهای ساختمانی جایگاه ویژه ای دارد. مهمترین آنها:

 

 نبشی کشی در ساختمان :این کار به منظور مهار دیوارهای سفالی و دیوارهای بتن آرمه صورت می گیرند.

استفاده در چارچوب های ساده در و پنجره

استفاده از نبشی لقمه برای اتصالات تیرآهن به بیم ها در ساختمان

 ساخت ستونها و خرپا های به کار رفته در اسکلت فلزی

کاربرد نبشی فقط به استفاده در ساختمان سازی محدود نمی گردد. از دیگر کاربرد های نبشی علاوه بر نبشی صنعتی به اختصار می توان موارد ذیل را برشمرد:

 

ساخت قفسه های آهنی

ساخت ساپورت لوله در نیروگاه ها، پتروشیمی ها، خطوط لوله

ساخت پایه برای تجهیزات ترافیکی

ساپورت برای سینی های کابل برق

 

نبشی درکجاها استفاده می شود؟

    • ساخت ستون و خرپا
    • استفاده از نبشی لقمه در سازه های مرتبط با آسانسورها
    • استفاده از تیرچه نبشی در سقف های کرمیت
    • استفاده برای اتصالات ساده در سازه
    • استفاده در بادبند و سازه های LSF
    • دکل انتقال نیرو
    • ماشین آلات صنعتی
    • مهار دیوارهای سفالی

 

 

معرفی انواع نبشی ها:

 

نبشی اسپیرال:

نوع اسپیرال در دسته محصولات بال مساوی سبک قرار گرفته و در سایزهای مختلف 20*20*2 تا 50*50*5 تولید می گردد. این محصول با نام گرم نوردیده بال مساوی شناخته می شود.

 

نبشی لقمه:

در صنعت به نبشی های خرد شده لقمه گفته می شود و بیشتر برای سازه های مربوط به آسانسورها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نبشی پلاستیکی:

نوع پلاستیکی پلی اتیلنی در سایزها و ابعاد مختلف برای مصارفی اعم از بسته بندی میوه؛ صنایع سنگ؛ کاشی و سرامیک و ورق های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. این محصول یکی از مناسب ترین تولیدات برای محافظت از لبه های تیز گوشه کالاها در بسته بندی و حمل و نقل آن ها می باشند.

 

نبشی پی وی سی:

این محصول در ضخامت های 7 و 10 سانتی متری برای مصارفی اعم از سردخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

ارزیابی قیمت انواع نبشی و ناودانی

 

قیمت نبشی و محسابه آن:

نکته ای که در این جا خود را نمایان می‌کند این است  که محاسبه قیمت آهن آلات و فولاد، بر حسب وزن محصول فلزی می باشد. و خریداران آهن آلات ، به اندازه‌ای هزینه می‌کنند که باسکول ، آن را مشخص کند.همچنین با توجه به نوساناتی که در بازار آهن وجود دارد قیمت انواع آهن آلات روزبه روزدر حال تغییراست.

 

نحوه محاسبه:

ابعاد بال نبشی

قطر و ضخامت آن

 

 

شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت ارزان ترین نبشی با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.02188772424

همچنین می توانید برای خرید نبشی از طریق فروشگاه آهن طهران خرید اینترنتی پروفیل خود را انجام دهید.