مرتب سازی بر اساس:

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
ضخامت
عرض
استاندارد
حالت
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1453
نام محصول: ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
عرض: -
استاندارد: -
حالت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1451
نام محصول: ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1454
نام محصول: ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1450
نام محصول: ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1449
نام محصول: ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1452
نام محصول: ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1455
نام محصول: ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 40
عرض: 2000
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1448
نام محصول: ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
عرض: -
استاندارد: -
حالت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1490
نام محصول: ورق سیاه 5 عرض 1500 رول فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 5
عرض: 1500
استاندارد: ST37
حالت: رول
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1493
نام محصول: ورق سیاه 8 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
عرض: -
استاندارد: -
حالت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1466
نام محصول: ورق سیاه 20 عرض 1500 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 20
عرض: 1500
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1465
نام محصول: ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 15
عرض: 1500
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1462
نام محصول: ورق سیاه 30 عرض 1250 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1487
نام محصول: ورق سیاه 3 عرض 1500 رول فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
عرض: 1500
استاندارد: ST37
حالت: رول
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1459
نام محصول: ورق سیاه 15 عرض 1250 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1489
نام محصول: ورق سیاه 4 عرض 1500 رول فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1457
نام محصول: ورق سیاه 10 عرض 1250 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1468
نام محصول: ورق سیاه 30 عرض 1500 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1495
نام محصول: ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 12
عرض: 1500
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1486
نام محصول: ورق سیاه 2 عرض 1250 رول فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1496
نام محصول: ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 15
عرض: 1500
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1492
نام محصول: ورق سیاه 6 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1476
نام محصول: ورق سیاه 4 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1447
نام محصول: ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک اکسین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1478
نام محصول: ورق سیاه 5 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
عرض: -
استاندارد: -
حالت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1474
نام محصول: ورق سیاه 2/5 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1484
نام محصول: ورق سیاه 8 عرض 1250 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1479
نام محصول: ورق سیاه 8 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 8
عرض: 1000
استاندارد: ST37
حالت: رول
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1480
نام محصول: ورق سیاه 6 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1481
نام محصول: ورق سیاه 10 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1475
نام محصول: ورق سیاه 3 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
عرض: 1000
استاندارد: ST37
حالت: رول
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1456
نام محصول: ورق سیاه 8 عرض 1250 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1483
نام محصول: ورق سیاه 15 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1482
نام محصول: ورق سیاه 12 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1497
نام محصول: ورق سیاه 8 عرض 1500 رول فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1467
نام محصول: ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1463
نام محصول: ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1488
نام محصول: ورق سیاه 2/5 عرض 1250 رول فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1464
نام محصول: ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1473
نام محصول: ورق سیاه 2 عرض 1000 رول گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1472
نام محصول: ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1485
نام محصول: ورق سیاه 2 عرض 1000 رول فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1470
نام محصول: ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1471
نام محصول: ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده نیکان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
عرض: 1000
استاندارد: ST37
حالت: شیت برش خورده
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1461
نام محصول: ورق سیاه 25 عرض 1250 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1458
نام محصول: ورق سیاه 12 عرض 1250 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: -
عرض: -
استاندارد: -
حالت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1499
نام محصول: ورق سیاه 15 عرض 1500 رول فولاد مبارکه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 15
عرض: 1500
استاندارد: ST37
حالت: رول
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1460
نام محصول: ورق سیاه 20 عرض 1250 فابریک کاویان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت:
عرض:
استاندارد:
حالت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

ورق سیاه چیست؟

 

ورق‌های فولادی عمدتا به دو روش نورد گرم و سرد تهیه می‌شوند، محصولات حاصل از نورد سرد شامل ورق روغنی، ورق رنگی و ورق گالوانیزه و در حالت نورد گرم نیز محصولاتی به صورت شیت، رول در انواع ساده ساختمانی، ضدسایش و آجدار تواید می‌شود. برای ورق سیاه در روند تولید، فولاد در دمای بالاتراز دمای تبلورمجدد فولاد قرارمی‌ گیرند.

 درضخامت‌های بالای ۱/۵ میلی‌متر که ضخامت‌های متفاوت آن در تعیین قیمت ورق سیاه مهم است، به صورت ورق صاف و صیقلی یافته اما با کیفیت سطحی کم‌ تر از ورق سرد و البته ضخامت بیشتر تولید می‌شود که گاهی برای استفاده نیاز به پرداخت دارد و قیمت آن از ورق سرد مثل روغنی کمتر است و در نتیجه این در کاربرد‌های متفاوت که ظاهر کم ‌تر اهمیت دارد استفاده می‌شوند.

