مرتب سازی بر اساس:

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
عرض
ضخامت
استاندارد
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1507
نام محصول: ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1528
نام محصول: ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1543
نام محصول: ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1513
نام محصول: ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1538
نام محصول: ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1539
نام محصول: ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
ضخامت: 0.8
استاندارد: ST12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1542
نام محصول: ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1521
نام محصول: ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
ضخامت: 0.8
استاندارد: ST12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1531
نام محصول: ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
ضخامت: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1511
نام محصول: ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1519
نام محصول: ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
ضخامت: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1520
نام محصول: ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
ضخامت: 0.7
استاندارد: ST12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1524
نام محصول: ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
ضخامت: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1525
نام محصول: ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
ضخامت: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1533
نام محصول: ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1515
نام محصول: ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1527
نام محصول: ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1529
نام محصول: ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
ضخامت: 0.7
استاندارد: ST12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1509
نام محصول: ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1518
نام محصول: ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
ضخامت: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1536
نام محصول: ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
ضخامت: 0.5
استاندارد: ST12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1522
نام محصول: ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
ضخامت: 0.9
استاندارد: ST12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1512
نام محصول: ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
ضخامت: 0.9
استاندارد: ST12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1537
نام محصول: ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1530
نام محصول: ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
ضخامت: 0.8
استاندارد: ST12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1516
نام محصول: ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1535
نام محصول: ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
ضخامت: 2
استاندارد: ST12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1510
نام محصول: ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1526
نام محصول: ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1534
نام محصول: ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1514
نام محصول: ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1540
نام محصول: ورق روغنی 0.9 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
ضخامت: 0.9
استاندارد: ST12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1505
نام محصول: ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
ضخامت: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1501
نام محصول: ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1508
نام محصول: ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1517
نام محصول: ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1502
نام محصول: ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
ضخامت: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1503
نام محصول: ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1504
نام محصول: ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
ضخامت: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1541
نام محصول: ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
ضخامت: 1
استاندارد: ST12
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1500
نام محصول: ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1506
نام محصول: ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1523
نام محصول: ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1544
نام محصول: ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
ضخامت:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1532
نام محصول: ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
ضخامت: -
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

ورق روغنی چیست؟

 

ورق روغنی به انگلیسی Cold Rolled Steel Sheet گفته می شود. تولید ورق روغنی با استفاده از فرآیندی با نام نورد سرد انجام می شود. به این دلیل است که این نوع ورق به ورق نورد سرد نیز معروف هستند. سال های سال است که محصولات ساخته شده با استفاده از ورق های روغنی تولید شده و در موارد مختلف و زیادی با موفقیت به کار گرفته شده است. ورق های روغنی جدید نسبت به ورق هایی که در گذشته مورد استفاده قرارمی گرفتند بهبود یافته اند. این ورق ها امکان کنترل بهتر ضخامت، شکل، پهنا، سطح ظاهری و سایر خصوصیات کیفی خاص دیگر که در کاربردهای در حال رشد آن ها مورد نیاز است را فراهم می کنند.

 

با توجه به مشخصات فنی ورق روغنی، متوجه دلیل کاربردهای زیاد و متنوع آن در صنایع مختلف خواهید شد. کاربردهای مختلفی مانند ساخت یخچال، ماشین های لباسشویی و ظرفشویی و سایر لوازم خانگی، تولید خودرو، ساخت موتورهای الکتریکی و… . برای داشتن امکان استفاده ازآن درمحصولات مختلف، مشخصات فنی ورق روغنی از لحاظ متالورژیکی طوری طراحی می شود که دارای ویژگی های خاصی باشد، خصوصیاتی مانند قابلیت شکل پذیری بالا، کشش پذیری بالا، استقامت بالا، مقاومت در مقابل نفوذ، خصوصیات مغناطیسی، نفوذ پذیری و امکان پاکسازی خوب را داراست.

