مرتب سازی بر اساس:

پروفیل صنعتی

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
ضخامت
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 2482
نام محصول: پروفیل 40*40ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 956
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 957
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 30x30x2 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2466
نام محصول: پروفیل 60*60 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2485
نام محصول: پروفیل 60*30 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2487
نام محصول: پروفیل 30*20 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2483
نام محصول: پروفیل 50*30 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 926
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 30x30x2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 955
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 20x20x2 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 927
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2472
نام محصول: پروفیل 140*140 ضخامت 2 طول 12 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2465
نام محصول: پروفیل 50*50 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2467
نام محصول: پروفیل 70*70 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2468
نام محصول: پروفیل 80*80 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2486
نام محصول: پروفیل 20*20 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2471
نام محصول: پروفیل 120*120 ضخامت 2 طول 12 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2470
نام محصول: پروفیل 100*100 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2479
نام محصول: پروفیل 80*40 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2481
نام محصول: پروفیل 30*30 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2484
نام محصول: پروفیل 60*40 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 928
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 80x40x2 هیربد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2480
نام محصول: پروفیل 40*20 ضخامت 2 طول 6 گیلان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2469
نام محصول: پروفیل 90*90 ضخامت 2 طول 6 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 966
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 20x20x1/35 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1/35
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 929
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 20x10x2 علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 948
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 135x135x3 نیکان پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 950
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 135x135x4 نیکان پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 944
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 80x40x2 پرشین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 939
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 پرشین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 942
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 300x300x6 کالوپ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 938
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 200x200x6 کالوپ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 961
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 30x30x2 پاسارگاد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 959
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 120x120x4 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 963
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x20x2 امید البرز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 951
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 اصفهان (آسیا)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 964
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 امید البرز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 935
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 972
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 140x140x4 صدرا پروفیل
واحد فروش:
محل بارگیری:
ضخامت:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 933
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 30x30x2 علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 958
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 100x100x4 جهان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 949
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 135x135x3/5 نیکان پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3/5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 970
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 90x90x3 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 931
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 30x20x2 علویجه
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 936
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 140x140x6 کالوپ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 945
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 135x135x2/6 نیکان پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 940
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 250x150x8 کالوپ
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 8
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 968
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 40x40x2 صدرا پروفیل
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 943
نام محصول: پروفیل (قوطی) صنعتی 50x30x2 پرشین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

پروفیل صنعتی چیست:

ماده کاربردی در تولید این محصول ورق سیاه ضخیم است؛ به همین دلیل به پروفیل سنگین نیز شهرت دارد. ابعاد پروفیل صنعتی که پای ثابت ساخت و سازهای بزرگ است، اغلب با طولی بیش تر از 12 سانتی متر و ضخامتی بیش از 6 میلی متر ساخته می شوند. این پروفیل دارای سطح مقطعی چهار گوش و ضخیم بوده که به دلیل توان پذیرش و استحکام بالای آن در مقابل بارهای زیاد، به عنوان ستون ساختمان به کار می رود. البته اشتباه نکنید منظور از ساختمان، سازه های بزرگ و عظیم است نه خانه ها و آپارتمان های اطرافمان که در شهرها خودنمایی می کنند.

گفتیم که در ساخت این پروفیل ها از فولاد استفاده می شود و شاید اصلی ترین دلیل آن قابلیت جوش خوردگی راحت و اتصال محکم اجزاء فولادی به هم است. در سازه های بزرگ که استقامت و دوام اصلی ترین گزینه ها هستند، محصولات فولادی با ضخامت و ابعاد زیاد خود و حجم فلز جوش بیشتر، اتصالات با دوام تری را شکل می دهند. در صورتیکه کارفرما قصد جوش زدن اجزا را نداشته باشد، می تواند از قابلیت سوراخ شدن فولاد در انواع پروفیل صنعتی استفاده کرده و اجزاء سازه را با پیچ و مهره به هم وصل کند. اما این همه ماجرا نیست. یکی دیگر از روش های اتصال پروفیل صنعتی ساخته شده از فولاد روش نوین هالو بلت بوده که ترکیبی از فرآیندهای اتصال نفوذی و لحیم کاری سخت است.

 

مراحل ساخت پروفیل:

تولید پروفیل صنعتی بنا به دلایلی بیش از دیگر پروفیل های فولادی زمان و هزینه صرف می کند. داشتن ابعادی بزرگ و ضخامت بالا در چند مرحله تاثیرات به سزائی در فرآیند تولید پروفیل سنگین خواهد داشت. ابتدا در هنگام برش ورق به عرض مورد نیاز ، پهنای ورقی که باید برشکاری شود محاسبه می گردد. پس از آن نیاز به تنظیم و کالیبره کردن خط تولید بوده و این کار برای قالب های پرس سنگین زمان زیادی مورد نیاز است.