همچنین علت به کار بردن صفت سیاه برای این ورق، مات شدن سطح آن در روند تولید در دمای بالا است.

 

انواع ورق سیاه چیست ؟

 

انواع ورق‌ سیاه، به دو دسته معمولی و صنعتی، تقسیم می شود که برای ساخت و تولید هر کدام از آن ها تکنولوژی‌های گوناگونی به‌کار گرفته شده است. برای مثال، ورق سیاه معمولی با استاندارد ST37 تولید می‌شود و بیشتر برای ساختن سوله‌ها و ساختمان‌سازی کاربرد دارد. از سوی دیگر ورق سیاه صنعتی در صنایعی همچون سدسازی و پتروشیمی کاربرد دارد. از آنجا که این نوع ورق کربن کمی در ساختار خود دارد، به فولاد نرمه نیز شناخته می شود. به دلیل نرمی انعطاف ‌پذیری و شکل پذیری بالایی که دارد.

 

استاندارد st52 ورق سیاه، در گروه ورق سیاه صنعتی قرار می گیرد. ورق‌های سیاه، نسبت به ورق‌های روغنی، ضخامت کمتری دارند و برای ساخت آنها دمای تختال‌ها به 1280 درجه سانتی‌گراد رسیده است. گرچه ورق سیاه st52 مشابه st37 از نوع کم کربن می باشد، اما به دلیل حضوری عناصر آلیاژی، هرچند ناچیز، استحکام بالاتری دارد. این مسئله باعث کاهش انعطاف پذیری نیز می شود.

 

آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش ورق آهن در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیازهای ورق آهن ساختمانی با شما همکاری کند.

 

کاربرد ورق سیاه

 

این محصول به عنوان کالای اولیه برای تولید قطعات صنعتی، ساختمانی و… استفاده می‌شود که با توجه به دو گرید معروف آن می‌توان گفت ورق سیاه و بررسی کیفی آن برای صنایع اهمیت زیادی دارند؛ صنایعی که از این محصول استفاده می‌ کنند، شامل موارد زیر است:

مصالح ساختمانی مانند آبگرمکن، انواع پروفیل‌ها (بسته یا باز در حالت‌های ستونی، قوطی،فرانسوی، چهارچوب و…) و تیرآهن‌ها

تجهیزات کشاورزی

در صنعت خودرو برای برای ساخت رینگ چرخ و قطعات دیگر

صنعت کشتی‌سازی برای مخازن آن

تانکرسازی و مخازن و لوله‌های نفتی

صنایع فلزی سنگین

گاردریل و تجهیزات ترافیکی

ورق پانچ تسمه

 

ضخامت ورق سیاه

 

برای تولید ورق سیاه، می‌توان ضخامت‌های مختلفی باتوحه به هدف نهایی مصرف کننده در نظر گرفت. شما می‌توانید یک ورق سیاه را از مراحل مختلفی گذرانده تا به نتیجه دلخواه نزدیک تر شوید. ضخامت ورق سیاه می‌تواند از 1.8 تا 3 توسط قفسه‌ها (مراحل نورد خشن) کاهش پیدا کند. با این وجود ابعاد مختلف ضخامتی برای ورق سیاه در بازار وجود دارد.

 

روش تولید ورق سیاه

 

ورق سیاه به روش نورد گرم تولید می شود. این ورق در دمایی بالاتر از دمای تبلور مجدد فولاد (معمولا بالاتر از ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد) از نورد اسلب تولید می شود. به این صورت که اسلب دما بالا از میان غلتک ها عبور داده شده و ضخامت آن کم می شود. اگر بخواهیم مراحل نورد گرم ورق را نام ببریم، به صورت زیر خواهد بود.

 

قرار گرفتن اسلب در کوره پیش گرم

انجام عملیات پوسته شویی سطح اسلب به منظور افت دمای آن

نورد گرم خشن

نورد گرم نهایی

خنک کاری

کلاف پیچی

 

ابعاد ورق سیاه در صنعت :

 

 انداره 1000*2000 میلیمتر

 انداره 1250*2500 میلیمتر

 انداره 1000*6000 میلیمتر

 انداره 2000*6000 میلیمتر

 

 

 

شما عزیزان میتوانید برای اطلاع قیمت ورق آهن، بهترین ورق آهن و همچنین ارزان ترین ورق آهن با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.

همچنین می توانید برای خرید ورق آهن از طریق فروشگاه آهن طهران برای خرید اینترنتی ورق آهن خود اقدام نمائید.

 

 

ورق سیاه چیست؟

 

ورق&zwnj. . .