 

کاربرد ورق روغنی در صنعت

 

به دلیل ظاهر زیبا، این ورق عمدتا در کارهایی که نیاز به ظاهر زیبا دارند که مورد استفاده قرار می گیرند. از کاربردهای ورق روغنی می توان به استفاده در مصالح ساختمانی، بدنه خودرو، لوازم خانگی، ساخت انواع قفسه و پانل ها اشاره کرد. همچنین بزرگ ترین مزیت این محصول مقاومت بالای آن ها است که سبب کاربرد متنوع آن در صنعت می گردد.

 

مزایای ورق روغنی چیست؟

 

با توجه به خصوصیات فنی و همینطور خصوصیات ظاهری بهتر ورق روغنی نسبت به ورق سیاه، از ورق های روغنی در مصارفی که نیاز به دقت فنی بالا دارند یا در مواردی که شکل ظاهری کار دارای اهمیت باشد استفاده می شود. یکی از مطلوب ترین مزایای ورق روغنی که مورد توجه مصرف کنندگان است امکان استفاده از آن درمواردی است که نیاز به ایجاد فرم هایی ظریف و با دقت بالا وجود دارد.

 

با توجه به مشخصات فنی ورق روغنی می توان فهمید که ورق های روغنی از نظر خصوصیات فیزیکی به طور معمول محکم تر و مقاوم تر از ورق های سیاه استاندارد هستند که به دلیل اینکه فولاد در دماهای پایین تری شکل داده شده و سخت کاری می شود، سختی فولاد، مقاومت در برابر کشش گسیختگی و مقاومت در برابر تغییر شکل همگی افزایش می یابند. به طور کلی ورق های روغنی به شکل قابل توجهی مقاومت بالاتری نسبت به ورق سیاه دارند.همچنین بعد از فرآیند ساخت شان ظاهر فیزیکی خود را از دست نمی دهند و به عنوان مثال دچارجمع شدگی نامطلوبی نخواهند شد.

 

ورق های روغنی نه صرفاً به دلیل مقاومت و دوام بالای شان، بلکه به علت دقت و ظرافت کار با آن ها کاربردهای بسیار متنوعی دارند. این ورق ها می توانند برای ساختن صدها نوع مختلف از وسایل و تجهیزات در صنایع مختلف مورد استفاده قرار بگیرند.

 

علاوه بر همه این ها، پروسه ساخت ورق روغنی همواره سریع تر و ارزان تر بوده. این ورق ها برای استفاده فوری و انجام بازسازی های سریع عالی هستند.

 

البته به دلیل فرآیند های اضافی مورد نیاز برای تولید یک ورق روغنی با کیفیت و با ظاهر خوب این ورق ها قیمت بالاتری دارند.

 

آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش ورق آهن در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیازهای ورق آهن ساختمانی با شما همکاری کند.

 

مزایای ورق روغنی سرد

 

این محصول به دلیل استحکام و مقاومت بسیار زیادی که دارد در فشار و وزنهای زیاد است که یکی از پرکاربردترین و پرطرفدارترین محصولات صنعتی می باشد. اما استحکام بالای این ورق نیست که آن را به پرمصرف ترین محصول تبدیل کرده بلکه تنوع در رنگ و اندازه باعث شده تا از آن درتولید لوازم و مواد مختلف در صنایع گوناگون استفاده شود.

 

همچنین یکی دیگرازمزیتهای این نوع ورق آن است که هنگام عملیات پردازش ظاهر فیزیکی اش حفظ می شود این قابلیت و در کنار آن تولید سریع و ارزان ورق روغنی، از آن یک محصول پرتقاضا و پرفروش ساخته است.