مدور کردن ورق به منظور مشخص شدن محل درز جوش مستلزم قالب های بسیار قوی می باشد که به آرامی استوانه ی مورد نیاز شکل داده شود. پس از آن می بایست بر اساس نیاز، پروفیل با ابعاد مشخص شکل بگیرد. در پایان عبور محصول نیمه نهایی از قالب های قوی برای ایجاد سایز مورد نیاز و شکل دهی به صورت چهارگوش انجام می گردد. سطح کیفیت پروفیل سنگین تولید شده درجه های مختلفی در این پروفیل ایجاد می کند. عموما پروفیلی صنعتی درجه یک مطلوب طراحان می باشد اما بنا به کاربردهای متفاوت می توان در مواردی از پروفیل ها با کیفیت درجه پایین‌ نیز استفاده کرد.

 

پروفیل ها از نظر ظاهری به دو دسته تقسیم می شوند:

 

پروفیل باز

پروفیل هایی که سطح مقطع باز دارند مانند Z و U و دیگر پروفیل ها که مقطع آنها بسته نمیباشد جزو دسته پروفیل باز قرار میگیرند.از جمله این پروفیل ها میتوان به پروفیل Z ، تسمه ، ناودانی ، هاش ، میلگرد و سایر موارد اشاره کرد.

 

پروفیل بسته

پروفیل هایی با سطح مقطع بسته به صورت دایره ، مربع و مستطیل جزو دسته پروفیل های بسته قرار میگیرند. پروفیل بسته ، که با نام قوطی شناخته میشود ، نسبت به پروفیل باز  گسترده تر میباشد و از جمله کاربرد های آن میتوان به لوله ،چهارچوب درب و پنجره ، UPVC ، کرکره برقی و… اشاره کرد.

 

روش های تولید پروفیل:

با توجه به آنچه در بخش بالا گفته شد می توان گفت انواع روش های تولید پروفیل های ساختمانی به صورت زیراست :

    • پروفیل نورد گرم :

از نورد گرم شمش فولادی ساخته می شود که از انواع آن , لوله , قوطی , ( شکل معمولی ) , ( شکل بال پهن ) , ناودانی , سپری , تسمه ورق , انواع میلگرد.

    • پروفیل نورد سرد :

از شکل دادن ورق های فولادی از طریق خم کردن و پرس تشکیل می شود. از پروفیل های نورد سرد فقط در کارهای سبک ساختمانی استفاده می شود.همچون : لایه ها, ناودانی, تیرهای تکیه گاهی سقف کاذب و چارچوب درهای ساختمان.

 

پروفیل چه کاربردهایی در صنعت ساختمان دارد؟

قسمت عظیمی از پروفیل‌ها جهت ساختن درب و پنجره‌های آلومینیومی یا آهنی به کار می‌روند. این پروفیل‌ها که به صورت گروهی از لحاظ اندازه و مشخصات دارای تقسیم ‌بندی هستند، می‌توان در ساخت پنجره‌ها و چهارچوب از آن ها استفاده کرد.

از کاربردهای دیگر پروفیل‌ها در صنعت ساختمان، می‌توان به ساخت و تولید نرده‌های فلزی اشاره کرد. از پروفیل‌های مربع و مستطیل با مقاطع کوچک به عنوان نرده‌های فلزی برای درب و پنجره منازل، کناره راه پله ها و همچنین نرده کشی اطراف دیوارهای کارخانه، زمین‌های محصور شده، نرده پیاده روها و خیابان‌ها استفاده می‌شود.

 

عوامل موثربر قیمت پروفیل:

با توجه به تنوع زیاد آلیاژها ، ابعاد، ضخامت ها و عوامل دیگر در تعیین قیمت پروفیل ، به سادگی نمیتوان برای قوطی و پروفیل ها قیمت گذاری کرد و برای بررسی قیمت ها بهتر است از متخصصان آهن طهران کمک بگیرید.

همچنین در مواردی مانند پروفیل استیل که در کارخانه های خارج از کشور تولید و سپس وارد میشود ، به دلیل متورم بودن نرخ ارز شاهد ایجاد تغیرات لحظه ای در قیمت بازارمیباشیم.

 

مرحل تولید قوطی پروفیل:

برای تولید این محصول باید از ورق های شیمیایی خاصی استفاده کرد. معمولا در ترکیب ورق های این محصول سیلیس، کربن، گوگرد، فسفر، منگنز وجود دارد. ورق ها که به صورت کلاف است را در دستگاه های برش که به صورت اتومات یا نیمه اتومات است وارد می کنند تا به  نوارهایی با عرض مشخص تبدیل شود.  این نوارهای فولادی در طی عبور از دستگاه های مختلف و قرار گرفتن در غلتک های متعدد به صورت یک جعبه چهارگوش می شوند. پس از آن با دستگاهی که شبیه گیوتین است و تیغ برنده و سنگینی دارد طول این محصول را مشخص می کنند.

 

 

شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت ارزان ترین پروفیل با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.02188772424

همچنین می توانید برای خرید پروفیل صنعتی از طریق فروشگاه آهن طهران خرید اینترنتی پروفیل خود را انجام دهید.

 

 

جهت اطلاع از محصولات آهن طهران:

قیمت تیرآهن
قیمت میلگرد
قیمت ورق سیاه
قیمت ورق روغنی
قیمت پروفیل
قیمت نبشی
قیمت ناودانی
قیمت ورق استیل
قیمت تیرچه کرومیت

قیمت حصار و گل نرده

پروفیل صنعتی چیست:

ماده کاربردی در تولید این محصول مشاهده بیشتر