مرتب سازی بر اساس:

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
عرض
استاندارد
ضخامت
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1620
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.4
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1621
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1624
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.8
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1627
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
استاندارد: -
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1628
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 1.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1629
نام محصول: ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1584
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 1.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1578
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1574
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.4
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1564
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
استاندارد:
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1568
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
استاندارد:
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1582
نام محصول: ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1580
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
استاندارد: -
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1572
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
استاندارد:
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1575
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
استاندارد: -
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1581
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
استاندارد: -
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1573
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
استاندارد:
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1586
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1565
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
استاندارد:
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1583
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 1.25
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1563
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
استاندارد:
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1567
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.7
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1576
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1579
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.7
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1570
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
استاندارد: -
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1577
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
استاندارد:
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1562
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.4
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1591
نام محصول: ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1566
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
استاندارد:
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1560
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1585
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
استاندارد:
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1590
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.9
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1588
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.7
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1594
نام محصول: ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 2.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1592
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
استاندارد: -
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1587
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1593
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 1.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1589
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض:
استاندارد:
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1622
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1610
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1606
نام محصول: ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: -
استاندارد: -
ضخامت: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1601
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.8
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1602
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.9
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1613
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.9
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1612
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1000
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.8
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1605
نام محصول: ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 1.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1623
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 تاراز شهرکرد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.7
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1597
نام محصول: ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 هفت الماس
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
عرض: 1250
استاندارد: ST22
ضخامت: 0.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

گالوانیزه چیست؟

معمولا فولاد و آهن، از عناصری هستند که دچار خوردگی، زنگ‌زدن و در نهایت تضعیف و فروریختن می‌شوند. امروزه راه‌های مختلفی برای محافظت از سازه‌های فولادی دراین مشکل وجود دارند. فولاد گالوانیزه یکی ازهمین روش‌ها واغلب بهترین روش برای اکثر سازه‌های فولادی محسوب می‌شوند.

اگر ورق فولادی را با فلز «روی» پوشش دهند، ورق گالوانیزه ایجاد می‌شود. اگر پوشش روی از بین رود یا حتی شکسته شوند، این ورق به هیچ وجه زنگ نمی زند؛ همچنین استفاده از این ورق‌ها بسیار به صرفه هستند، به همین دلیل قیمت ورق گالوانیزه اهمیت زیادی دارد.

 

ورق گالوانیزه در کجا استفاده می شود؟

 

کاربرد این محصول ها در: در پل‌ها، استادیوم‌ها، دروازه‌ها و نرده‌ها، چراغ خیابان‌ها، سقف منازل و اتومبیل‌ها!

 

مشخصات فولاد گالوانیزه:

 

پوشش روی مانع از رسیدن مواد خورنده به فولاد زیرین یا آهن می‌شود، از خوردگی فلزات جلوگیری کرده و مقاومت فولاد پوشش داده شده عمیقا افزایش می‌یاید.

یک پوشش گالوانیزه می‌تواند بیشتر از ۷۰ سال بدون تعمیر و نگه‌داری دوام بیاورد.

روی تنها ماده‌ای است که همچین قابلیتی را به فلز زیرین اضافه می کند.

فولاد گالوانیزه جایگزین مناسبی برای فولاد ضدزنگ است.

اگر پوشش روی خراشیده شده و آسیب ببیند، همچنان از فولاد زیرین محافظت شده و زنگ نمی ‌زند.

 

 

مزایای استفاده از ورق گالوانیزه

 

ورق گالوانیزه مزیت‌های زیادی به خصوص در ساخت‌ وساز دارد. در این قسمت به برخی از این مزیت‌های آن پی میبریم:

 

طول عمر طولانی: اگر ورق‌های گالوانیزه درمحیط‌هایی که میزان خوردگی بالایی دارند مورد استفاده قرار گیرند، بین ۲۰ تا ۷۰ سال عمر می‌کنند. البته این سال‌ها بستگی به میزان قرار گرفتن فولاد در برابر مواد خورنده دارد.

 

هزینه کمتر: روی مذاب با فولاد به خوبی به یکدیگر می‌چسبند و محصولی بسیار بادوام را تولید می‌کنند؛ در نتیجه روش گالوانیزاسیون نسبت به سایر روش‌هایی که برای جلوگیری از زنگ‌ زدگی قابل استفاده هستند، و همچنین هزینه کمتری برای تعمیر و نگه‌داری نیاز دارد. شاید در مقایسه با سایر محصولات فولادی هزینه اولیه این محصول بالا به نظر برسد، اما اجرای آن به دلیل سرمایه‌گذاری بلندمدت بهترین گزینه برای اکثر پیمان‌کاران می‌باشد.

 

بازرسی آسان: از آن‌جایی که باید سازه‌ها را به صورت سالیانه مورد بررسی قرار داد، بنابراین روش بازرسی بسیار اهمیت دارد. ورق‌های گالوانیزه بدون نیاز به آزمایش خاصی، به راحتی و تنها از طریق چشم قابل بررسی هستند و درآزمایش و تست کیفیت آن هزینه زیادی صرف نمی ‌شود.

 

سختی: گالوانیزه یکی از سخت‌ترین پوشش‌های محافظ موجود در بازار می‌باشد. این بدان معنی است که علاوه بر اینکه در برابر زنگ‌ زدن مقاومت دارند، همچنین از آسیب‌های که زمان حمل و نقل نیز در امان هستند.