 

انواع ورق روغنی

 

با توجه به نوع آلیاژ و عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی ورق های روغنی، می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود:

ورق‌های روغنی معمولی(مانند ورق روغنی st۱۲)ورق‌های روغنی نیمه کشش(مانند ورق روغنی st۱۳)ورق‌های روغنی فوق کشش(مانند ورق‌های روغنیst۱۴)

 

ورق های روغنی در ابعاد و ضخامت های متقاوتی در بازار وجود دارند که به طور معمول و استاندارد ضخامت آنها بین ۰/۳ تا ۲.۵ میلی متر می باشد و عرض آنها نیز حدود ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر است. پایه و اساس تولید ورق های روغنی یا همان ورق های نورد سرد، ورق های گالوانیزه یا همان ورق های سفید می باشند. این نوع ورق ها از وزن استاندارد ویژه برخوردار هستند که می توان گفت با وزن آهن معمولی یکی می باشند.

 

بسته به آلیاژ مورد استفاده در ورق های روغنی به سه دسته تقسیم می شود.

 

معمولی: st12

نیمه کشش: st13

فوق کشش: st14

 

ویژگی های ورق روغنی

 

در مورد مزیت های ورق سرد به طور اجمالی مباحثی مطرح می گردد. با توجه به مشخصات شیمیایی و فیزیکی و خصوصیات ظاهری بهتر این ورق نسبت به ورق سیاه، استفاده از آن در محصولات زیادی ترجیح داده می شود. همچنین به علت اینکه دقت ابعادی در این ورق ها زیاد است در پروژه هایی که نیاز به ایجاد فرم های ظریف و با دقت بالا دارد مورد استفاده قرار می گیرد. استحکام کششی ورق های روغنی نیز در مقایسه با ورق های سیاه بیشتر است و از این جهت می توان با اعمال فرم دهی کششی از ورق سرد محصولات زیادی تولید نمود. شاید بتوان نحوه ی تولید آسان این ورق ها، مخصوصا اگر به صورت پیوسته پس از تولید ورق سیاه باشد را نیز به عنوان یکی از مزیت های این ورق در نظر گرفت. به هر حال این ورق جایگاه ویژه ای در طراحی های مهندسی دارد و از این رو همواره قیمت ورق روغنی می تواند در پروژه ها به عنوان پارامتری تاثیر گذار در هزینه های تمام شده به حساب آید.

 

ورق‌ روغنی چگونه ساخته می‌شوند؟

 

ورق‌هایی که قرار است با روش نورد سرد برای بخش‌های مختلف صنعت آماده شوند،که با روغن‌کاری، محصولی با کیفیت‌تر را ارائه می دهند. این روش باعث کاهش سایش غلتک‌ها، کاهش نیروی لازم برای انجام عملیات نورد، کاهش اصطکاک بین ورق و غلتک‌ها، کمتر شدن دمای ورق و غلتک و صاف شدن راحت‌تر و بهتر ورق‌ها می شوند.

 

برای انجام نورد سرد و تولید ورق‌های روغنی معمولا دو روش عمده به کار می‌ رود.

 

تولید ورق روغنی با سیستم پاشش مستقیم

 

برای تولید ورق نازک و ورق گالوانیزه به روغن بیشتری نیاز است تا کیفیت کار افزایش یابد.به همین دلیل از روش پاشش مستقیم استفاده می کنند تا میزان مناسبی روغن بر روی ورق‌‌ها قرار بگیرد و نورد سرد به سرعت و دقت بالا انجام دهد.

 

تولید ورق روغنی با سیستم پاشش مداربسته

 

در این روش، برای خنک‌ کردن و روغن کاری غلتک‌هایی که وظیفه صاف کردن ورق‌های روغنی را دارند، حجم کمتری از روغن اضافه می‌شود.

 

 

 

شما عزیزان میتوانید برایه اطلاع قیمت ورق آهن، بهترین ورق آهن و همچنین ارزان ترین ورق آهن با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.

همچنین می توانید برای خرید ورق آهن از طریق فروشگاه آهن طهران برای خرید اینترنتی ورق آهن خود اقدام نمائید.

 

ورق روغنی چیست؟

 

مشاهده بیشتر