مرتب سازی بر اساس:
کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1505
نام محصول: ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25010


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1542
نام محصول: ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25010


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1543
نام محصول: ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25100


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1507
نام محصول: ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25010


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1538
نام محصول: ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24630


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1513
نام محصول: ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25010


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1528
نام محصول: ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25340


1400/4/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1521
نام محصول: ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24820


1400/3/25
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1539
نام محصول: ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25010


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1531
نام محصول: ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25200


1400/4/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1527
نام محصول: ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25280


1400/4/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1514
نام محصول: ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25950


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1524
نام محصول: ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25450


1400/3/25
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1515
نام محصول: ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25190


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1519
نام محصول: ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24950


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1540
نام محصول: ورق روغنی 0.9 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24820


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1533
نام محصول: ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25470


1400/4/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1534
نام محصول: ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25650


1400/4/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1535
نام محصول: ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25650


1400/4/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1522
نام محصول: ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24820


1400/3/25
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1537
نام محصول: ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24920


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1511
نام محصول: ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24830


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1529
نام محصول: ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25570


1400/4/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1520
نام محصول: ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24640


1400/3/25
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1526
نام محصول: ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25820


1400/4/15
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1536
نام محصول: ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24950


1400/3/22
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1518
نام محصول: ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24950


1400/3/25
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1525
نام محصول: ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24450


1400/3/25
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1516
نام محصول: ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25380


1400/3/25
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1530
نام محصول: ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25390


1400/4/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1512
نام محصول: ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24830


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1510
نام محصول: ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24730


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1517
نام محصول: ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 25200


1400/3/25
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1509
نام محصول: ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 24950


1400/3/23
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1627
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1628
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1620
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1624
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1621
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1629
نام محصول: ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2088
نام محصول: ورق پانچ 2000x1000 مبارکه ضخامت 5
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/2
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1478
نام محصول: ورق سیاه 5 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1554
نام محصول: ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1.2 شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1447
نام محصول: ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1451
نام محصول: ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2091
نام محصول: ورق پانچ 2000x1000 مبارکه ضخامت 10
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/3/2
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1476
نام محصول: ورق سیاه 4 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1453
نام محصول: ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
قیمت: 0


1400/2/29
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

ورق چیست؟

ورق های فلزی از فلزهای مختلف تشکیل شدند مانند فولاد های ساختمانی،  فولاد های ضد زنگ، آلیاژهای آلومینیوم، مس، برنج و … ورق‌های فلزی در ابعاد و ضخامت های مختلفی به وجود آیند. همچنین این فلز فلزی از لحاظ سطح نیز شامل فلز های مختلفی می شوند. مثل ورق‌های آج دار، خش دار و ورق‌های صاف.

محصولات فولادی به شکلهای مختلف وارد بازار شده و مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از پرکاربردترین اشکال آن ورق است. ورقهای فولادی با خواص فیزیکی و ساختار شیمیایی متفاوت، هرکدام برای مصارف خاصی در صنعت ساختمان، خودروسازی، پتروشیمی و .... مورد بهره برداری قرار میگیرند.

استاندارد ورق فولادی:

ورق‌های فولادی از مقاطع بسیار پرکاربرد می‌باشند که به طور مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا در تولید مقاطع دیگر کاربرد دارند. ورق های فولادی تحت استانداردهای خاصی تعریف می شوند که استانداردهای رایج در ایران معمولاً دین آلمان می باشد، سپس استاندارد ASTM آمریکا و استاندارد گوس روسیه به ندرت قابل استفاده می باشد. آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش ورق آهن در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیازهای ورق آهن ساختمانی با شما همکاری کند.

ورق فلزی چیست؟

ورقه های فلزی با ضخامت کمتر از 6 میلی متر شناخته می شوند فرایند پردازش آن ها از طریق فلز کاری سرد انجام می شود و نوع عملیاتی که در ان صورت می گیرد عبارت است از : سوراخ کردن و برشکاری و تراشیدن و پرچکاری و چین خوردگی ورق فلزی نقش گسترده‌ای در بخش‌های خانگی، نیمه تجاری، تجاری و صنعتی ایفا می‌کنند و هرکس با این ورق ها کار می‌کند، باید با ترکیبی از انواع مدل‌های این ورق ‌ها سر و کار داشته باشد.

ورق های فلزی بر اساس استاندارد های خاصی تولید می شود. هر کشوری استاندارد مخصوص ب خود را دارد و برخی کشورها مانند ایران از استاندارد کشورهای دیگر برای تولید ورق های فلزی بهره میبرند

انواع ورق صنعتی ساختمانی

انواع ورق: آهن الات به  دو دسته کلی صنعتی و ساختمانی تقسیم می شود و بعد در دسته بندی های جزیی قرار می گیرند.

یکی از زیر دسته بندی های بسیار مهم  آهن آلات دسته بندی ورق می باشد، ورق نوع مسطح فلز آهن است که کاملا صاف و صیقلی می باشد.ورق ها به صورت کلی به دو صورت رول فرم و شیت فرم (برش شده ) تولید و به بازار عرضه می گردند. از بین انواع ورق‌های فولادی پرکاربردترین آنها، ورق سیاه است. در مورد نام آنها باید بدانید که منظور این نیست که رنگ آنها سیاه است و چون سطح صیقلی و براقی ندارد در اصطلاح به آن ورق سیاه میگویند. تولید ورق سیاه به روش نورد گرم انجام می‌شود: برای این کار ابتدا شمش فولادی را حرارت می‌دهیم تا ذوب شود و حالت خمیری پیدا کند و شپس وارد مراحل نورد می‌شود، در این مرحله مواد مذاب آرام‌آرام پهن می‌شود به‌طوری‌که شبیه به مکعب مستطیل با طول زیاد شود، به دلیل دمای بالای این فرایند لازم است که محصول تولیدشده در هر مرحله با آب خنک شود و پس از انجام هر مرحله نورد، مجدداً محصول خروجی هر مرحله وارد کوره می‌گردد تا به دمای مناسب برسد. در هر مرحله فاصله‌ی غلتک‌ها کمتر می‌شود تا جایی که اندازه‌ی فاصله غلتک‌ها به‌اندازه‌ی ضخامت ورق شود.

کاربرد ورق سیاه

ورق های نورد گرم (ورق سیاه ) معروفترین ورق فولادی است که با توجه به نوع آن مصارف گوناگونی در صنایع مختلفی از جمله صنعت ساختمان، تانکر سازی، خودروسازی، مخازن خاص، کشتی سازی و صنایع سنگین فلزی و … دارد.

رایجترین نوع ورق سیاه از نظر کیفیت ST 37 است که از نظر سختی و منعطف بودن در حد متوسط قرار دارد و بیشترین کاربرد را برای مصارف ساختمانی از قبیله اسکلت سازی – سوله سازی و… دارد. از ورق سیاه صنعتی در مصارف و پروژه های صنعتی از قبیل سد سازی، پروژه های پتروشیمی، مخزن سازی و…. استفاده می شود.

انواع ورق ها بر اساس کاربرد و استاندارد :

ورق سیاه

ورق روغنی

ورق اسید شویی

ورق گالوانیزه

ورق رنگی

ورق آجدار

ورق آلیاژی

ورق استیل

ورق آلومینیوم

 

 

 

شما می‌توانید با خرید آنلاین و خدمات اینترنتی از فروشگاه آهن طهران خرید مطمئن داشته باشید.