 

سادگی در تمیزکردن: این محصولات را می‌توان با آب قلیایی اسپری کرده و در صورت لزوم با یک پارچه نرم پاک کنید.

 

صرفه‌جویی در منابع: فولاد گالوانیزه یکی از محصولات بسیار با دوام و با پایداری بالاست. که همان حمام مذابی که از آن برای تولید ورق گالوانیزه استفاده می‌شوند که می‌توان بارها و بارها از آن استفاده کرد.

 

تطبیق‌ پذیری و قابلیت اطمینان بالا: این محصولات کاملا منطبق بر استانداردهای بین‌المللی ساخته می‌شوند، بنابراین قابلیت اطمینان بالایی دارند.

 

آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش ورق آهن در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیازهای ورق آهن ساختمانی با شما همکاری کند.

 

فرایند تولید ورق گالوانیزه:

 

در مرحله ابتدایی ورق‌ها که به صورت کلاف‌ هستند به یکدیگر جوش می‌خورند، سپس به منظور رفع آلودگی‌های موجود در سطح، ورق‌ها با آب شستشو داده می‌شوند. در این مرحله ورق‌ها جهت شستشو وارد انبارعمومی می‌شوند که در آن‌ها غلطک‌های شوینده تعبیه شده است و بعد از اتمام شستشو آبکشی صورت می‌گیرد. بعد از پاک شدن کامل سطح ورق‌ها، آن‌ها را وارد کوره های آنیل می کنند. ورق‌ها در کوره سه مرحله پیش گرم، گرم شدن و همدمایی را پشت سر گذاشته  تا عملیات بازپخت به پایان برسد.

 

کوره بعدی که باید ورق‌ها وارد آن شوند، کوره مذاب روی است. در این کوره بر روی دو سطح ورق، لایه نازکی از روی کشیده خواهد شد. وقتی ورق‌ها از این کوره‌ها خارج می‌شوند با کمک جت هوا ضخامت روی ورق‌ها تنظیم می شود. بعد ازاین مرحله با کمک دمش هوا دمای ورق را کم می‌کنند و بعد از عبور از تانک آب با همان دمش هوا ورق‌ها را خشک می‌کنند.همچنین  در طی این مراحل ضخامت ورق به صورت پیوسته کنترل می‌شود. به منظور جلوگیری از شوره زدن ورق‌ها بر روی سطح آن پوشش کروماته ایجاد می‌کنند. 

 

نحوه تشخیص ورق گالوانیزه

 

بسیاری از افراد در هنگام خرید ورق گالوانیزه با چالش هایی مواجه می شوند چرا که قادر به تشخیص و اورجینال بودن آن نیستند. به طور کلی ورق های گالوانیزه دارای سطحی براق، صیقل و شفافیتی فوق العاده برخودارهستند. همچنین، پوشش ورق های گالوانیزه در محدوده 10 الی 275 میلی متر بوده که دارای ضخامتی معادل بین 0.18 الی 6 میلیمتر هستند. ورق گالوانیزه به سه دسته ورق گالوانیزه گل درشت، ورق گالوانیزه گل ریزه و ورق گالوانیزه بدون گل تقسیم شده و هرکدام کاربرد های مختلفی دارد. از دیگر روش های تشخیص ورق گالوانیزه میتوان به لیز بودن سطح آن دقت کرد.

 

 

کاربرد ورق گالوانیزه:

 

موارد مصرف ورق گالوانیزه در صنعت بسیار گسترده است. از لوازم خانگی و صنایع برق و الکترونیک گرفته تا خودروسازی و ساختمان های صنعتی و تجهیزات ترافیکی. جایگاه های مشخصی از موارد گفته شده اند که برای سالهای متمادی به وسیله ی ورق های گالوانیزه تسخیر شده اند. برای مثال در ساخت لوازم خانگی مثل یخچال فریزر، کولر، کانال تهویه منزل که همگی محیطی مرطوب و خورنده دارد. در صنایع برق برای کاندوئیت های سیم کشی ، در صنایع الکترونیک برای تهیه قطعات پوششی، در صنایع خودرو برای درب قطعات، و ساختمان های صنعتی برای ساخت ساندویچ پانل ها و در تجهیزات ترافیکی برای ساخت گاردریل استفاده می شود. اگر برای مصارف ورق گالوانیزه لیستی خلاصه تهیه کنیم می توان به لیست زیر اشاره کرد:

 صنـــعت ساخت لــوازم خـانگی

 برق، الکترونیک و کامپیوتر

ساخت سیلوهای گـالوانیزه

سـاختمان های صنــعتی

تولید رابیتس گالوانیزه

ساختمـان سازی

صنایع خودرو

 راه سازی

 

 

شما عزیزان میتوانید برایه اطلاع قیمت ورق آهن، بهترین ورق آهن و همچنین ارزان ترین ورق آهن با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.

همچنین می توانید برای خرید ورق آهن از طریق فروشگاه آهن طهران برای خرید اینترنتی ورق آهن خود اقدام نمائید.

 

گالوانیزه چیست؟

معمولا فولاد و آهن، از عناصری هستند که دچار خوردگی، زنگ‌زدن و در ن. . .